Dunguanede (Guandun) geçirilen XXI asyryň Deňiz Ýüpek ýolunyň Halkara sergisinde 56 ýurtdan 1600-den gowrak kärhana we dünýäniň sebitleri özleriniň ýokary hilli önümlerini görkezdiler.

Bu sergi indi dört ýyl bäri yzygiderli geçirilýär. Guramaçylaryň habar bermegine görä, bu gezekki sergi öňkülere garanda has giň gerimli, ýagny ol 100 000 kw.m meýdany eýeleýär.

Geçen ýyl serginiň meýdany 70 000 kw.m deňdi. Bu gezekki çärä Eýranyň, Rumyniýanyň, Russiýanyň we Mongoliýanyň kärhanalary täze goşuldylar.

Bulardan başga-da sergi 30-dan gowrak ýurtdan we dünýäniň sebitlerinden söwda assosiasiýalaryny, şol sanda Günorta Afrikany, Wýetnamy, Malaýziýany, milli daşary söwda palatalarynyň ençemesini özüne çekýär.

Serginiň bu gezekki mejlisi Dunguananyň Häzirkizaman halkara sergi merkezinde geçirildi.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew,
Žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!