2019-njy ýylyň 22-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde, Aşgabada iş sapary bilen gelen, Energetika Hartiýasynyň Baş sekretary Urban Rusnakyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi.
Gepleşikleriň dowamynda taraplar, 2008-nji ýylyň 19-njy dekabryndan bäri ýola goýulan, Türkmenistanyň hem-de Energetika Hartiýasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy kämilleşdirmek bilen bagly soraglaryň hataryny ara alyp maslahatlaşdylar.
Şeýle hem, 2017-nji ýylyň 28-nji noýabrynda kabul edilen, hyzmatdaşlygy kämilleşdirmek boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Energetika Hartiýasynyň arasyndaky özara düşünşmeklik baradaky Memorandumyň çäklerinde, Türkmenistanyň wekilleriniň EH-nyň Sekretariatynda tejribelik geçmeklik meselesine seredildi.
Energetika ulgamyndaky halkara hyzmatdaşlygy häzirki wagtda döwletleriň durnukly ösüşlerini, ähliumumy parahatçylygy, durnuklylygy we abadançylygy görkeziji faktorlarynyň biridigini bellemek bolar. Şul nukdaý-nazardan ugur alyp, Türkmenistan, soňky ýyllaryň dowamynda, energiýa ulgamynda öňdebaryjy döwletleriň biri bolup, dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni energetika howpsuzlygyny üpjün etmegiň meselelerine çekip, maksada okgunly daşary syýasatyny alyp barýar.
Şunuň bilen baglylykda, 2017-nji ýylyň 28-29-njy noýabrynda Aşgabatda geçirilen Energetika Hartiýasynyň konferensiýasynyň 28-nji sessiýasynyň ähmiýetliligini hem-de netijeliligini belläp geçip, taraplar 2019-njy ýylda geçirilmegi meýilleşdirilýän Merkezi we Gündogar Aziýada sebitleýin energetika hyzmatdaşlygynyň maksatlaýyn toparynyň 15-nji mejlisini (RECCA) geçirmek baradaky soraglara seretdiler.

www.mfa.gov.tm

21.01.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyna hem-de paýtagtymyzy we sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň öňde duran wezipelerini çözmäge degişli meselelere garaldy.
Milli Liderimiz maslahaty açyp, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewi hem-de şol bir wagtyň özünde Ahal welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýewi çagyrdy. Häkim welaýatda alnyp barylýan işler barada hasabat berip, ekiş möwsümini üstünlikli geçirmäge, bugdaýa ösüş suwuny tutmaga, maýsalary mineral dökünleri bilen iýmitlendirmäge gönükdirilen çäreler, dökün, suw we tohum bilen üpjünçilik işleriniň ýagdaýy hem-de ilatyň durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak boýunça görülýän çäreler barada habar berdi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, welaýatyň oba hojalyk pudagynda işleriň ýagdaýyna ünsi çekmek bilen, welaýatda gowaça ekişini wagtynda geçirmek üçin agrotehniki çäreleriň depginini güýçlendirmegi tabşyrdy. Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz welaýatda gök-bakja ekinlerini, ýeralmany we ir-iýmişleri köpräk ekmek, şeýle hem täze gurlan obalarda baglary, aýratyn-da, miweli baglary ekmäge häzirden gowy taýýarlyk görmek barada görkezme berdi. Şunuň bilen baglylykda, tebigaty goramak hem-de has oňaýly ekologiýa gurşawyny döretmek meselelerini sowatly çözmek möhümdir diýip, milli Liderimiz belledi.

19.01.2019. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 41-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna ABŞ-dan, Şwesariýadan, Maltadan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen göni usulda arassalanan benzini, uçar, tehniki hem-de yşyklandyryş kerosini, nebit koksuny, binýatlaýyn ýagy, Russiýa Federasiýasyndan we Täjigistandan gelen işewürler bolsa Gyýanlynyň polimer zawodynda işlenip çykarylan polipropilen we polietilen önümlerini satyn aldylar. Mundan başga-da, Russiýanyň, Germaniýanyň, Gonkongyň, Türkiýäniň, Serbiýanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri reňksiz list aýna, portlandsement, tüýjümek önümleri, nah ýüplük, pagta süýümini, buýan köküniň erginini satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 37 million dollaryna golaý boldy.

Russiýanyň işewürleri manat serişdelerine umumy bahasy 18 million 615 müň manatlykdan gowrak bolan trikotaž, oba hojalyk önümlerini we nah ýüplügi satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

18.01.2019. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirip, hökümet agzalary bilen resminamalaryň taslamalaryny, wajyp meseleleriň birnäçesini, esasy pudaklary ösdürmegiň wezipelerini, olara, şol sanda döwlet dolandyryş ulgamyna öňdebaryjy maglumat tehnologiýalaryny ornaşdyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşdy.
Ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Çakyýewe söz berildi. Ol senagat, ulag we aragatnaşyk toplumlarynyň amala aşyrýan işleri, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasynyň taýýarlanylyşy barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň hem-de daşary ýurtlaryň maýa serişdelerini çekmek arkaly täze senagat desgalaryny gurmagyň mümkinçiliklerini gözlemegiň wajypdygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz kärhanalaryň enjamlaşdyrylyşyny kämilleşdirmegiň wajypdygyny belläp, ylmy gazanylanlara daýanyp hem-de innowasion tehnologiýalary ulanyp, täze senagat kärhanalaryny döretmegi we öňden barlaryny döwrebaplaşdyrmagy tabşyrdy.

17.01.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wideokonferensiýa geçirdi, onda ýurdumyzyň welaýatlaryny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyny işläp taýýarlamak bilen bagly meselelere seredildi.

Milli Liderimiz göni aragatnaşykda geçirilýän wideokonferensiýa Ahal welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýewi, Balkan welaýatynyň häkimi Ý.Gylyjowy, Daşoguz welaýatynyň häkimi M.Baýramgulyýewi, Lebap welaýatynyň häkimi T.Atahallyýewi, Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýewi bir wagtda çagyryp, olaryň ünsüni öňde duran işleriň ileri tutulýan ugurlaryna çekdi.

Döwlet Baştutanymyz ýakyn geljek üçin her bir welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny taýýarlamagy esasy wezipeleriň hatarynda kesgitläp, şolarda döwrebap önümçilik we durmuş düzümini kemala getirmek, oba hojalyk pudagyny kämilleşdirmek boýunça çäreleriň göz öňünde tutulmalydygyny aýtdy. Degişli resminamalar her welaýatyň önümçilik, çig mal, toprak-howa we beýleki aýratynlyklaryny nazara alýan ylmy-barlaglaryň esasynda taýýarlanylmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Obasenagat pudagyny özgertmegi dowam etmek öňde duran işleriň esasy ugurlarynyň biridir. Şunuň bilen baglylykda, ekerançylygyň milli däplerini hem-de öňdebaryjy dünýä tejribesini utgaşdyrmagyň esasynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň netijeliligini artdyrmak boýunça toplumlaýyn çäreleri kabul etmegi meýilleşdirmek möhümdir diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!