Gyrgyz Respublikasynyň Söwda-senagat edarasynyň “Günorta departament” atly kärhanasynda birinji trening geçirildi. Ol biznes-meýilnama düzmäge bagyşlandy.

Bu çärä çagyrylan tälimçi-mugallym Azamat Kaliýew geljekde üstünlikli durmuşa geçirmäge mümkinçilik berjek ideýalar we başlangyçlar esasynda biznes –meýilnama düzmegiň usullary, tapgyrlary we gurallary bilen tanyşdyrdy.

Trening Gyrgyz Respublikasynyň Söwda-senagat edarasynyň “Günorta departament” kärhanasynyň “Start-Ap” atly taslamasynyň çäklerinde guraldy.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist

Russiýanyň Söwda-senagat palatasy Türkiýäniň söwda palatalar we birža soýuzynyň başlygy Rifat Hisarjiklyoglu bilen bilen gepleşikler geçirmegi meýilleşdirýär, diýip, Russiýanyň Söwda-senagat palatasynyň wise-prezidenti Wladimir Padalko “RIA Nowosti” habarlar agentligine habar berdi.

Häzirki wagta çenli Russiýanyň Söwda-senagat palatasy türkiýeli hyzmatdaşlary bilen 20 töweregi ylalaşyga gol çekişipdir.

Sebitara gatnaşyklaryň ösüşi bilen Rus-türk işewür geňeşi meşgullanýar.

2016-njy ýylda rus-türk söwda dolanyşygy 2015-nji ýyl bilen deňeşdireniňde 32 % göterim pese düşüp, 16 milliard dollar bolupdyr. Eksportuň möçberi 14 millard dollara deň bolup, 29 % pese düşüpdir. Importyň aşaklamgy 47 % bolup, onuň umumy möçberi 2 milliard dollar bolupdyr.

Taýýarlan Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Belarusyň Söwda-senagat palatasynyň başlygy Wladimir Ulahowiç Ptak Warsaw Expo (Warşawa, Polşa Repsublikasy) sergi-kongres merkeziniň wise-prezidenti Kazimežem Swikl bilen duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda sergiler we ýarmarkalar babatda hyzmatdaşlyk etmek hem-de Ptak Warsaw Expo-nyň sergi taslamalaryna Belarysyň kärhanalarynyň gatnaşmagynyň mümkinçilikleri boýunça pikir alşyldy. Şeýle-de, şol merkeziň meýdançasyny iki ýurduň biznesmenleriniň gatnaşmagynda belarusly önüm öndürijileriň sergilerini, maslahatlary, forumlary we beýleki çäreleri guramak üçin peýdalanmak barada gürrüň edildi.

Taýýarlan Goçmyrat Orzberdiýew, žurnalist.

Hartumda geçen sudan-belarus işewürlik maslahatynda telekecileriň arasynda iki ýurduň özara hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu maslahat Belarus Respublikasynyň Prezidenti A. G. Lukaşenkonyň resmi sapar bilen Sudana gelmeginiň çäklerinde, sudan biznesmenleriniň federasiýasy bilen Belarus Söwda-senagat palatasynyň guramagynda geçirildi.
Işewürlik maslahatynyň dowamynda belarus-sudan söwda-ykdysady aragatnaşygynyň ösüşiniň esasy ugurlaryna, şeýle hem belarusa Sudanyň iri kompaniýalaryny çekmek hakyndaky meselelere garaldy.
Işewürlik maslahaty belarus we sudan kompaniýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ýola goýmak hakyndaky resminamalara gol çekmek bilen jemlenildi.
Forumyň çäklerinde kontakt-kooperasion biržasy guraldy. Onda Sudanyň işewürleri bilen belarus kärhanalarynyň wekilleriniň arasynda hyzmatdaşlygyň anyk ugurlary boýunça aýratyn gürrüňdeşlik geçirmäge mümkinçilik döredildi.

Taýýarlan Maýa Apbaýewa, žurnalist

Kabul şäherinde Halkara söwda palatasynyň (ICC) wekilhanasyny açdy.
Owganystan Yslam Respublikasynyň Ýerne Ýetiriji häkimiýetiniň baştutany bu guramanyň wekiline işlerini alyp barmaga ygtyýar berýän lisenziýany gowşurdy.
Ol Halkara söwda palatasynyň Owganystanyň söwda-senagat palatasynyň başlangyjyny goldap, Owganystana halkara maýadarlary çekmäge ýardam etjekdigine ynam bildirdi.
Halkara söwda palatasynyň Owganystandaky wekilhanasynyň baştutany öz gezeginde Owganystanyň söwda-senagat palatasy bilen hyzmatdaşlyk etmägi meýilleşdirýändigini belledi.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!