Owganystan bilen Pakistanyň arasyndaky söwda gatnaşyklary örän pes derejede bolup, taraplaryň söwda hem üstaşyr ýükler boýunça baglaşylan ylalaşyga täzeden seretmeginiň gerekdigi aýdylýar. Bu barada bilelikdäki owgan-pakistan söwda-senagat palatasy habar berýär.
Owganystanyň söwda-senagat palatasy Hökümeti söwda hem üstaşyr ýükler boýunça owgan-pakistan ylalaşygyna täzeden seretmege çagyrýar. Olaryň pikiriçe, köne şertnamany täzelemeli we oňa Owganystan bilen Pakistandan başga Täjigistany we Hindistany hem goşmaly.
«Eger söwda hem üstaşyr ýükler boýunça owgan-pakistan ylalaşygy giňeldilmese, iki ýurduň arasyndaky haryt dolanyşygy barha pese düşer» diýip, palatanyň baştutany Ahmadulla Afgan gürrüň berýär.
Hünärmenleriň pikirne görä, ylalaşyga Täjigistan bilen Hindistan hem goşulsa, haryt dolanyşygynyň möçberi 70 göterime çenli ýokarlanar.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

2017-nji ýylyň ýanwar aýynyň 8-ine Ýaponiýanyň iň iri sungat muzeýleriniň biri bolan “POLA” muzeýinde Türkmenistanyň etnografiýasy we taryhy barada medeni çäre geçirildi. Bu çäre 2016-njy ýylyň sentýabryndan 2017-nji ýylyň mart aýyna çenli “POLA” muzeýinde hereket edýän Türkmenistanyň etnografiýa we şaý-sepler eksponatlarynyň sergisiniň çäklerinde gurnaldy.

Agzalan çäräniň dowamynda alym hanym Takako Murata, dizaýner we modelýer hanym Matsura hem-de muzeýiň wekilleri türkmen etnografiýasyna degişli bolan şaý-sepler we egin-eşikler barada çykyş etdiler.

Azerbaýjanyň telekeçiler guramasynyň milli konfederasiýasy bilen Eýranyň söwda, senagat, magdan we oba hojalyk boýunça palatasy özara düşünişmek hakyndaky ähtnama gol çekişdiler.
Gol çekişmek dabarasy Baku şäherinde guralan azerbaýjan-eýran işewürlik maslahatynyň dowamynda geçirildi.
Işewürlik maslahatyna senagat, gurluşyk, azyk senagaty, farmasewtika, maşyngurluşyk, syýahatçylyk, söwda, ätiýaçlandyryş ulgamlaryna we agrosenagat toplumyna wekilçilik edýän işewürleriň 200-den gowragy gatnaşdy.
Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Şahin Mustafaýew işewürlik maslahatynda çykyş edip, Azerbaýjan bilen Eýranyň arasyndaaky ykdysady hyzmatdaşlygyň ýokary derejededigini aýtdy.

Azerbaýjanyň www.trend.az saýtynyň materiallary esasynda taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!