HORMATLY MUGALLYMLAR WE BILIM IŞGÄRLERI!
MÄHRIBAN UÇURYMLAR!

Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwlet derejesinde giňden bellenilýän «Soňky jaň» dabarasy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Bagtyýar uçurymlaryň — geljegimiz bolan ýaşlaryň bilim-terbiýe alan mukaddes bilim ojagy bilen hoşlaşyk pursatlaryny öz içine alýan «Soňky jaň» dabarasy jemgyýetçilik durmuşymyzda orny hem-de ähmiýeti yzygiderli ýokarlanýan ajaýyp bilimler baýramydyr. Bu baýramyň Aşgabat şäheriniň güni bilen gabat gelmegi bolsa «Soňky jaň» dabarasyna aýratyn öwüşgin çaýýar.

Däp bolşy ýaly, Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň we agzybir halkymyzyň at-abraýyny, şan-şöhratyny dünýä ýaň salýan «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylda hem güneşli Diýarymyzyň umumybilim berýän orta mekdeplerinde baýramçylyk dabaralary, joşgunly aýdym-sazlar bilen bezelen medeni-köpçülikleýin çäreler geçirilýär. Uçurymlaryň, mugallymlaryň, bilim işgärleriniň we ähli halkymyzyň kalbyny şatlyk-joşguna besleýän dabaralar ata Watanymyzyň bagtyýarlyk mekanydygyna aýdyň şaýatlyk edýär.

23.05.2018. Nobatdaky konteýner ýük düzümi Hytaý - Gazagystan - Türkmenistan - Eýran ugry boýunça menzil aşdy - 9-njy maýda günebakar tohumynyň 1150 tonnasy ýüklenen ýük düzümi HHR-iň demirgazygynda ýerleşýän Baýan-Nur şäherinden çykdy we “Demirgazyk - Günorta” ulag geçelgesi boýunça ugrady.

Türkmenistanyň demir ýol ulgamynyň sebit logistika ulgamyna girizilmegi ýurdumyzyň geografiýa taýdan amatly ýerleşýändigi hasaba alnanda, ykdysadyýetimizi ösdürmegiň wezipelerine laýyk gelýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow multimodal düzümiň kemala gelmegine gönükdirilen iri möçberli ulag taslamalaryny öňe sürüp, döwletimiziň üstaşyr mümkinçilikleriniň giňeldilmeginiň durmuş-ykdysady hem-de tehnologiýa ösüşiniň, Türkmenistanyň dünýä hojalyk gatnaşyklaryna goşulyşmagynyň möhüm şertleriniň biri bolup durýandygyny hemişe belleýär.

HHR-iň demir ýollar milli ulgamynyň maglumatlaryna laýyklykda, Baýan-Nurdan ugran konteýner ýük düzümi kesgitlenilen wagt boýunça “Horgos” (HHR) — “Altyn Kol” (Gazagystan) beketleriniň çatrygynda hytaý-gazak serhedinden geçdi we hereketini dowam edip, “Bolaşak” bekedine ýetdi, ol bu ýerde “Serhetýaka” bekediniň golaýynda gazak-türkmen serhedinden geçdi.

Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrliginde TDH-a habar berlişi ýaly, ýük düzümi ýurdumyzyň çägi boýunça 700 kilometr ýoly bellenilen wagtdan bir gije-gündiz öň geçdi, munuň özi täze häzirki zaman demir ýollarynyň gurulmagy hem-de beketleriň döwrebaplaşdyrylmagy netijesinde mümkin boldy, olaryň hataryna “Bereket” saýpallaýyş bekedi hem girýär, bu ýerde iň öňdebaryjy enjamlar we tehnologiýalar bilen üpjün edilen lokomotiw depo ýakynda ulanmaga berildi.

23.05.2018. Ýakynda «Russia Today» halkara teleýaýlymynyň topary Türkmenistanda boldy. Munuň özi türkmen kärdeşleri bilen maglumat alyşmagyň mümkinçiliklerini, hyzmatdaşlyk hakyndaky resminamanyň taslamasyny işläp taýýarlamak bilen baglanyşykly sapara öwrüldi. Russiýaly žurnalistleriň pikirine görä, häzirki döwürde bu ugruň uly geljegi bardyr.

Soňky ýyllarda biziň ýurdumyz hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda dünýä ýüzünde giňden wagyz edilmegine mynasyp üstünlikleri gazandy. Milli Liderimiziň işjeň syýasaty, ýurdumyzyň ägirt uly ykdysady we durmuş ösüşi Türkmenistany dünýäniň sazlaşykly ösýän döwletleriniň hataryna çykardy we oňa halkara bileleşigiň ünsi güýçlendi.

