Grek-rus Söwda palatasy 2017-2018-nji ýyllaryň Russiýada we Gresiýada syýahatçylyk ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli «The Russian MICE market: New opportunities» diýen mowzukda seminar geçirdi. Bu çäre “Electra Metropolis” myhmanhanasynda guraldy.
Bu başlangyjy Gresiýanyň syýahatçylyk edaralary bolan otelçileriň assosiasiýasy, HAPCO guramasy, “Athens Convention & Visitors Bureau” kompaniýasy we beýlekiler goldaldylar. Sebäbi seminaryň dowamynda Gresiýanyň myhmanhanalary we olaryň mümkinçilikleri mahabatlandyryldywe wagyz edildi. Şol bir wagtyň özünde hem bu ýagdaý Afiny şäheriniň dürli çäreleri geçirmek üçin amatly ýerdigini subut edýär.
Russiýanyň we Gazagystanyň bazarlarynda öňdäki orunlary eýeleýän “Meets”, “Incentives”, “Conferences & Exhibitions” (MICE) kompaniýalarynyň 12 adamdan ybarat bolan wekillerinden düzülen topar hyzmatdaşlygy ösdürmegiň we grek kompaniýalary bilen gatnaşyklary ýola goýmagyň mümkinçilikleri bilen tanyşdyrdylar.

Materialy “www.grekomania.ru” saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW, žurnalist.

Belarusyň Söwda-senagat palatasy “Biziň çagalarymyz” atly Täze ýyl mynasybetli guralýan haýyr-sahawat çäresine gatnaşdy. Bu çäre Belarus Respublikasynda 2017-nji ýylyň 11-nji dekabryndan 2018-nji ýylyň 10-njy ýanwaryna çenli aralykda dowam eder.
Çäräniň çäklerinde Belarusyň Söwda-senagat palatasy Minsk şäherindäki gowy eşitmeýän çagalaryň okaýan 14-nji umumybilim berýän ýöriteleşdirilen mekdebiniň zähmet sapagy üçin tikin maşynyny satyn alyp berdi. Sowgady Belarusyň Söwda-senagat palatasynyň başlygynyň orunbasary Sergeý Nebeşko gowşurdy we çagalary Täze ýyl bilen gutlady.
Haýyr-sahawat çäresine Belarusyň Söwda-senagat palatasynyň ähli oblastlardaky kärhanalary gatnaşarlar. Olaryň ýolbaşçylary çagalar üçin ýöriteleşdirilen edaralara we hassahanalara ýardam bererler.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

Eýranyň Astara şäherinde Azerbaýjan Respublkasy bilen Eýran Yslam Respublikasynyň arasyndaky Ykdysady, söwda we gumanitar meseleler boýunça komissiýanyň 12-nji ýygnanyşygy geçiriler.

“SalamNews”-iň habar berşi ýaly, bu barada Döwlet komissiýasynyň başlyklarynyň biri, Ykdysadyýet ministri Şain Mustafaýew bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Azerbaýjandaky ilçisi Jawad Jahangirzadeniň duşuşygynda gürrüň edildi.

Duşuşyk wagtynda ilçi Azerbaýjan-Eýran söwda palatasyny döretmek baradaky teklibi hem orta atdy.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

Amerikanyň Russiýadaky söwda palatasy (AmCham) tarapyndan “Boeing” kompaniýasy “Ýylyň kompaniýasy” baýragyna mynasyp boldy. Bu barada “Boeing” kompaniýasynyň metbugat gullugy habar berdi.
Amerikanyň Russiýadaky söwda palatasynyň prezidenti Aleksis Rodzýanko: “Boeing” kompaniýasynyň Russiýada alyp barýan işleri ABŞ bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky özara bähbitli gatnaşyklary amala aşyrýandygynyň iň görnükli nusgalarynyň biri bolup durýar” diýip belledi.
“Boeing” kompaniýasynyň Russiýadaky we GDA döwletlerindäki şahamçasynyň prezidenti Sergeý Krawçenko: “Boeing” kompaniýasynyň hyzmatlaryna ýokary baha berendigi üçin Amerikanyň söwda palatasyna minnetdarlyk bildirýäris. Bu biz üçin uly abraý” diýip beýanat berdi.
“Boeing” 15 ýyl bäri Amerikanyň söwda palatasynyň agzasy bolup durýar.
“Boeing” kompaniýasy dünýädäki iri aerokosmiki kompaniýalaryň we reaktiw raýat uçarlaryny öňdebaryjy öndürijileriň biri hasaplanýar.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

19.12.2017. Serbiýanyň Söwda-senagat palatasynyň ýerine ýetiriji komitetiniň ýygnagynda geçip barýan ýylda gazanylan üstünlikler üçin baýraklaryň 41-si dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Baýraklar 3 topara bölündi: ýubileýler (11 baýrak), kompaniýalar (16), işewürler (13). Şeýle-de, Serbiýanyň O2 (ozalky ТВ B92) teleýaýlymyna Serbiýanyň Söwda-senagat palatasynyň işini wagyz edenligi üçin ýörite baýrak gowşuryldy.

Şol ýygnanyşykda Söwda palatasynyň 2018-nji ýyl üçin etmeli işleriniň meýilnamasy we maliýe meýilnamasy kabul edildi.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!