Ukrainada palatalaryň Halkara birleşigi we biznes-assosiasiýalar esaslandyryldy. Memeranduma gol çekilmegi we onuň döredilmegi mynasybetli dabaraly çäre Ukrainanyň Söwda-senagat palatasynda geçirildi.

Halkara söwda palatasy we daşary ýurt biznesiniň assosiasiýasy bilelikde daşary ýurt we ýerli inwestorlaryň biznes-gyzyklanmalaryny bilelikde gorar, şeýle hem hökümet bilen biznes-gepleşikleri işjeňleşdirmek we onuň derejesini çuňlaşdyrmak maksady bilen hyzmatdaşlyk eder.

Munuň özi milli biznese wekilçilik edýän Ukrainanyň Söwda-senagat palatasynyň 8000 agzalaryndan we Ukrainada işleýän müňe golaý daşary ýurt inwestorlaryndan ybarat bolan 9000 kompaniýany özüne birleşdirýär.

Dabaraly çärä daşary ýurtlaryň Ukrainada işleýän diplomatik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist

Moldowadaky “AmCham Moldova” amerikan Söwda palatasy täze direktorlar geňeşini we olaryň ýolbaşçylaryny saýlady.

“AmCham Moldova” kompanyýasynyň direktory edilip “Grawe Carat Asigurări” ätiýaçlandyryş kompaniýasynyň baş direktory Weronika Malkoç saýlanyldy.

Ýygnaga gatnaşan 110 agza we myhmanlar guramanyň 2016-njy ýylda ýerine ýetiren işleri boýunça hasabaty diňlediler. Geçen ýyl “AmCham Moldova”-nyň başlangyjy boýunça Kişinýowda Halkara söwda arbitraž kazyýeti döredildi.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew.

Tatarystanyň wekilçilikli toparynyň Eýrana saparynyň dowamynda Horasan-Rezawi welaýatynyň Söwda palatasy bilen Tatarystan Respublikasynyň Söwda-senagat palatasynyň arasynda özara hyzmatdaşlyk boýunça ylalaşyga gol çekildi.

Resminamalara Tatarystan Respublikasynyň Söwda-senagat palatasynyň dolandyryş edarasynyň başlygy Artur Nikolaýew bilen Eýranyň welaýatynyň Söwda palatasynyň ýolbaşçysy Hüseýin Mahmudi Horasany gol çekdiler.

Mundan öň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow Tatarystanyň ýokary okuw mekdepleri bilen Meşhediň Ferdöwsi adyndaky uniwersitetiniň arasynda gatnaşyklary giňeltmek hakynda teklibi öňe sürüpdi.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew.

Gyrgyz Respublikasynyň Söwda-senagat edarasynyň “Günorta departament” atly kärhanasynda birinji trening geçirildi. Ol biznes-meýilnama düzmäge bagyşlandy.

Bu çärä çagyrylan tälimçi-mugallym Azamat Kaliýew geljekde üstünlikli durmuşa geçirmäge mümkinçilik berjek ideýalar we başlangyçlar esasynda biznes –meýilnama düzmegiň usullary, tapgyrlary we gurallary bilen tanyşdyrdy.

Trening Gyrgyz Respublikasynyň Söwda-senagat edarasynyň “Günorta departament” kärhanasynyň “Start-Ap” atly taslamasynyň çäklerinde guraldy.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist

Russiýanyň Söwda-senagat palatasy Türkiýäniň söwda palatalar we birža soýuzynyň başlygy Rifat Hisarjiklyoglu bilen bilen gepleşikler geçirmegi meýilleşdirýär, diýip, Russiýanyň Söwda-senagat palatasynyň wise-prezidenti Wladimir Padalko “RIA Nowosti” habarlar agentligine habar berdi.

Häzirki wagta çenli Russiýanyň Söwda-senagat palatasy türkiýeli hyzmatdaşlary bilen 20 töweregi ylalaşyga gol çekişipdir.

Sebitara gatnaşyklaryň ösüşi bilen Rus-türk işewür geňeşi meşgullanýar.

2016-njy ýylda rus-türk söwda dolanyşygy 2015-nji ýyl bilen deňeşdireniňde 32 % göterim pese düşüp, 16 milliard dollar bolupdyr. Eksportuň möçberi 14 millard dollara deň bolup, 29 % pese düşüpdir. Importyň aşaklamgy 47 % bolup, onuň umumy möçberi 2 milliard dollar bolupdyr.

Taýýarlan Maýa Apbaýewa, žurnalist.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!