“Russia Today” teleýaýlymynyň işgärleri Türkmenistan bilen ýakyndan tanşyp, ýurdumyzyň hyzmatdaşlyga we netijeli gatnaşyklara açykdygyny, onuň döwrebap derejede has aýdyň özgerendigini nygtadylar.

“Bu ýere ugramazdan öňürti biz ykjam taýýarlyk gördük, has giňişleýin maglumat almak üçin Türkmenistan hakynda köp zatlary okadyk. Ýöne bu ýere gelip görenlerimiz biziň garaşyşymyzdan has artyk boldy” diýip, Russiýada we GDA ýurtlarynda “RUPTLY” wideoagentliginiň wekili Indira Žarowa gürrüň berýär. Siziň ajaýyp paýtagtyňyz filmleriň we köp sanly sýužetleriň baş gahrymany bolmaga mynasyp. Munuň özi dünýäniň dürli künjekleriniň tomaşaçylarynyň özboluşly gözelligi görmegi üçin zerur” diýip, ol sözüni dowam edýär.

23.05.2018. Şu gün Mejlisde Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça ýörite wekili Peter Burianyň ýolbaşçylygynda paýtagtymyza iş sapary bilen gelen Ýewropa Bileleşiginiň wekiliýeti bilen duşuşyk boldy.

Söhbetdeşligiň barşynda myhman şu ýylyň martynda geçirilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oňyn syýasaty bilen baglanyşyklylykda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanda amala aşyrylýan demokratik özgertmeleriň täze tapgyry bolan Mejlisiň VI çagyrylyşynyň deputatlarynyň saýlawlarynyň ähmiýetlidigini belledi.

Jenap Peter Burian Ýewropa Bileleşigi ählumumy parahatçylygy, durnuklylygy, ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek ýaly häzirki zamanyň möhüm meselelerini çözmekde ýurdumyzyň öňe sürýän başlangyçlaryny hem-de amala aşyrýan anyk işlerini tutuşlygyna goldaýandygyny belläp, Ýewropa jemgyýetçiliginiň Durnukly ösüşiň maksatlaryny milli şertlere uýgunlaşdyrmak boýunça maslahatlaşmaga başlan ilkinji döwletleriň biri bolan Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge we çuňlaşdyrmaga çalyşýandygyny beýan etdi.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzy mundan beýläk-de durmuş-ykdysady taýdan, şol sanda raýat jemgyýetini berkitmek, bilim hem-de hususy ulgamlary kämilleşdirmek, multimodal ulag ulgamyny döretmek ugurlarynda ösdürmegi kanunçylyk-hukuk taýdan üpjün etmek boýunça deputatlaryň öňünde goýan wezipeleriniň ileri tutulýan jähetleri bellenildi.

23.05.2018. Aziýa futbol konfederasiýasynyň Kuala-Lumpur şäherinde (Malaýziýa) ýerleşýän ştab-kwartirasynda AFK 2018 kubogynyň zonal ýaryşlarynyň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy.

“D” toparçanyň, şeýle hem “Merkezi zolakda” ýeňiji Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň “Altyn asyr” futbol toparyna ýakynda Aşgabatda iş sapary bilen bolan, AFK-nyň baş sekretary Dato Windzor Jon sertifikat we kiçi Kubok gowşurdy. Türkmenistanyň topary Aziýa — 2019 Kubogynyň final bölegine çykmak bilen, ilkinji gezek şeýle ýokary netijeleri gazandy. Şeýle üstünlik türkmen futbolynyň barha ösýändiginiň subutnamasydyr.

Aşgabatlylar toparlaýyn oýunlarda öz ildeşlerimiz — “Ahal” toparynyň futbolçylaryny ýeňip, Gyrgyzystanyň “Alaý” we Täjigistanyň “Istiklol” toparlaryndan üstün çykdylar. “Merkezi zolakda” Kubogyň ykbaly jemleýji duşuşygyň iň soňky pursatlarynda çözüldi, biziň futbolçylarymyz myhmançylykda oýnap, çekeleşikli geçen oýunda Duşenbäniň toparyny ýeňmegi başardylar.

Öňdäki boljak duşuşykda türkmen aragatnaşykçylarynyň bäsdeşi kesgitlenildi, ol “E” toparçanyň we “Günorta zolagyň” ýeňijisi Hindistandan “Bengaluru” toparydyr. Bu topar AFK 2016 Kubogy ugrundaky ýaryşlarda ikinji orny eýeläpdi. Finala barýan ýolda Türkmenistanyň toparyna iki duşuşykda ýeňmek zerurdyr. Ýaryşlaryň ilkinji duşuşyklary 2018-nji ýylyň 21 — 22-nji awgustynda, jogap oýunlary bolsa 28 — 29-njy awgustynda geçiriler.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!