Belarusyň Söwda-senagat palatasynyň başlygy Wladimir Ulahowiç Ptak Warsaw Expo (Warşawa, Polşa Repsublikasy) sergi-kongres merkeziniň wise-prezidenti Kazimežem Swikl bilen duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda sergiler we ýarmarkalar babatda hyzmatdaşlyk etmek hem-de Ptak Warsaw Expo-nyň sergi taslamalaryna Belarysyň kärhanalarynyň gatnaşmagynyň mümkinçilikleri boýunça pikir alşyldy. Şeýle-de, şol merkeziň meýdançasyny iki ýurduň biznesmenleriniň gatnaşmagynda belarusly önüm öndürijileriň sergilerini, maslahatlary, forumlary we beýleki çäreleri guramak üçin peýdalanmak barada gürrüň edildi.

Taýýarlan Goçmyrat Orzberdiýew, žurnalist.

Hartumda geçen sudan-belarus işewürlik maslahatynda telekecileriň arasynda iki ýurduň özara hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu maslahat Belarus Respublikasynyň Prezidenti A. G. Lukaşenkonyň resmi sapar bilen Sudana gelmeginiň çäklerinde, sudan biznesmenleriniň federasiýasy bilen Belarus Söwda-senagat palatasynyň guramagynda geçirildi.
Işewürlik maslahatynyň dowamynda belarus-sudan söwda-ykdysady aragatnaşygynyň ösüşiniň esasy ugurlaryna, şeýle hem belarusa Sudanyň iri kompaniýalaryny çekmek hakyndaky meselelere garaldy.
Işewürlik maslahaty belarus we sudan kompaniýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ýola goýmak hakyndaky resminamalara gol çekmek bilen jemlenildi.
Forumyň çäklerinde kontakt-kooperasion biržasy guraldy. Onda Sudanyň işewürleri bilen belarus kärhanalarynyň wekilleriniň arasynda hyzmatdaşlygyň anyk ugurlary boýunça aýratyn gürrüňdeşlik geçirmäge mümkinçilik döredildi.

Taýýarlan Maýa Apbaýewa, žurnalist

Kabul şäherinde Halkara söwda palatasynyň (ICC) wekilhanasyny açdy.
Owganystan Yslam Respublikasynyň Ýerne Ýetiriji häkimiýetiniň baştutany bu guramanyň wekiline işlerini alyp barmaga ygtyýar berýän lisenziýany gowşurdy.
Ol Halkara söwda palatasynyň Owganystanyň söwda-senagat palatasynyň başlangyjyny goldap, Owganystana halkara maýadarlary çekmäge ýardam etjekdigine ynam bildirdi.
Halkara söwda palatasynyň Owganystandaky wekilhanasynyň baştutany öz gezeginde Owganystanyň söwda-senagat palatasy bilen hyzmatdaşlyk etmägi meýilleşdirýändigini belledi.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist

Rus-ekwador söwda palatasynyň başlygy Sesar Wega Sewalýos Ekwadorda rus tehnologiýasy üçin uly mümkinçilikleriň açylandygyny, ýöne olary mahabatlandyrmak işiniň agsaýandygyny aýdýar.

“Bize rus tehnologiýasynyň köp möçberde gerekdigini görýäris. Emma olaryň hytaýda öndürilen tehnologiýlardan gowusynyň bardygyny subut etmek gerek” diýip, Wega Sewalýos beýanat berdi.

Ol hut şonuň üçin hem ady agzalan söwda palatasynyň iki ýurtda hem şuňa meňzeş tehnologiýalary öňe sürmek işi bilen meşgullanýandygyny belledi.

Ekwadora nebitli we gazly ýataklary ýüze çykarýan tehnologiýalaryň eýýäm eltilendigini aýtmak gerek. Wega Sewalýos: “2011-nji ýylda olaryň kömegi bilen oňat netijeleriň gazanylandygyny belläp geçdi.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

Belarusyň Söwda-senagat palatasynyň başlygy Wladimir Ulahowiç Ýewropanyň Howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk (ÝHHG) guramasynyň Awstriýanyň başlyklyk etmeginde guralan biznes-konferensiýasyna gatnaşdy.

Bu çäräniň çäklerinde Wladimir Ulahowiçiň Awstriýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Sebastýan Kurs bilen duşuşygy guraldy. Duşuşykda geljekde iki ýurduň söwda-ykdysady ulgamlaryndaky gatnaşyklarynyň giňeldilmegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýle hem Belarusyň Söwda-senagat palatasynyň başlygy Awstriýanyň, Bolgariýanyň, Eýranyň, Ukrainanyň we beýleki döwletleriň belarus biznesine gyzyklanma bildirýän kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!