2018-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisinde Türkmenistanyň ileri tutulýan başlangyçlaryna bagyşlanan brifing geçirildi.
Brifinge Türkmenistanda akkreditirlenen diplomatik wekilhanalarynyň hem-de halkara guramalaryň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary we işgärleri, şeýle hem ýurdumyzda işleýän daşary ýurtlaryň we milli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Brifingiň dowamynda ýurduň ýolbaşçysynyň saparynyň maksatnamasy bilen tanyşdyryp, çykyş edenler gatnaşyjylara Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň ýokary münberinden beýan etjek ýurdumyzyň ileri tutulýan başlangyçlary barada habar etdiler.

On September 24, 2018, the briefing dedicated to Turkmenistan’s priority positions at the 73rd session of the UN General Assembly was held at the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan.
The heads and representatives of the embassies and international organizations, accredited in Turkmenistan, representatives of national and foreign media attended the briefing.
In the course of the briefing, the speakers informed participants of President’s program of the visit and our country’s priority positions which will be voiced by President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov from high rostrum of the UN General Assembly.

Her bir taryhy döwürde halkyň, zamananyň ruhuny, gazanylýan üstünlikleri, ýeňişleri doly derejede äşgär edýän mukaddeslik bar. Türkmen ilinde gadymyýetden bäri iň gowy arzuw-hyýallary, belent ýörelgeleri özünde jemleýän mukaddeslik bedew at hasaplanylýar. Gadymy ýyl ýazgylary we köp sanly ylmy çeşmeler iň gadymy we dünýä belli atşynaslyk merkeziniň Türkmenistanyň çäginde ýerleşendigine şaýatlyk edýär.
Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gönüden-göni baştutanlygynda we howandarlygynda atçylyk sportunyň has-da ösdürilmegine, ahalteke bedewleriniň taryhy watanynda bedewler bilen baglanyşykly milli ýörelgeleriň bütin dünýäde wagyz edilmegine gönükdirilen yzygiderli çäreler geçirilýär. Ahalteke bedewleriniň atçylyk sporty hem-de sirk sungaty boýunça daşary ýurtlarda geçirilýän dürli ýaryşlarda üstünlikli çykyş etmegi milli Liderimiziň bu ulgama berýän aýratyn ünsüniň miwesidir.
Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna degişli Akhan atly bedewiň iki aýagynyň üstünde çarpaýa galyp, 10 metr aralyga görkezen netijesi Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Akhan 10 metr aralyga 4,19 sekunt wagt sarp edip, şondan ozalky iň oňat netijäni iki esse gowulandyrdy.

Her bir taryhy döwürde halkyň, zamananyň ruhuny, gazanylýan üstünlikleri, ýeňişleri doly derejede äşgär edýän mukaddeslik bar. Türkmen ilinde gadymyýetden bäri iň gowy arzuw-hyýallary, belent ýörelgeleri özünde jemleýän mukaddeslik bedew at hasaplanylýar. Gadymy ýyl ýazgylary we köp sanly ylmy çeşmeler iň gadymy we dünýä belli atşynaslyk merkeziniň Türkmenistanyň çäginde ýerleşendigine şaýatlyk edýär.
Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gönüden-göni baştutanlygynda we howandarlygynda atçylyk sportunyň has-da ösdürilmegine, ahalteke bedewleriniň taryhy watanynda bedewler bilen baglanyşykly milli ýörelgeleriň bütin dünýäde wagyz edilmegine gönükdirilen yzygiderli çäreler geçirilýär. Ahalteke bedewleriniň atçylyk sporty hem-de sirk sungaty boýunça daşary ýurtlarda geçirilýän dürli ýaryşlarda üstünlikli çykyş etmegi milli Liderimiziň bu ulgama berýän aýratyn ünsüniň miwesidir.
Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna degişli Akhan atly bedewiň iki aýagynyň üstünde çarpaýa galyp, 10 metr aralyga görkezen netijesi Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Akhan 10 metr aralyga 4,19 sekunt wagt sarp edip, şondan ozalky iň oňat netijäni iki esse gowulandyrdy.

22.09.2018. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 79-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna ABŞ-dan, Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Owganystandan, Latwiýadan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, aşa gyzdyrylan nebit koksuny, dizel ýangyjyny we uçar kerosinini satyn aldylar. Owganystandan gelen işewürler şeýle hem Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen awtobenzini satyn aldylar. Russiýanyň işewürler toparlarynyň wekilleriniň geleşikleriniň esasyny bolsa polipropilen düzdi. Mundan başga-da, daşary ýurt puluna reňksiz list aýna, nah ýüplük ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa Federasiýasy, BAE, Türkiýe, Ermenistan, Gyrgyzystan, Özbegistan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 185 million 275 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Russiýadan, Hytaýdan, Şotlandiýadan we Türkiýeden gelen işewürler umumy bahasy 5 million 591 müň manatlykdan gowrak nah ýüplük satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

HALKARA SERGISINE!!

Aşgabatda 2018-nji ýylyň 28-30-njy awgusty aralygynda «Türkmengurluşyk-2018» atly halkara sergisi hem-de «Türkmenistanyň gurluşyk pudagynyň ösüşi» atly ylmy maslahaty geçirilýär. Bu çäräniň guramaçylary bolup Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi, «Awtoýollary» Döwlet konserni we türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy çykyş edýär: «Türkmengurluşyk-2018» atly halkara sergisi

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!