Bakuwda geçirilen Innowasiýalar hepdeliginde dünýäde iň kämil emeli aňlaýyş ukyply Sofiýa atly robot hemmeleriň ünsüni özüne çekdi. Bakuwdaky Innowasiýalar hepdeliginiň çäklerinde «Global Influencer Day» atly konferensiýanyň açylyş dabarasy geçirildi. Adama meňzeş robot, zenan sypatly Sofiýa bu çäräniň myhmany boldy. Bu robot köpçülik bilen gürrüňdeş boldy. «Men azerbaýjan dilinde gowy gürläp bilemok, ýöne bu babatda meni döredijiler oýlanarlar diýip umyt edýärin. Ýogsa-da, maňa azerbaýjanyň milli aşhanasynyň örän datlydygyny habar berdiler, ýöne gynansam-da şol tagamlary dadyp bilemok» diýip, robot Sofiýa sahnada çykyş edende habar berdi.
Robot Sofiýanyň meşhur azerbaýjan modelýeri, at gazanan sungat işgäri Fahriýa Halafow tarapyndan bezelip, azerbaýjan milli lybasynda köpçülige çykarylandygyny aýratyn bellemelidir.

Materiýaly «www.ru.sputnik.az» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Tunisde Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy bilen Tunis Respublikasynyň Söwda-senagat palatalarynyň arasynda ylalaşyga gol çekildi. Bu barada Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen Tunisiň Söwda ministri Omar Behiniň duşuşygynda belli boldy.
«Tatarystan rus-tunis aragatnaşygynyň berkemegine gönükdirilen Tunis bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýär. Men öz derejämde işjeň aragatnaşyga goldaw bermäge hemişe taýýar» diýip, Minnihanowyň metbugat gullugy sitata getirýär.

Materiýaly «www.tatcenter.ru» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe Nabatowa, žurnalist.

Ukraýinada zenan telekeçiligini goldamak maksady bilen, fransuz-ukrain söwda-senagat palatasy «Zenanlar tarapyndan döredilen» atly ýyllyk baýragy esaslandyrdy.
Muny bu baýragyň tanyşdyrylyş dabarasynda fransuz-ukrain söwda-palatasynyň utgaşdyryjysy Mari Brýuan mälim etdi.
Ustümizdäki ýylyň mart aýynda fransuz-ukrain söwda-senagat palatasy direktorlyk wezipesini ýerine ýetirýän ýa-da bu kompaniýanyň agzalarynyň arasynda telekeçi hasaplanýan işewür zenanlaryň komitetini döretdi.
Bu komitetiň taslamalarynyň biri hem her ýylyň mart aýynda ukrainaly zenan-telekeçileriň sylaglanmagyny göz öňünde tutýan işewür zenanlaryň baýragyny döretmekden ybaratdyr.

Materivaly «www.ukrinform.ru» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe Nabatowa, žurnalist.

Hytaýda «Bir zolak, bir ýol» atly başlangyjyň bäşýyllygy bilen gabat gelen Ýüpek ýolunyň biznes-liderleriniň sammiti boldy. Işewür-duşuşygyň guramaçylarynyň biri bolup Astana ykdysady forumy boýunça «G-Global ─ wirtual meýdançasynyň» Halkara sekretariýaty çykyş etdi.
Sammite dünýäniň 70 ýurdundan 500-den gowrak adam gatnaşdy. Şol sanda BMG we beýleki halkara guramalaryndan, transmilli korporasiýalaryndan we Hytaýyň hökümetinden wekiller gatnaşdylar. Biznes-duşuşygyň netijesinde «Ýüpek ýolunyň şäherleriniň häkimleri» hem-de «Sebitleriň ýolbaşçylary» atly assosiasiýalar döredildi.
Ýüpek ýolunyň ýurtlarynyň hyzmatdaşlygynyň çäklerinde eýýäm, 76 döwletiň telekeçileriniň girýän Halkara ylymlar akademiýasy we Halkara söwda palatasy hereket edýär. Bulardan başga-da, «G-Global» sekretariýatyň wekilleri Hytaýyň işewürlerine «Sanly Ýüpek ýoly» atly taslamany hödürledi.

Materiýaly «24.kz» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Grodno şäherinde «Grodno şäheriniň Özbegistan Respublikasy bilen hyzmatdaşlygy» atly işewürlik maslahaty geçirilip, ony bu şähere özbek wekiliýetiniň gelmegi mynasybetli Belarusyň Söwda-senagat edarasynyň Grodno şäherindäki bölümi gurady.
Işewürlik maslahatynyň dowamynda Özbegistanyň we Belarusyň işewürlik toparlarynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmegiň meselelerine garaldy. Şeýle-de, Grodno şäheriniň, «Гродноинвест» kärhanasynyň, Garagalpagystan Respublikasynyň, Surhanderýa oblastynyň ykdysady we inwestisiýa mümkinçilikleri bilen tanyşdyryldy.
Forumynyň başlangyç bölüminden soňra belarus kompaniýalarynyň 30-dan gowragynyň we Özbegistanyň edaralarynyň 19-synyň arasynda B2B formatda gepleşikler geçirildi. Özbek tarapy Grodnodaky kärhanalar bilen maldarçylyk babatda hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirdi. Hususanda et-süýt önümlerini we Belarusda öndürilen oba hojalyk tehnikalary edinmäge gyzyklanma bildirildi.
Belarusyň Söwda-senagat edarasynyň Grodno şäherindäki bölümi bilen Surhanderýa oblastynyň Söwda-senagat edarasynyň müdirligi bilen ylalaşyga gol çekildi. Garagalpagystan Respublikasynyň Söwda-senagat edarasynyň müdirligi bilen ylalaşyk gazanyldy.

Taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!