«Baý Tuşum» banky Amerikanyň Gyrgyz Respublikasyndaky Söwda palatasynyň iki sylagyna mynasyp boldy. Bu bank Amerikanyň Gyrgyz Respublikasyndaky Söwda palatasynyň agzalalarynyň we hyzmatdaşlarynyň her ýylda geçirýän duşuşygynyň çäklerinde iki ugur boýunça ýeňiş gazandy.
«AmCham Awards ─ 2018» ady bilen üç ýyl bäri berilip gelinýän baýrak dokuz ugur boýunça gowşuryldy. Olar: «Innowasiýalarda we tehnologiýalarda ýetilen sepgit üçin», «Ýylyň ýeňşi», «Jemgyýetiň bähbidine iş», «Ýylyň hyzmatdaşy», «Ýylyň ýolbaşçysy», «Ýylyň iň gowy iş berijisi», «Müşderini ugrukdyrmak işewürliginiň öňbaşçysy», «Ýaşyl öňbaşçy», «Ýylyň iň gowy selfisi».
«Baý Tuşum» banky «Ýaşyl öňbaşçy» ugry boýunça öňe saýlandy. Ol bu baýraga sözüň doly manysynda mynasypdygyny ýylyň dowamynda subut etdi. Şeýle hem «Baý Tuşumyň» başlygy Maksatbek Işenbaýew «Ýylyň ýolbaşçysy» diýlip, atlandyryldy.

Materiýaly «www.24.kg» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe Nabatowa, žurnalist.

«EKSPO-2025»-iň geçiriljek ýeri kesgitlenildi. Halkara sergini öz meýdançalarynda geçirmäge mümkinçilik gazanmak üçin Russiýanyň Ýekaterinburg şäheri, Ýaponiýanyň Osaka şäheri we Azerbaýjanyň paýtagty özaralarynda bäsleşdiler. Ses berlişik Parižde Sergileriň halkara býurosynyň baş assambleýasynda geçirildi. Azerbaýjanyň paýtagty ilkinji tapgyrda ses berlişikden çykdy. Ikinji tapgyrda Ýekaterinburgdan 30 ses aratapawut bilen Osaka ýeňiş gazandy.
─ EKSPO sergisiniň geçirilmegi Ýaponiýanyň gözelliklerini bütin dünýä ýaýmak üçin ajaýyp mümkinçilik döreder. Bu waka diňe bir sergi pawilýonlaryny däl, eýsem, bütin Ýaponiýany synlamaga gelýän syýahatçylaryň sanyny köpeltjekdigine ynanýaryn ─ diýip, Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sindzo Abe ses berlişigiň netijesini teswirledi.
Ýaponiýanyň Osaka şäherinde 1970-nji ýylda EKSPO sergisi geçirilipdir. Şol çäre Tokio Olimpiadasyndan 6 ýyl geçenden soňra, ýagny Ýaponiýanyň ykdysadyýetiniň ösüşiniň ýokary derejä galan wagtynda guralypdyr.

Materiýaly «www.5-tv.ru» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Täjigistanyň Söwda-senagat palatasynyň başlygy, ýurduň hökümeti tarapyndan Täjigistanyň ekspozisiýasynyň baş komissary edilip bellenilen Şarif Saud we «Dubaý EKSPO-2020» býurosynyň ýerine ýetiriji direktory Najip Mohammed Al Ali BAE-niň Dubaý şäherinde Täjigistanyň «EKSPO-2020» Bütindünýä sergisine gatnaşmagy baradaky şertnama gol çekdiler diýip, «Awesta» habarlar agentligi Söwda-senagat palatasynyň habarlar merkezine salgylanyp, habar berýär.
Baş komissaryň serginiň guramaçylaryna habar berşi ýaly, ekspozisiýanyň esasy temasy Täjigistanyň ykdysady, taryhy, medeni we syýahatçylyk ulgamyndaky ýeten sepgitleri bolar. Şeýle hem bu sergide täjik halkynyň däp-dessurlary we senetçiligi giňden ýaýbaňlandyrylar.
«EKSPO-2020» Bütindünýä sergisi 2020-nji ýylyň 20-nji oktýabryndan 2021-nji ýylyň 10-njy apreli aralygynda BAE-niň Dubaý şäherinde ─ öz taryhynda ilkinji gezek Ýakyn Gündogar, Demirgazyk Afrika we Günorta Aziýa sebitlerinde «Akyl-paýhasymyzy birleşdirip, geljegi döredýäris» atly şygar bilen geçiriler.
Sergä dünýäniň 180-den gowrak döwleti, şeýle hem halkara guramalary, iri korporasiýalar we kompaniýalar gatnaşarlar. Dubaýdaky «EKSPO-2020» Bütindünýä sergisine 25 milliondan gowrak myhmanyň gatnaşmagyna, şolardan 70 göteriminiň daşary ýurtly bolmagyna garaşylýar. Bu bolsa, Bütindünýä sergisiniň taryhynda ilkinji gezek oňa gatnaşyjylaryň aglabasynyň daşary ýurtly bolmagydyr.

