Belarusyň Söwda-senagat palatasynyň başlygy W. Ulahowiç Slowakiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ý. Migaş bilen duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda Belarus Respublikasynyň Premýer-ministri Andreý Kobýakowyň mart aýynda Slowakiýa boljak saparynyň dowamynda guraljak işewürlik maslahat we iki döwletiň işewürler toparlarynyň arasynda geçiriljek beýleki çäreler bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Taraplar belarus-slowak söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň geljegi uly bolan ugurlaryny ösdürmek bilen bagly meseleler barada pikir alyşdylar. Olary ösdürmek boýunça Belarusyň Söwda-senagat palatasynyň we Slowakiýanyň Söwda-senagat palatasynyň hyzmatynyň uludygy nygtalyp, öňdäki işewürlik maslahatynda iki palatanyň hyzmatdaşlyk etmegi bilen bagly Ylalaşyga gol çekmek boýunça ylalaşyldy.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

www.cci.by

2017-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Ilçihanasy Tokio şäherindäki «Kokugakuin” uniwersiteti bilen bilelikde, Aziada-2017 oýunlarynyň başlanmagyna 250 gün galmagy mynasybetli, agzalan okuw jaýynyň we Ýaponiýanyň beýleki uniwersitetleriniň talyplary we mugallymlary bilen giňeldilen duşuşyk görnüşindäki tanyşdyryş dabarasyny geçirdi.

Çäräniň dowamynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Ilçisi G.Elýasow, bu okuw jaýynyň ýolbaşçylary, Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ozalky Işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Mitsuru Horiguçi dagylar çykyş etdiler. Olar oz çykyşlarynda Türkmenistan döwleti barada we Aziýa yklymynda uly ähmiýete eýe boljak Aziada-2017 oýunlara görülýän giň-gerimli taýýarlyk işleri barada gürrüň berdiler.

Tanyşdyrylyş çäresiniň öň ýanynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Ilçisi G.Elýasow bu uniwersitetiň rektory jenap Masuhisa Akai bilen duşuşdy. Bu duşuşykda bilim ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri hem ara alnyp maslahatlaşyldy.

Täjigistan Respublikasynyň Söwda-senagat palatasynyň (TR SST) başlygy Şarif Said Hytaýyň syýasy geňeşmeler soýuzynyň Daşary ýurtlardaky wekilhanasynyň prezidenti jenap Kewin Вuanyň ýolbaşçylygynda Täjigistana baran Szýansu welaýatynyň wekiliýeti bilen duşuşdy. Bu barada TR SST-nyň resmi saýtynda habar berilýär («proffe.cf»).

Täjigistan Respublikasynyň Söwda-senagat palatasynyň başlygy Рytaý bilen Täjigistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýokary derejededigini belläp, munuň iki goňşy döwletiň arasyndaky özara bähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklaryň has-da ilerlejekdiginiň kepili we esasy bolup durýandygyny aýtdy.

Jenap Kewin Duan Szýansu welaýatynyň wekiliýetiniň şu saparynyň Täjigistan Respublikasy bilen tanyşmak üçin guran ilkinji saparydygyny belledi.

«Baýterek» milli dolandyryjy holdingi gazak-eýran bilelikdäki söwda palatasyny döretmek baradaky ideýany goldaýar. Bu barada kompaniýanyň prawleniýesiniň başlygy Ýerbolat Dosaýewiň beýanat berendigi “zakon.kz” saýtynyň habarçysy tarapyndan aýdylýar.

Bilelikdäki söwda palatasy döredilse, Gazagystanda, şeýle-de Eýranda durmuşa geçiriljek taslamalar babatdaky meseleleri çözer diýlip pikir edilýär.

Dosaýew «Baýterek» milli holdinginiň täze taslamalary maliýeleşdirmäge gyzyklanma bildirýändigini belläp geçýär.

Ol şeýle-de, Gazagystanyň diňe bir Eýranyň maýa goýum taslamalaryny özüne çekmek bilen çäklenmeýändigini, şol bir wagtyň özünde Gazagystanyň dünýäniň iň bir özüneçekiji we geljegi uly bazarlarynyň birine girmek isleýändigini aýdyp, Eýran bilen hyzmatdaşlyga uly gyzyklanma bildirýändigini mälim etdi.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

Owganystan bilen Pakistanyň arasyndaky söwda gatnaşyklary örän pes derejede bolup, taraplaryň söwda hem üstaşyr ýükler boýunça baglaşylan ylalaşyga täzeden seretmeginiň gerekdigi aýdylýar. Bu barada bilelikdäki owgan-pakistan söwda-senagat palatasy habar berýär.
Owganystanyň söwda-senagat palatasy Hökümeti söwda hem üstaşyr ýükler boýunça owgan-pakistan ylalaşygyna täzeden seretmege çagyrýar. Olaryň pikiriçe, köne şertnamany täzelemeli we oňa Owganystan bilen Pakistandan başga Täjigistany we Hindistany hem goşmaly.
«Eger söwda hem üstaşyr ýükler boýunça owgan-pakistan ylalaşygy giňeldilmese, iki ýurduň arasyndaky haryt dolanyşygy barha pese düşer» diýip, palatanyň baştutany Ahmadulla Afgan gürrüň berýär.
Hünärmenleriň pikirne görä, ylalaşyga Täjigistan bilen Hindistan hem goşulsa, haryt dolanyşygynyň möçberi 70 göterime çenli ýokarlanar.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!