23.02.2018. Taryhy wakanyň öňüsyrasynda--Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň owgan böleginiň düýbüniň tutulmagy mynasybetli geçirilen dabaranyň öňýanynda Türkmenistanyň Merkezi banky her haýsysynyň nominaly 100 manada deň bolan altyn we kümüş şaýy pullaryndan durýan ýadygärlik şaýy pullar toplumyny çykardy. Täze şaýy pullar Türkmenistanyň öňden gelýän hyzmatdaşy – Beýik Britaniýanyň “Royal Mint” zikgehanasynda ýasaldy.

Şaýy pullaryň ikisiniň hem ýüz tarapynyň merkezinde içki tegelekde çäge aňňatlarynyň fonunda TOPH taslamasyna gatnaşyjy döwletleriň kartalary şekillendirilen. Bu kartalarda TÜRKMENISTAN, OWGANYSTAN, PAKISTAN, HINDISTAN diýlip degişlilikde her ýurduň türkmen dilinde öz ady ýazylan. Şol ýerde gaz geçirijiniň her ýurtdaky kesgitlenen nokady we gaz geçirijiniň ugry görkezilen. Bu ugruň ýoly bilen, Beýik Ýüpek ýoluny alamatlandyrýan düýeli kerwen şekillendirilen. Içki tegelegiň ýokarky böleginde, gaz geçirijiniň ýoly bilen çekilmegi meýilleşdirilýän elektrik geçiriji ulgamy ýerleşdirilen. Içki tegelegiň aşaky böleginde uly diametrli turba görnüşinde gaz geçiriji şekillendirilen. Çep tarapda esasy turbanyň şahasyndan çykyp duran alawyň suraty bar. Şeýle hem, gaz geçirijiden ýokarrakda çepden saga gönükdirilen, bir tarapy uçgun görnüşinde Hindistanyň kartasynda gutarýan optiki-süýümli kabel şekillendirilen. Daşky tegelekde aýlaw bilen “TÜRKMENISTAN-OWGANYSTAN-PAKISTAN-HINDISTAN GAZ GEÇIRIJISI”, aşaky böleginde “AŞGABAT 2018” diýlen ýazgylar ýerleşdirilen.

Şaýy pullaryň ikisiniň hem arka tarapynyň merkezi böleginde Türkmenistanyň Döwlet tugrasy ýerleşdirilen, onuň daşyndan puluň ýokarky böleginde aýlaw bilen “TÜRKMENISTANYŇ MERKEZI BANKY” diýlen ýazgy, aşaky böleginde şaýy puluň nominalyny görkezýän “ÝÜZ MANAT” diýlen ýazgy şekillendirilen. Şeýle hem bu ýerde şaýy puluň mähegi we agramy görkezilen. Ýazgylar öz aralarynda sekizburçly ýyldyz görnüşindäki şekiller bilen bölünen.

Şaýy pullaryň diametri 38,61 mm bolup, 916,7 mähekli altyndan, 925 mähekli kümüşden ýasaldy. Olaryň agramy degişlilikde 39,94 gr we 28,28 gr deňdir. Olara goşulýan Türkmenistanyň Merkezi bankynyň sertifikaty şaýy pullaryň “pruf” hilini kepillendirýär.

Gymmat bahaly metallardan ýasalan şaýy pullary ýurdumyzda döredilýän numizmatiki toplumynyň üstüni ýetirer hem-de ýurdumyzyň we daşary döwletleriň köp sanly pul ýygnaýjylary üçin ajaýyp sowgat bolar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH).