Materiýaly «avesta.tj» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Ýekaterinburgyň ýolbaşçylary «EKSPO-2015» Bütindünýä sergisiniň  öz şäherlerinde geçirilmegine hukuk gazanmak ugrunda tagalla edýärler. «Munuň üçin dünýäniň esasy şäherlerinde Russiýanyň çagyryşynyň özboluşly «Ilçileri» bolan 10 sany äpet gurjak (matrýoşkalar) dikilýär.  
 Adamboýy demir-plastikadan ýasalan matrýoşkalar ýöne bir şekil däl. Birinjiden, çeperçilik bezegi biziň ýurdumyzyň guwanýan ─ medeniýetimiziň, sungatymyzyň, ýeten sepgitlerimiziň käbir bölegini açyp görkezýär. Ikinjiden, munuň özi gumanitar taslamadyr.  Awtoryň pikiri boýunça matrýoşkalaryň içi dürli ýurtlaryň çagalarynyň, ýagny olaryň geljegiň şäherini nähili göz öňüne getirýändikleri hakdaky hatlaryndan doldurylandyr.
Şeýle matrýoşkalary eýýäm Milanda, Şanhaýda we Keýptaunda tapyp bolýar. Nobatda bolsa, Pariž, Londan, Buenos-Aýres, Brýussel, Dubaý, Berlin we Barselona dur.

 Materiýaly «www.ural.kp.ru/» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Týumen oblastynyň kärhanalary Almata şäherinde geçirilen «WorldFood Kazakhstan» we «KazUpack-2018» halkara sergilerine gatnaşdylar. Bu oblastyň Söwda-senagat palatasynyň habar bermegine görä, Týumen kompaniýalary öz önümleriniň nusgalaryny gazagystanly hyzmatdaşlaryna görkezdiler. Şeýle hem geljekde hyzmatdaşlyk etmäge oňyn baha we gyzyklanma gazandylar.
«WorldFood Kazakhstan» sergisinde Týumen oblastynyň diwarlyklaryny «БКК и Ко», «Сокол» jogapkärçiligi çäklendirilen jemgyýetleriniň we «Окейч» atly tagamly iýmitleriň fabriginiň önümleri bezedi. «KazUpack» sergisiniň diwarlyklarynda bolsa, «НГ-ГРУПП», «Стеклотех» we «Завод «Полипак» jogapkärçiligi çäklendirilen jemgyýetleriň öndürýän gaplamak üçin niýetlenilen materiýallarynyň nusgalary hödürlenildi.
Serginiň çäklerinde týumenliler Gazagystan Respublikasynyň iri söwda ulgamynyň wekilleri bilen geljekki hyzmatdaşlyk boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik döredilen aragatnaşyk biržasyna gatnaşdylar.
«Týumen kompaniýalarynyň önümleri daşary ýurtlarda barha uly meşhurlyga eýe bolýar. Sarp edijiler «Týumen oblastynda döredilen» diýen haryt nyşanly önümleri hiliň alamaty hasaplap, bu önümleri edinmäge taýýar» diýip, Týumen oblastynyň Söwda-senagat palatasynyň daşary ykdysady iş Merkeziniň direktory Olga Wollert belledi.

Materiýaly «www.t-l.ru» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!