18.01.2017. Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginiň işewürlik merkezinde şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna toplumlaýyn taýýarlyk görmegine bagyşlanylan metbugat maslahaty boldy.

Maslahata Aziada-2017-niň Ýerine ýetiriji komitetiniň, Milli olimpiýa komitetiniň, Sport baradaky döwlet komitetiniň wekilleri, türkmen žurnalistleri we halkara sport ýaryşlaryny guramak boýunça daşary ýurt hünärmenleri gatnaşdylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen amala aşyrýan möçberi boýunça deňi-taýy bolmadyk ägirt uly sport desgasy türkmenistanlylar, ozaly bilen bolsa ýaşlar üçin özboluşly miras bolup galar diýip bellenildi. Onuň meýdançalarynda V Aziýa oýunlary geçiriler.Geljekde bu sport desgalarynda has iri ýaryşlary, mysal üçin Olimpiýa oýunlaryny guramak mümkin bolar. Sport toplumynyň desgalarynyň köpüsi – ýeňil atletika boýunça desga, welotrek we beýlekiler eýýäm birinji derejeli halkara şahadatnamalara mynasyp boldular, bu resminamalar Olimpiýa şäherjiginiň binýadynda dünýä we yklym derejeli islendik ýaryşlary guramaga ygtyýar berýär.

“German-azerbaýjan söwda palatasy” soýuzynyň täze baştutanynyň wezipesine “PWT Wasser- und Abwassertechnik GmbH” kompaniýasynyň Baku şäherindäki şahamçasynyň başlygy Falko Haýdrih saýlandy. Bu barada ady agzalan söwda palatasynyň habarynda aýdylýar.

Habarda aýdylyşyna görä, ol bu wezipede “Siemens AG” kompaniýasynyň wekilhanasynyň baş ýerine ýetiriji direktory Samir Ahundowyň ornuna geçdi.

German-azerbaýjan söwda palatasyny döretmek baradaky ylalaşyk 2012-nji ýylyň 14-nji martynda GFR-iň we Azerbaýjanyň daşary işler ministrleri Gido Westerwelle bilen Elmar Mamedýarowyň duşuşygynda gazanylyp, ol geçen ýylyň noýabrynda işläp başlady.

Palata 1999-njy ýyldan bäri Azerbaýjanda hereket edýän German-azerbaýjan ykdysady soýuzynyň (DAWE) bazasynda döredildi.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist

Belarusyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko bilen Müsür Arap Respublikasynyň Prezidenti Abdel Fattah al-Sisi Kairde geçirilen Müsür-Belarus işewürlik maslahatynyň açylyşyna gatnaşdylar.

Bu işewürlik maslahatyny Müsüriň söwda-senagat federasiýasy Belarusyň söwda-senagat palatasy bilen bilelikde gurady.

Belarus Respublikasy bilen Müsür Arap Respublikasanyň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň taryhynda ägirt uly işjeň duşuşyk bolan bu çärä 700 töweregi işewür gatnaşdy.

Forumyň çäklerinde Minskiniň awtomobil zawodynyň we Minskiniň traktor zawodynyň önümleriniň sergisi guraldy.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist

06.02.2017. Türkmenistanda Özbegistan Respublikasynyň Buhara we Horezm welaýatlarynyň uly wekiliýeti iş sapary bilen boldy. Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Şawkat Mirziýoýewiň tabşyrmagy boýunça guralan bu sapar iki goňşy döwletiň arasynda hoşniýetli goňşuçylyk, özara bähbitlilik hem-de uzakmöhletleýinlik ýörelgelerinde ýola goýulýan köptaraply hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürmek ugrunda nobatdaky ädim boldy.

Soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky däp bolan dostlukly gatnaşyklar täze ýokary göterilişe eýe bolýar hem-de anyk netijelere gönükdirilen hyzmatdaşlygyň ösüş depgini bilen häsiýetlenýär. Muňa yzygiderli duşuşyklar we ýokary derejedäki gepleşikler aýdyň şaýatlyk edýär. Şol duşuşyklaryň, gepleşikleriň her birinde döwletara gatnaşyklarynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşylýar. Şeýle hem dürli derejedäki wekiliýetleriň alşylmagy özara gatnaşyklaryň ösdürilýändigine şaýatlyk edýär. Bu bolsa ähli ugurlar boýunça netijeli aragatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegine gönüden-göni ýardam berýär.

Munuň şeýledigini Özbegistanyň iri sebitleriniň ikisiniň wekiliýetleriniň ýurdumyza bolan häzirki sapary hem tassyklaýar. Hususan-da, bu saparyň çäklerinde Lebap hem-de Daşoguz welaýatlarynyň önümçilik-senagat kärhanalaryna we medeniýet ulgamynyň edaralaryna, şol sanda Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýlerine tanyşlyk saparlary guraldy.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!