28.08.2017. Astrahanda Hazarýaka döwletleriniň söwda-senagat palatalarynyň işjeň maslahatynyň üstümizdäki ýylyň oktýabr aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýär. Bu barada Astrahanyň Söwda-senagat palatasynyň başlygy Wiktor Winokurow şäheriň gubernatoryna iş bilen bagly duşuşygynda habar berdi. Aleksandr Žilkin şeýle maksatlar üçin astrahan meýdançalaryny işjeň ulanmaga çagyrdy. Şeýle hem: «Bizde munuň üçin gowy delil bar, ýagny Eýranyň işjeň wekilhanasy açylýar, Azerbaýjanyň biznes-merkeziniň döredilmeginiň ahyrky döwri dowam edýär diýip, gubernator belledi.
Mundan başga-da Wiktor Winokurow Astrahanyň Söwda-senagat palatasynyň işiniň bir ýyl boýunça jemleri hakda durup geçdi. Oňa 28 sany kärhana agzalyga kabul edilipdir. Şu günki günde bu palatanyň düzüminde 263 sany kärhana hasaba alnypdyr. Kiçi we orta telekeçiligi goldamaga aýratyn üns berilýär. «Söwda-senagat palatasy işewürlik üçin peýdaly serişde bolup hyzmat edýär, ol telekeçilere söwda we hyzmat ulgamynda täze hyzmatdaşlary tapmaga ýardam edýär» diýip, sebitiň ýolbaşçysy belledi.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

86-njy Izmir sergi-ýarmarkasynyň çäklerinde onuň öňüsyrasynda Tatarystanyň Söwda-senagat palatasy bilen Izmir welaýatynyň arasynda özara gatnaşyk hakynda ylalaşyga gol çekildi.
Bu ylalaşyga Tatarystan Respublikasynyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy Şamil Ageýew bilen Izmir welaýatynyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy Ekram Demirtaş gol çekdiler.
Şeýle hem serginiň çäklerinde Tatarystanyň delegasiýasynyň wekilleri Egeý sebitiniň harytlaryny eksport edijiler birleşigi bilen gepleşikler geçirdiler. Ýarmarkanyň çäklerinde «KAMAZ» jemgyýeti bilen Tirsan Kardan türk kompaniýasynyň Russiýanyň çäklerinde herekete getiriji çarhlary öndürýän kärhanany gurmak hakyndaky resminama gol çekildi.
Bu resminama «KAMAZ» jemgyýetiniň baş direktory Sergeý Kogogin bilen «Tirýakiler» kompaniýasynyň direktorlar sowetiniň başlygy Mehmet Tirýaki gol çekdiler.
Senagat we sarp edilýän harytlaryň «Izmir International Fair 2017» atly 86-njy Izmir halkara söwda sergi-ýarmarkasy 2017-nji ýylyň awgust aýynyň 18-i 22-si aralygynda Türkiýede geçirildi. Serginiň esasy temasy «Innowasiýa we energetika» diýlip, bellenildi.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

Täjigistan Respublikasynyň paýtagty Duşanbede «Алмас» (Almaz) ady bilen Eýran Yslam Respublikasynyň senagat sergisi dowam edýär. Bu barada “Иран.ру” saýty habar berýär.

Serginiň açylyş dabarasyna Eýranyň Duşanbedäki ilçihanasyndan wekiller we beýleki gyzyklanýan adamlar gatnaşdy.

Bu halkara senagat sergisine Eýranyň 20-den gowrak kompaniýasy gatnaşyp, özleriniň gurluşyk, haly, aýakgap we beýleki önümlerini önümlerini giň köpçülige hödürlediler. Sergi tutuş ýylyň dowamynda öz işini dowam eder.

Sergä gatnaşyjylaryň bellemegine görä, Eýran bilen Täjigistanyň arasyndaky söwda-senagat gatnaşygyny berkitmekde bu serginiň uly ähmiýeti bardyr.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew,
žurnalist.

«Gündogar Ukrainada Nemes-ukrain ykdysady hyzmatdaşlygynyň ösüşi» atly maslahata ukrain we nemes işewürleri şeýle hem hökümet agzalary gatnaşdylar.

«Geçen ýylyň oktýabrynda döredilen Nemes-ukrain söwda we senagat palatasynyň işjeň we netijeli işi iki ýurduň ykdysady aragatnaşygynyň berkemegine şaýatlyk edýär» diýip Harkow oblast döwlet administrasiýasynyň başlygynyň birinji orunbasary Mark Bekker belledi.

Öz gezeginde Nemes-ukrain söwda we senagat palatasynyň prezidenti Andreas Lir: «Harkow sebiti iki tarapyň aragatnaşygynyň ösmeginde möhüm orun eýeleýär» diýip, nygtady.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew.

Üstümizdäki ýylyň 8-nji iýunynda Bakuda geçiriljek «Azerbaýjan-Ýewropa Bileleşigi» biznes forumy bäş sany esasy tema gönükdiriler diýip, bu çäräniň guramaçysy bolup çykyş edýän nemes-azerbaýjan söwda palatasy habar berýär.
Bular Azerbaýjanda ykdysady özgertmeler, oba hojalyk we iýmit önümleri, daş-töweregiň tehnologiýasy, transport we logistika, habar beriş we aragatnaşyk tehnologiýasy hem-de elektron söwda ýaly temalardyr.
Guramaçynyň habar bermegine görä bu biznes foruma 400 töweregi adam gatnaşar.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!