28.08.2017. Astrahanda Hazarýaka döwletleriniň söwda-senagat palatalarynyň işjeň maslahatynyň üstümizdäki ýylyň oktýabr aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýär. Bu barada Astrahanyň Söwda-senagat palatasynyň başlygy Wiktor Winokurow şäheriň gubernatoryna iş bilen bagly duşuşygynda habar berdi. Aleksandr Žilkin şeýle maksatlar üçin astrahan meýdançalaryny işjeň ulanmaga çagyrdy. Şeýle hem: «Bizde munuň üçin gowy delil bar, ýagny Eýranyň işjeň wekilhanasy açylýar, Azerbaýjanyň biznes-merkeziniň döredilmeginiň ahyrky döwri dowam edýär diýip, gubernator belledi.
Mundan başga-da Wiktor Winokurow Astrahanyň Söwda-senagat palatasynyň işiniň bir ýyl boýunça jemleri hakda durup geçdi. Oňa 28 sany kärhana agzalyga kabul edilipdir. Şu günki günde bu palatanyň düzüminde 263 sany kärhana hasaba alnypdyr. Kiçi we orta telekeçiligi goldamaga aýratyn üns berilýär. «Söwda-senagat palatasy işewürlik üçin peýdaly serişde bolup hyzmat edýär, ol telekeçilere söwda we hyzmat ulgamynda täze hyzmatdaşlary tapmaga ýardam edýär» diýip, sebitiň ýolbaşçysy belledi.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!