13.11.2018. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň telefon arkaly söhbetdeşligi boldy.

Söhbetdeşler birek-birek bilen mähirli salamlaşyp, mizemez dostluk, iki doganlyk halkyň taryhy-medeni we ruhy umumylygyna esaslanýan däp bolan döwletara gatnaşyklarynyň ýokary derejä eýedigini kanagatlanma bilen bellediler.

Söhbetdeşligiň dowamynda Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Şawkat Mirziýoýew netijeli häsiýete eýe bolan türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlaryny kesgitlediler we ikitaraplaýyn ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişini hem-de özara peýdaly gatnaşyklary mundan beýläk-de köp ugurly esasda ösdürmegiň mümkinçiliklerine aýratyn üns berdiler. Şunlukda, köp ugurly hyzmatdaşlygyň bar bolan ägirt uly mümkinçilikleriniň hem-de soňky ýyllarda hyzmatdaşlygyň has-da berkidilen kadalaşdyryjy-hukuk binýadynyň täze giň möçberli we iki ýurduň hem-de tutuş sebitiň ykdysady taýdan ösüş maksatlaryna kybap gelýän bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmekde kuwwatly esas boljakdygyna ynam bildirildi.

12.11.2018. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, Aşgabat şäheriniň häkiminiň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny we durmuş-medeni ulgamyny has-da ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan toplumlaýyn özgertmeler maksatnamalaryny amala aşyrmagyň barşy, şeýle hem döwlet durmuşynyň beýleki möhüm meseleleri girizildi.

Hormatly Prezidentimiz maslahaty açyp, ilki bilen, wideoşekilli göni aragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewi çagyrdy. Wise-premýer ýurdumyzda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Häzirki wagtda welaýatlarda daýhanlaryň yhlasly zähmeti bilen ösdürilip ýetişdirilen “ak altyny” iň soňky übtügine çenli ýygnamak işleri dowam edýär, güýzlük bugdaýa ideg etmek boýunça zerur agrotehniki çäreler ýerine ýetirilýär.

11.11.2018. Şu gün ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Hasyl toýy mynasybetli dabaralar geçirildi, bu baýramçylyk däp bolşy ýaly, oba hojalyk ýylynyň, daýhanlaryň zähmetiniň netijelerini jemläp, türkmen topragynyň hasyllylygyny, saçaklarymyzyň berekedini alamatlandyrýar. Onda türkmen halkynyň ruhy gymmatlyklary we däpleri, jebisligi, zähmetsöýerligi, asyllylygy öz beýanyny tapdy.

“Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýen şygar astynda geçýän ýyly oba zähmetkeşleri ýurdumyzyň bereketli saçagyny artdyran ýokary üstünliklere beslediler. Türkmen pagtaçylary öz üstlerine alan borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirip, “ak altynyň” 1 million 50 müň tonnadan gowragyny ýygnadylar. Gök we bakja önümlerini öndürijiler hem bol hasyl ýygnamak bilen tapawutlandylar.

Bularyň hemmesi obasenagat toplumynda özgertmeleriň hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň işläp taýýarlan obany özgertmek boýunça maksatnamanyň amala aşyrylmagynyň, oba hojalyk önümçiligini giňeltmegiň, gowaçanyň hem-de dänelik ekinleriniň etraplaşdyrylan sortlaryny peýdalanmagyň, döwrebap oba hojalyk tehnologiýalaryny ornaşdyrmagyň hasabyna üpjün edilýär.

10.11.2018. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 23-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden gelen telekeçiler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen göni arassalanan benzini satyn aldylar. Russiýanyň, Beýik Britaniýanyň, Şweýsariýanyň, Lýuksemburgyň, Türkiýäniň, Birleşen Arap Emirlikleriniň we beýleki ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleri “Türkmenhimiýa” döwlet konserninde öndürilen “B” kysymly karbamide isleg bildirdiler. Bulardan başga-da, Türkiýeden, BAE-den, Ermenistandan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna reňksiz aýnany, nah ýüplügi satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 57 million 299 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Kanadadan, BAE-den we Türkiýeden gelen işewürler jemi bahasy 8 million 11 müň manatdan gowrak taýajyk görnüşli polipropilen owuntygyny, garyşyk we nah ýüplügi satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 683 müň manatlykdan gowrak nebit ýol bitumyny, polipropileni we pagta süýümini satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

09.11.2018. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlise Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem çagyryldy. Onda şu ýylyň on aýynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine, birnäçe resminamalaryň taslamalaryna, mähriban halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň içeri syýasatynyň möhüm meselelerine garaldy.

Hormatly Prezidentimiz Hökümetiň giňişleýin mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewe söz berdi.

Wise-premýer ýurdumyzyň welaýatlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy, gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň on aýynda durmuşa geçirilen işleriň netijeleri, oba hojalygynda özgertmeleriň dowam etdirilişi hem-de Hasyl toýy mynasybetli dabaraly çäreleri geçirmegiň meýilnamasynyň taslamasy barada hasabat berdi.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!