«Ýüpek ýoly» halkara söwda palatasyny esaslandyryjy we onuň başlygy Çžunhan Li halkara söwdasynyň häzirki düzgünleriniň ösüşi togtadýandygy sebäpli ony üýtgetmegiň möhümdigini aýdyp, Afinyda guralan forumda beýanat berdi.
Afinydaky işewür sammiti ÝB (Ýewropa Bileleşigi)-Ýewraziýa-Hytaý «Gündogardan günbatara köpri gurmak» ady bilen «The Economist» žurnaly gurady.
«Biz hemmämiz bileleşip Zeminde, deňizde, asmanda we kibergiňişlikde «Ýüpek ýoluny» gurup, onuň üsti bilen uly özara baglanyşygy döretjek körpileri bina etmeli. Antik döwürden bäri özara baglanyşyk hem-de hyzmatdaşlyk ykdysady we sosial taýdan ösmegiň esasy şerti bolupdyr» - diýip, Çžunhan Li belledi.
Şeýle-de, ol «Bir guşak – bir ýol» taslamasynyň HHR-iň Lideri tarapyndan hödürlenilip, onuň Hytaý bilen Ýewropany birikdirmelidigini ýatlatdy.
Soňra: «Biz eýýäm ilkinji netijeleri gazandyk» diýip, palatanyň başlygy nygtady.
Çžunhan Li «Ýüpek ýoly» halkara söwda palatasynyň «Ýüpek ýolunyň» ugrunda ýerleşýän ýurtlaryň söwda palatalaryndan düzülendigini habar berdi.
«Biziň häzirki wagtda milli palatalaryň 90-syndan ybarat agzamyz we 75 döwletde habarçy-agzamyz bar. Olaryň garamagyndaky ýüzlerçe kärhanalar biz bilen hyzmatdaşlyk edýär» diýmek bilen, ol «Bir guşak – bir ýol» taslamasyny umumy geljegimiziň taslamasyna öwürmäge çagyrdy.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew,
žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!