«Ýüpek ýoly» halkara söwda palatasyny esaslandyryjy we onuň başlygy Çžunhan Li halkara söwdasynyň häzirki düzgünleriniň ösüşi togtadýandygy sebäpli ony üýtgetmegiň möhümdigini aýdyp, Afinyda guralan forumda beýanat berdi.
Afinydaky işewür sammiti ÝB (Ýewropa Bileleşigi)-Ýewraziýa-Hytaý «Gündogardan günbatara köpri gurmak» ady bilen «The Economist» žurnaly gurady.
«Biz hemmämiz bileleşip Zeminde, deňizde, asmanda we kibergiňişlikde «Ýüpek ýoluny» gurup, onuň üsti bilen uly özara baglanyşygy döretjek körpileri bina etmeli. Antik döwürden bäri özara baglanyşyk hem-de hyzmatdaşlyk ykdysady we sosial taýdan ösmegiň esasy şerti bolupdyr» - diýip, Çžunhan Li belledi.
Şeýle-de, ol «Bir guşak – bir ýol» taslamasynyň HHR-iň Lideri tarapyndan hödürlenilip, onuň Hytaý bilen Ýewropany birikdirmelidigini ýatlatdy.
Soňra: «Biz eýýäm ilkinji netijeleri gazandyk» diýip, palatanyň başlygy nygtady.
Çžunhan Li «Ýüpek ýoly» halkara söwda palatasynyň «Ýüpek ýolunyň» ugrunda ýerleşýän ýurtlaryň söwda palatalaryndan düzülendigini habar berdi.
«Biziň häzirki wagtda milli palatalaryň 90-syndan ybarat agzamyz we 75 döwletde habarçy-agzamyz bar. Olaryň garamagyndaky ýüzlerçe kärhanalar biz bilen hyzmatdaşlyk edýär» diýmek bilen, ol «Bir guşak – bir ýol» taslamasyny umumy geljegimiziň taslamasyna öwürmäge çagyrdy.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew,
žurnalist.

Dunguanede (Guandun) geçirilen XXI asyryň Deňiz Ýüpek ýolunyň Halkara sergisinde 56 ýurtdan 1600-den gowrak kärhana we dünýäniň sebitleri özleriniň ýokary hilli önümlerini görkezdiler.

Bu sergi indi dört ýyl bäri yzygiderli geçirilýär. Guramaçylaryň habar bermegine görä, bu gezekki sergi öňkülere garanda has giň gerimli, ýagny ol 100 000 kw.m meýdany eýeleýär.

Geçen ýyl serginiň meýdany 70 000 kw.m deňdi. Bu gezekki çärä Eýranyň, Rumyniýanyň, Russiýanyň we Mongoliýanyň kärhanalary täze goşuldylar.

Bulardan başga-da sergi 30-dan gowrak ýurtdan we dünýäniň sebitlerinden söwda assosiasiýalaryny, şol sanda Günorta Afrikany, Wýetnamy, Malaýziýany, milli daşary söwda palatalarynyň ençemesini özüne çekýär.

Serginiň bu gezekki mejlisi Dunguananyň Häzirkizaman halkara sergi merkezinde geçirildi.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew,
Žurnalist.

Moskwada ikinji gezek iri megapolisleriň 6-synyň (S6) söwda-senagat palatalarynyň duşuşygy geçirildi.

Moskwanyň hökümetiniň ykdysady syýasaty we ýer-emläk meseleleri boýunça Moskwanyň Meriniň orunbasary Natalýa Sergunina dünýäniň iri megapolisleriniň, ýagny Berliniň, Londonyň, Parižiň, Pekiniň we San-Paulunyň söwda-senagat edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy.

