2017-nji ýylyň ýanwar aýynyň 8-ine Ýaponiýanyň iň iri sungat muzeýleriniň biri bolan “POLA” muzeýinde Türkmenistanyň etnografiýasy we taryhy barada medeni çäre geçirildi. Bu çäre 2016-njy ýylyň sentýabryndan 2017-nji ýylyň mart aýyna çenli “POLA” muzeýinde hereket edýän Türkmenistanyň etnografiýa we şaý-sepler eksponatlarynyň sergisiniň çäklerinde gurnaldy.

Agzalan çäräniň dowamynda alym hanym Takako Murata, dizaýner we modelýer hanym Matsura hem-de muzeýiň wekilleri türkmen etnografiýasyna degişli bolan şaý-sepler we egin-eşikler barada çykyş etdiler.

Azerbaýjanyň telekeçiler guramasynyň milli konfederasiýasy bilen Eýranyň söwda, senagat, magdan we oba hojalyk boýunça palatasy özara düşünişmek hakyndaky ähtnama gol çekişdiler.
Gol çekişmek dabarasy Baku şäherinde guralan azerbaýjan-eýran işewürlik maslahatynyň dowamynda geçirildi.
Işewürlik maslahatyna senagat, gurluşyk, azyk senagaty, farmasewtika, maşyngurluşyk, syýahatçylyk, söwda, ätiýaçlandyryş ulgamlaryna we agrosenagat toplumyna wekilçilik edýän işewürleriň 200-den gowragy gatnaşdy.
Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Şahin Mustafaýew işewürlik maslahatynda çykyş edip, Azerbaýjan bilen Eýranyň arasyndaaky ykdysady hyzmatdaşlygyň ýokary derejededigini aýtdy.

Azerbaýjanyň www.trend.az saýtynyň materiallary esasynda taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!