Daşkentde özbek we türk kompaniýalarynyň gatnaşmagynda Özbek-türk işewürlik maslahaty geçirildi. Bu barada Özbegistanyň Söwda-senagat palatasy habar berdi.
Çäräniň maksady özbek we türk kompaniýalarynyň arasyndaky söwda gatnaşyklary ösdürmekden we bilelikdäki kärhanalary döretmekden, täze inwestisiýa taslamalary durmuşa geçirmekden ybaratdyr.
Işewürlik maslahatynyň dowamynda özara gatnaşyklary ösdürmegiň we iki döwletiň işewürleriniň gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Özbegistanda türk kompaniýalarynyň we firmalarynyň 500-si hereket edýär. Diňe 2017-nji ýylda Özbegistanda türk inwestisiýasynyň gatnaşmagynda 20-den gowrak kärhana döredildi. Ýene-de 53 kompaniýanyň wekilhanasy işe girizildi.

Materialy “www.uzdaily.uz” saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW, žurnalist.

Grek-rus Söwda palatasy 2017-2018-nji ýyllaryň Russiýada we Gresiýada syýahatçylyk ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli «The Russian MICE market: New opportunities» diýen mowzukda seminar geçirdi. Bu çäre “Electra Metropolis” myhmanhanasynda guraldy.
Bu başlangyjy Gresiýanyň syýahatçylyk edaralary bolan otelçileriň assosiasiýasy, HAPCO guramasy, “Athens Convention & Visitors Bureau” kompaniýasy we beýlekiler goldaldylar. Sebäbi seminaryň dowamynda Gresiýanyň myhmanhanalary we olaryň mümkinçilikleri mahabatlandyryldywe wagyz edildi. Şol bir wagtyň özünde hem bu ýagdaý Afiny şäheriniň dürli çäreleri geçirmek üçin amatly ýerdigini subut edýär.
Russiýanyň we Gazagystanyň bazarlarynda öňdäki orunlary eýeleýän “Meets”, “Incentives”, “Conferences & Exhibitions” (MICE) kompaniýalarynyň 12 adamdan ybarat bolan wekillerinden düzülen topar hyzmatdaşlygy ösdürmegiň we grek kompaniýalary bilen gatnaşyklary ýola goýmagyň mümkinçilikleri bilen tanyşdyrdylar.

Materialy “www.grekomania.ru” saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW, žurnalist.

Belarusyň Söwda-senagat palatasy “Biziň çagalarymyz” atly Täze ýyl mynasybetli guralýan haýyr-sahawat çäresine gatnaşdy. Bu çäre Belarus Respublikasynda 2017-nji ýylyň 11-nji dekabryndan 2018-nji ýylyň 10-njy ýanwaryna çenli aralykda dowam eder.
Çäräniň çäklerinde Belarusyň Söwda-senagat palatasy Minsk şäherindäki gowy eşitmeýän çagalaryň okaýan 14-nji umumybilim berýän ýöriteleşdirilen mekdebiniň zähmet sapagy üçin tikin maşynyny satyn alyp berdi. Sowgady Belarusyň Söwda-senagat palatasynyň başlygynyň orunbasary Sergeý Nebeşko gowşurdy we çagalary Täze ýyl bilen gutlady.
Haýyr-sahawat çäresine Belarusyň Söwda-senagat palatasynyň ähli oblastlardaky kärhanalary gatnaşarlar. Olaryň ýolbaşçylary çagalar üçin ýöriteleşdirilen edaralara we hassahanalara ýardam bererler.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

Eýranyň Astara şäherinde Azerbaýjan Respublkasy bilen Eýran Yslam Respublikasynyň arasyndaky Ykdysady, söwda we gumanitar meseleler boýunça komissiýanyň 12-nji ýygnanyşygy geçiriler.

“SalamNews”-iň habar berşi ýaly, bu barada Döwlet komissiýasynyň başlyklarynyň biri, Ykdysadyýet ministri Şain Mustafaýew bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Azerbaýjandaky ilçisi Jawad Jahangirzadeniň duşuşygynda gürrüň edildi.

Duşuşyk wagtynda ilçi Azerbaýjan-Eýran söwda palatasyny döretmek baradaky teklibi hem orta atdy.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

Amerikanyň Russiýadaky söwda palatasy (AmCham) tarapyndan “Boeing” kompaniýasy “Ýylyň kompaniýasy” baýragyna mynasyp boldy. Bu barada “Boeing” kompaniýasynyň metbugat gullugy habar berdi.
Amerikanyň Russiýadaky söwda palatasynyň prezidenti Aleksis Rodzýanko: “Boeing” kompaniýasynyň Russiýada alyp barýan işleri ABŞ bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky özara bähbitli gatnaşyklary amala aşyrýandygynyň iň görnükli nusgalarynyň biri bolup durýar” diýip belledi.
“Boeing” kompaniýasynyň Russiýadaky we GDA döwletlerindäki şahamçasynyň prezidenti Sergeý Krawçenko: “Boeing” kompaniýasynyň hyzmatlaryna ýokary baha berendigi üçin Amerikanyň söwda palatasyna minnetdarlyk bildirýäris. Bu biz üçin uly abraý” diýip beýanat berdi.
“Boeing” 15 ýyl bäri Amerikanyň söwda palatasynyň agzasy bolup durýar.
“Boeing” kompaniýasy dünýädäki iri aerokosmiki kompaniýalaryň we reaktiw raýat uçarlaryny öňdebaryjy öndürijileriň biri hasaplanýar.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!