Baku. Azerbaýjanyň işewürleriniň mili guramasynyň konfederasiýasy (ASK) bilen Eýranyň söwda palatasy senagat, magdan we oba hojalygy pudaklarynda özara düşünişmek baradaky Ylalaşyga gol çekişdi.

Gol çekmek dabarasy Baku şäherinde gurlan azerbaýjan-eýran işewürler maslahatynyň çäklerinde bolup geçdi.

Işewürler maslahatynda Azerbaýjanyň Ykdysadyýet ministri Şahin Mustafaýew çykyş edip, Azerbaýjan bilen Eýranyň arasyndaky ykdysady gatnaşyklaryň ýokary derejededigini belläp geçdi.

Döwlet gümrük komitetiniň maglumatyna görä, 2016-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda Azerbaýjan bilen Eýranyň arasyndaky haryt dolanyşygynyň möçberi 174,97 million manat bolup, şonuň 130,13 million manady Eýranyň önümleriniň Azerbaýjana importynyň paýyna düşýär.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist

Belarusyň Söwda-senagat palatasynyň başlygy W. Ulahowiç Slowakiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ý. Migaş bilen duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda Belarus Respublikasynyň Premýer-ministri Andreý Kobýakowyň mart aýynda Slowakiýa boljak saparynyň dowamynda guraljak işewürlik maslahat we iki döwletiň işewürler toparlarynyň arasynda geçiriljek beýleki çäreler bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Taraplar belarus-slowak söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň geljegi uly bolan ugurlaryny ösdürmek bilen bagly meseleler barada pikir alyşdylar. Olary ösdürmek boýunça Belarusyň Söwda-senagat palatasynyň we Slowakiýanyň Söwda-senagat palatasynyň hyzmatynyň uludygy nygtalyp, öňdäki işewürlik maslahatynda iki palatanyň hyzmatdaşlyk etmegi bilen bagly Ylalaşyga gol çekmek boýunça ylalaşyldy.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

www.cci.by

2017-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Ilçihanasy Tokio şäherindäki «Kokugakuin” uniwersiteti bilen bilelikde, Aziada-2017 oýunlarynyň başlanmagyna 250 gün galmagy mynasybetli, agzalan okuw jaýynyň we Ýaponiýanyň beýleki uniwersitetleriniň talyplary we mugallymlary bilen giňeldilen duşuşyk görnüşindäki tanyşdyryş dabarasyny geçirdi.

Çäräniň dowamynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Ilçisi G.Elýasow, bu okuw jaýynyň ýolbaşçylary, Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ozalky Işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Mitsuru Horiguçi dagylar çykyş etdiler. Olar oz çykyşlarynda Türkmenistan döwleti barada we Aziýa yklymynda uly ähmiýete eýe boljak Aziada-2017 oýunlara görülýän giň-gerimli taýýarlyk işleri barada gürrüň berdiler.

Tanyşdyrylyş çäresiniň öň ýanynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Ilçisi G.Elýasow bu uniwersitetiň rektory jenap Masuhisa Akai bilen duşuşdy. Bu duşuşykda bilim ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri hem ara alnyp maslahatlaşyldy.

Täjigistan Respublikasynyň Söwda-senagat palatasynyň (TR SST) başlygy Şarif Said Hytaýyň syýasy geňeşmeler soýuzynyň Daşary ýurtlardaky wekilhanasynyň prezidenti jenap Kewin Вuanyň ýolbaşçylygynda Täjigistana baran Szýansu welaýatynyň wekiliýeti bilen duşuşdy. Bu barada TR SST-nyň resmi saýtynda habar berilýär («proffe.cf»).

Täjigistan Respublikasynyň Söwda-senagat palatasynyň başlygy Рytaý bilen Täjigistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýokary derejededigini belläp, munuň iki goňşy döwletiň arasyndaky özara bähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklaryň has-da ilerlejekdiginiň kepili we esasy bolup durýandygyny aýtdy.

Jenap Kewin Duan Szýansu welaýatynyň wekiliýetiniň şu saparynyň Täjigistan Respublikasy bilen tanyşmak üçin guran ilkinji saparydygyny belledi.

«Baýterek» milli dolandyryjy holdingi gazak-eýran bilelikdäki söwda palatasyny döretmek baradaky ideýany goldaýar. Bu barada kompaniýanyň prawleniýesiniň başlygy Ýerbolat Dosaýewiň beýanat berendigi “zakon.kz” saýtynyň habarçysy tarapyndan aýdylýar.

Bilelikdäki söwda palatasy döredilse, Gazagystanda, şeýle-de Eýranda durmuşa geçiriljek taslamalar babatdaky meseleleri çözer diýlip pikir edilýär.

Dosaýew «Baýterek» milli holdinginiň täze taslamalary maliýeleşdirmäge gyzyklanma bildirýändigini belläp geçýär.

Ol şeýle-de, Gazagystanyň diňe bir Eýranyň maýa goýum taslamalaryny özüne çekmek bilen çäklenmeýändigini, şol bir wagtyň özünde Gazagystanyň dünýäniň iň bir özüneçekiji we geljegi uly bazarlarynyň birine girmek isleýändigini aýdyp, Eýran bilen hyzmatdaşlyga uly gyzyklanma bildirýändigini mälim etdi.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!