Meriň orunbasarynyň aýtmagyna görä, şäherleriň arasyndaky işjeň hyzmatdaşlyk ösdürilmelidir. Moskwanyň islendik maýa goýumlar üçin açyklygy munuň subutnamasydyr. Ol paýtagtyň Russiýa boýunça maýadarlar üçin kommerçeskiý däl töwekgelçilikleriň kepillendirmeleri hakynda kabul edilen kanunyň ýeke-täk ýeridigini ýatlatdy.

Ýylyň birinji ýarymynyň netijeleri boýunça Moskwanyň 6 sany megapolis bilen bilelikde Türkiýä jemi eksport eden harytlarynyň bahasy 24,4 milliard dollara ýetdi. Munuň özi Moskwanyň umumy eksportynyň 34,3 göterimini düzýär.

Işewürlik maslahatynyň birinji duşuşygy 2017-nji ýylda geçirilipdi. Şol wagt onuň düzümine bäş sany şäher girýärdi. San-Pauly 2012-nji ýylda goşuldy.

Üstümizdäki ýyl bolsa, Stambulyň söwda-senagat palatasy bu altylyga synçy hökmünde goşuldy. Moskwadaky bu gezekki duşuşyga bu edaradan hem ýolbaşçylar gatnaşdylar.

Işewürlik maslahatynyň geçen gezekki mejlisi 2016-njy ýylyň iýunynda Parižde guraldy.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew,
žurnalist.

2017-nji ýylyň sentýabr aýynyň 19-21-i aralygynda Sidneýde (Awstraliýa birleşigi) geçirilen Söwda palatalarynyň Bütindünýä federasiýasynyň Х kongresinde Belarusyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy W. Ulahowiç bilen Halkara Söwda palatasynyň prezidenti P. Mihokyň duşuşygy boldy.

Duşuşygyň dowamynda bu halkara gurama bilen Belarusyň Söwda-senagat palatasynyň geljegine, şeýle hem Belarusda Halkara söwda palatasynyň Milli komitetini döretmek mümkinçiligine seredildi.

Halkara söwda palatasy, bu garaşsyz kommersiýa däl halkara guramasydyr. Bu gurama 1919-njy ýylda söwda we maýa goýum ýoly bilen işewürlige kömek etmek, haryt we hyzmatlar bazaryny açmak we beýleki şunuň ýaly maksatlar üçin döredilendir.

Dünýäniň 201 ýurdy ugurdaş guramalar hökmünde Halkara söwda palatasynyň agzalary hasaplanýar.

Belarusyň Söwda palatasy 1998-nji ýylda Halkara söwda palatasynyň agzasy boldy.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew,
žurnalist.

28.08.2017. Astrahanda Hazarýaka döwletleriniň söwda-senagat palatalarynyň işjeň maslahatynyň üstümizdäki ýylyň oktýabr aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýär. Bu barada Astrahanyň Söwda-senagat palatasynyň başlygy Wiktor Winokurow şäheriň gubernatoryna iş bilen bagly duşuşygynda habar berdi. Aleksandr Žilkin şeýle maksatlar üçin astrahan meýdançalaryny işjeň ulanmaga çagyrdy. Şeýle hem: «Bizde munuň üçin gowy delil bar, ýagny Eýranyň işjeň wekilhanasy açylýar, Azerbaýjanyň biznes-merkeziniň döredilmeginiň ahyrky döwri dowam edýär diýip, gubernator belledi.
Mundan başga-da Wiktor Winokurow Astrahanyň Söwda-senagat palatasynyň işiniň bir ýyl boýunça jemleri hakda durup geçdi. Oňa 28 sany kärhana agzalyga kabul edilipdir. Şu günki günde bu palatanyň düzüminde 263 sany kärhana hasaba alnypdyr. Kiçi we orta telekeçiligi goldamaga aýratyn üns berilýär. «Söwda-senagat palatasy işewürlik üçin peýdaly serişde bolup hyzmat edýär, ol telekeçilere söwda we hyzmat ulgamynda täze hyzmatdaşlary tapmaga ýardam edýär» diýip, sebitiň ýolbaşçysy belledi.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!