Belarusyň Söwda-senagat palatasynyň başlygy Wladimir Ulahowiç Ýewropanyň Howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk (ÝHHG) guramasynyň Awstriýanyň başlyklyk etmeginde guralan biznes-konferensiýasyna gatnaşdy.

Bu çäräniň çäklerinde Wladimir Ulahowiçiň Awstriýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Sebastýan Kurs bilen duşuşygy guraldy. Duşuşykda geljekde iki ýurduň söwda-ykdysady ulgamlaryndaky gatnaşyklarynyň giňeldilmegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýle hem Belarusyň Söwda-senagat palatasynyň başlygy Awstriýanyň, Bolgariýanyň, Eýranyň, Ukrainanyň we beýleki döwletleriň belarus biznesine gyzyklanma bildirýän kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist

18.01.2017. Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginiň işewürlik merkezinde şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna toplumlaýyn taýýarlyk görmegine bagyşlanylan metbugat maslahaty boldy.

Maslahata Aziada-2017-niň Ýerine ýetiriji komitetiniň, Milli olimpiýa komitetiniň, Sport baradaky döwlet komitetiniň wekilleri, türkmen žurnalistleri we halkara sport ýaryşlaryny guramak boýunça daşary ýurt hünärmenleri gatnaşdylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen amala aşyrýan möçberi boýunça deňi-taýy bolmadyk ägirt uly sport desgasy türkmenistanlylar, ozaly bilen bolsa ýaşlar üçin özboluşly miras bolup galar diýip bellenildi. Onuň meýdançalarynda V Aziýa oýunlary geçiriler.Geljekde bu sport desgalarynda has iri ýaryşlary, mysal üçin Olimpiýa oýunlaryny guramak mümkin bolar. Sport toplumynyň desgalarynyň köpüsi – ýeňil atletika boýunça desga, welotrek we beýlekiler eýýäm birinji derejeli halkara şahadatnamalara mynasyp boldular, bu resminamalar Olimpiýa şäherjiginiň binýadynda dünýä we yklym derejeli islendik ýaryşlary guramaga ygtyýar berýär.

“German-azerbaýjan söwda palatasy” soýuzynyň täze baştutanynyň wezipesine “PWT Wasser- und Abwassertechnik GmbH” kompaniýasynyň Baku şäherindäki şahamçasynyň başlygy Falko Haýdrih saýlandy. Bu barada ady agzalan söwda palatasynyň habarynda aýdylýar.

Habarda aýdylyşyna görä, ol bu wezipede “Siemens AG” kompaniýasynyň wekilhanasynyň baş ýerine ýetiriji direktory Samir Ahundowyň ornuna geçdi.

German-azerbaýjan söwda palatasyny döretmek baradaky ylalaşyk 2012-nji ýylyň 14-nji martynda GFR-iň we Azerbaýjanyň daşary işler ministrleri Gido Westerwelle bilen Elmar Mamedýarowyň duşuşygynda gazanylyp, ol geçen ýylyň noýabrynda işläp başlady.

Palata 1999-njy ýyldan bäri Azerbaýjanda hereket edýän German-azerbaýjan ykdysady soýuzynyň (DAWE) bazasynda döredildi.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist

Belarusyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko bilen Müsür Arap Respublikasynyň Prezidenti Abdel Fattah al-Sisi Kairde geçirilen Müsür-Belarus işewürlik maslahatynyň açylyşyna gatnaşdylar.

Bu işewürlik maslahatyny Müsüriň söwda-senagat federasiýasy Belarusyň söwda-senagat palatasy bilen bilelikde gurady.

Belarus Respublikasy bilen Müsür Arap Respublikasanyň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň taryhynda ägirt uly işjeň duşuşyk bolan bu çärä 700 töweregi işewür gatnaşdy.

Forumyň çäklerinde Minskiniň awtomobil zawodynyň we Minskiniň traktor zawodynyň önümleriniň sergisi guraldy.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!