23.01.2018. Şu gün TOPH gaz geçirijisiniň täze böleginiň gurluşygyna badalga berilmegi, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan elektrik geçirijisiniň we optiki-süýümli aragatnaşyk geçirijisiniň düýbüniň tutulmagy mynasybetli dabaralaryň çäklerinde Serhetabat-Turgundy demir ýoly ulanmaga berildi.
Dabaralara Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de ýurdumyza gelen Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani, Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri Şahid Hakan Abbasi hem-de Hindistan Respublikasynyň Daşary işler döwlet ministri Mobaşar Jawed Akbar gatnaşdylar.
Serhet ýakasyndaky Serhetabat türkmen stansiýasyndan goňşy Owganystanyň Hyrat welaýatyna şu gün ilkinji demir ýol wagonlarynyň düzümi ugrady. Täze polat ýoly boýunça ilkinji gezek daşalan ýükleriň hatarynda Türkmenistanda öndürilen nebit önümleri, azyk we senagat harytlary, gurluşyk serişdeleri boldy.
Doganlyk owdan halkyna hemmetaraplaýyn kömek we goldaw berýän Türkmenistan täze türkmen-owgan ýolunyň gurulmagyny dolulygyna öz içine aldy. 2017-nji ýylyň noýabr aýynyň ortalarynda Aşgabatda geçirilen Owganystan boýunça 7-nji sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maslahaty şu meselelere bagyşlanyp, şonda tutuş sebit üçin ähmiýetli ylalaşyklar gazanyldy. Eýýäm şol aýyň ahyrynda türkmen demirýolçylary Owganystanyň Turgundy şäherine çenli polat ýoly gurmaga girişdiler. Ine, bu gün bolsa ol ulanmaga berildi.
Owganystanyň sebitde köp şahaly ulag düzümini döretmek taslamalaryna çekilmegi bilen, bu ýurt özüniň geografiki amatlyklaryny Ýewraziýa kontinentinde ulag-üstaşyr merkezi hökmünde ulanmaga ajaýyp mümkinçilik alar.

www.tdh.gov.tm

23.02.2018. Commissioning of the Serhetabat–Torghundi railway took place today as one of events dedicated to the ground-breaking ceremony of the new section of the TAPI pipeline and laying of electric power and fiber-optic lines along the Turkmenistan–Afghanistan–Pakistan route.
The celebration was attended by the President of Turkmenistan, Gurbanguly Berdimuhamedov, President of the Islamic Republic of Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Shahid Khaqan Abbasi, and Minister of State for External Affairs of the Republic of India, Mobashar Jawed Akbar , who have recently arrived in our country.
The first train started off today from Turkmenistan’s border-area station of Serhetabat towards the Herat province of neighboring Afghanistan. The list of freights that will be transported along the new railway include oil products, food and industrial goods, construction materials made in Turkmenistan.
Turkmenistan entirely assumed the construction of the new Turkmenistan–Afghanistan railway line, as part of comprehensive help and support to the people of Afghanistan. These issues were discussed at the 7th Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan that took place in Ashgabat in mid-November 2017 where agreements, important for the region as a whole, were reached. By the end of that very month the Turkmen railmen began the construction of the steel line towards the town of Torghundi that has been commissioned today.
With Afghanistan’s involvement in the projects for establishing the extensive transport infrastructure, the country will have a unique opportunity to use its geographical dividends as a transport and transit hub on the Eurasian continent.

www.tdh.gov.tm

23.02.2018. Şu gün Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynda hem-de Owganystanyň Hyrat şäherinde Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň gurluşygynyň täze tapgyryna badalga bermek, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TOP) ugry boýunça elektrik geçiriji hem-de optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň düýbüni tutmak, şeýle hem Serhetabat-Turgundy demir ýoluny ulanmaga bermek mynasybetli dabaralar geçirildi. Olara Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de ýurdumyza gelen Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani, Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri Şahid Hakan Abbasi hem-de Hindistan Respublikasynyň Daşary işler döwlet ministri Mobaşar Jawed Akbar gatnaşdylar.

Giň gerimli düzümleýin taslamalaryň başyny başlaýan milli Liderimiz tarapyndan yzygiderli amala aşyrylýan Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň döredijilikli daşary syýasy strategiýasy bu taryhy ähmiýetli wakalarda anyk beýanyny tapýar. Şol taslamalar sebitde we dünýäde parahatçylygy we durnuklylygy berkitmäge, dostlukly gatnaşyklary, hoşniýetli goňşuçylygy hem-de giň netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge ýardam edýär.

