23.03.2019. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 22-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna Germaniýadan we Türkiýeden gelen telekeçiler degişlilikde Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropileni we nebit koksuny, Birleşen Arap Emirliklerinden gelen täjirler bolsa Gyýanlynyň polimer zawodynda öndürilen ýokary dykyzlykdaky polietileni satyn aldylar.
Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna reňksiz list aýna, portlandsement, nah ýüplük ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa, BAE, Özbegistan. Geleşikler umumy ABŞ-nyň 15 million 465 müň dollaryndan gowrak boldy.
Manat serişdelerine Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden Türkiýedan, Gazagystandan gelen işewürler jemi 4 million 746 müň manatlykdan gowrak nah ýüplügini satyn aldylar.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi 504 müň manatlykdan gowrak pagta süýümini satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

22.03.2019. Türkmenistanda täze bag ekmek möwsümi başlandy. 21-nji martda bellenilýän Halkara Nowruz gününde tutuş ýurdumyz ýowaryna çykdy. Ol diňe bir ildeşlerimiziň joşgunly zähmetiniň hakyky baýramçylygy bolman, eýsem, türkmen hakynyň milli Liderimiziň döredijilikli başlangyçlaryny durmuşa geçirmekde ruhubelentliginiň nobatdaky aýdyň subutnamasyna öwrüldi. Asylly däbe görä, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hut özi Köpetdagyň etegindäki Nowruz ýaýlasyndaky meýdançada bag nahalyny oturtmaga gatnaşyp, giň möçberli bag ekmek maksatnamasynyň nobatdaky tapgyryna badalga berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň Kararyna laýyklykda, 2019-njy ýylda Ahal welaýatynyň Bäherden hem-de Ak bugdaý etraplarynyň aralygynda agaç nahallarynyň 1,5 million düýbi we sebitlerde hem saýaly, pürli, miweli agaçlaryň hem-de üzümiň şonça möçberi ekiler. Tutuş ýurdumyz boýunça şu bag ekmek çäresiniň barşynda miweli agaçlaryň hem-de üzümiň 600 müň düýbüni, tut agaçlarynyň hem 300 müň düýbüni oturtmak meýilleşdirilýär. Bu işleri guramak ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň häkimlikleriniň üstüne ýüklenildi.

21.03.2019. Şu gün Türkmenistan Halkara Nowruz gününi — Milli bahar baýramyny ruhubelentlik bilen garşylady. Bu baýramçylyk mynasybetli dabaralar, däp bolşy ýaly, Nowruz ýaýlasynda ýaýbaňlandyryldy. Bu ýerde ägirt uly «Türkmeniň ak öýi» guruldy. Ýaýlada, Ahalyň dag etegindäki jülgesinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýurdumyzy giň möçberli bagy-bossanlyga öwürmek maksatnamasynyň nobatdaky tapgyrynyň durmuşa geçirilmegine badalga berildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýere dikuçarda geldi we soňra awtoulagda «Nowruz ýaýlasynyň» ýörite niýetlenen meýdançasyna bardy. Bu ýere ýowara gatnaşyjylaryň örän köp sanlysy ýygnandy. Milli Liderimizi Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary garşylaýarlar. Olaryň ählisi bag ekiljek meýdanda işe girişmäge taýýar bolup dur. Bu ýere bag nahallary öňünden getirildi. Hemme ýerde aýdym-sazyň owazy belentden ýaňlanýar. Dabara mynasybetli guralýan çäreler baýramçylyga özboluşly toý öwüşginini çaýýar.

21.03.2019. Şu gün ýurdumyzda Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni köpöwüşginli dabaralara beslendi. Baýramçylygyň esasy folklor-etnografiýa çykyşlary Nowruz ýaýlasynyň çäginde ýerleşýän «Türkmeniň ak öýi» binasynyň ýanynda ýaýbaňlandyryldy. Bu ýere baharyň gelmegini, tebigatyň janlanýandygyny, parahatçylygy, adamlaryň arasyndaky ylalaşygy, hoşniýetli goňşuçylyk we dostluk gatnaşyklaryny alamatlandyrýan baýramçylyga gatnaşýan köp sanly myhmanlar ýygnandylar.
«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» şygary astynda geçýän şu ýylda ýurdumyzda guralýan Nowruz baýramy döredijilige, zähmetiň ýokary göterilişine, daşky gurşawyň özgerdilmegine, oňa sazlaşygyň, gözelligiň we hoşniýetliligiň goşulmagyna özboluşly çakylyga öwrüldi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan ähli özgertmeler hut şu ugra gönükdirilendir. Türkmen halkynyň durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagy, beýik maksatlara ýetmegiň ýolundaky ynamly ädimler onuň aýdyň netijeleridir. Munuň özi diňe bir ykdysady taýdan galkynmak däl, eýsem, durmuş, jemgyýetçilik-syýasy ösüşden, medeni we ruhy baýlyklaryň dabaralanmagyndan ybaratdyr. Nowruzyň hormatyna guralan dabaralarda hut şu ýörelgeler öz beýanyny tapdy.

20.03.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda özara hyzmatdaşlyk boýunça täze teklipleri ara alyp maslahatlaşmak üçin, ýurdumyzyň Ýaponiýa gidýän wekiliýetiniň öňünde durýan wezipeler kesgitlenildi, şeýle hem döwletimiziň gündelik durmuşyna degişli möhüm meselelere garaldy we resminamalaryň birnäçesi kabul edildi.
Milli Liderimiz maslahaty açyp, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri, Türkmen-ýapon ykdysady komitetiniň başlygy R.Meredowy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz toplumyna gözegçilik edýän orunbasary M.Meredowy, şeýle hem döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy M.Arçaýewi göni aragatnaşyga çagyrdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu günki iş maslahatynyň esasy meselesiniň döwletimiziň Aziýa — Ýuwaş ummany sebitinde ykdysadyýetimiziň köp pudaklarynda ysnyşykly gatnaşyk saklaýan ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biri Ýaponiýa bilen gatnaşyklaryň mundan beýläk-de işjeňleşdirilmegine degişlidigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz bu ýurduň dürli edaralarynyň we kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen geçiriljek duşuşyklaryň dowamynda ara alnyp maslahatlaşyljak meseleleriň, orta atyljak özara bähbitli teklipleriň anyklaşdyrylmagynyň maksadalaýyk boljakdygyny belledi.
Ilki bilen, göni wideoaragatnaşyk boýunça döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy M.Arçaýewiň Ýaponiýa boljak gulluk iş saparyna görülýän taýýarlyk baradaky hasabatyny diňledi.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!