2017-nji ýylyň sentýabr aýynyň 19-21-i aralygynda Sidneýde (Awstraliýa birleşigi) geçirilen Söwda palatalarynyň Bütindünýä federasiýasynyň Х kongresinde Belarusyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy W. Ulahowiç bilen Halkara Söwda palatasynyň prezidenti P. Mihokyň duşuşygy boldy.

Duşuşygyň dowamynda bu halkara gurama bilen Belarusyň Söwda-senagat palatasynyň geljegine, şeýle hem Belarusda Halkara söwda palatasynyň Milli komitetini döretmek mümkinçiligine seredildi.

Halkara söwda palatasy, bu garaşsyz kommersiýa däl halkara guramasydyr. Bu gurama 1919-njy ýylda söwda we maýa goýum ýoly bilen işewürlige kömek etmek, haryt we hyzmatlar bazaryny açmak we beýleki şunuň ýaly maksatlar üçin döredilendir.

Dünýäniň 201 ýurdy ugurdaş guramalar hökmünde Halkara söwda palatasynyň agzalary hasaplanýar.

Belarusyň Söwda palatasy 1998-nji ýylda Halkara söwda palatasynyň agzasy boldy.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew,
žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!