Ýeri gelende ýatlasak, 2015-nji ýylyň dekabrynda Mary welaýatynda TOPH gaz geçirijisiniň, şeýle hem ägirt uly “Galkynyş” gaz käniniň senagat taýdan özleşdirilmeginiň üçünji nobatdakysynyň desgalarynyň gurluşygyna badalga berildi, şol ýyl döwletimiziň Bitaraplygynyň şanly 20 ýyllygyna beslendi. Şu günki wakalaryň “Türkmenistan- Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýen şygar astynda geçýän 2018-nji ýylda bolup geçmeginiň çuňňur manysy bar.

22.02.2018. Ma­ry we­la­ýa­ty­nyň mer­ke­zin­de­ Türk­me­nis­tan — Ow­ga­nys­tan — Pa­kis­tan — Hin­dis­tan gaz ge­çi­ri­ji­si­niň tas­la­ma­sy bo­ýun­ça Ýol­baş­çy ko­mi­te­tiň 25-nji mej­li­si ge­çi­ril­di, oňa tas­la­ma gat­na­şy­jy ýurt­la­ryň mi­nistr­lik­le­ri­niň we pu­dak eda­ra­la­ry­nyň, şeý­le hem Azi­ýa ösüş ban­ky­nyň ýo­ka­ry we­zi­pe­li ýol­baş­çy­la­ry we we­kil­le­ri gat­naş­dy­lar. 

Du­şu­şy­gyň gün ter­ti­bi­ne bu ägirt uly tas­la­ma­nyň iş ýü­zün­de mun­dan beý­läk-de ama­la aşy­ryl­ma­gy bo­ýun­ça mö­hüm me­se­le­le­ri­niň bir­nä­çe­si gi­ri­zil­di. Hu­su­san-da, tas­la­ma­ny tap­gyr­la­ra böl­mek ba­ra­da çöz­güt ka­bul edil­di hem-de ola­ry dur­mu­şa ge­çir­me­giň möh­let­le­ri tas­syk­la­nyl­dy. 

Mun­dan baş­ga-da, mej­li­se gat­na­şy­jy­lar ma­li­ýe ge­ňeş­çi­si­ni saý­la­mak, da­şyn­dan ma­ýa go­ýum­la­ry­ny çek­mek me­se­le­le­ri­ne aý­ra­tyn üns ber­di­ler, şeý­le hem ka­bul ed­ýän ýurt­la­ryň (Ow­ga­nys­tan we Pa­kis­tan) hö­kü­met­le­ri bi­len gol çe­kil­me­gi­ne me­ýil­leş­di­ri­len yla­la­şyk­la­ryň hu­kuk de­re­je­si­ni ara alyp mas­la­hat­laş­dy­lar. 

Du­şu­şy­gyň bar­şyn­da “Türk­men­gaz” döw­let kon­ser­ni ta­ra­pyn­dan ýol­baş­çy­lyk edil­ýän “TA­PI Pi­pe­li­ne Сom­pa­ny Li­mi­tediň” ýe­ri­ne ýe­ti­ren iş­le­ri ba­ra­da ha­sa­bat diň­le­nil­di. 

Ýyg­na­nan­lar şeý­le hem tas­la­ma­nyň hu­kuk we teh­ni­ki ta­rap­la­ry bi­len bag­la­ny­şyk­ly mö­hüm me­se­le­le­r bo­ýun­ça yla­la­şyk­la­ry we çöz­güt­le­ri ka­bul et­di­ler. 

Mä­lim bol­şy ýa­ly, gaz ge­çi­ri­ji­si­niň gur­lu­şy­gy­na 2015-nji ýy­lyň de­kabr aýyn­da Ma­ry we­la­ýa­tyn­da ba­dal­ga be­ril­di. Bu wa­ka my­na­sy­bet­li da­ba­ra Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň, Ow­ga­nys­tan Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti­niň, Pa­kis­tan Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň Prem­ýer-mi­nist­ri­niň we Hin­dis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň wi­se-pre­zi­den­ti­niň gat­naş­mak­la­ry bu tas­la­ma­nyň örän mö­hüm­di­gi­ni ala­mat­lan­dyr­dy. 

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!