Russiýanyň Söwda-senagat palatasy Türkiýäniň söwda palatalar we birža soýuzynyň başlygy Rifat Hisarjiklyoglu bilen bilen gepleşikler geçirmegi meýilleşdirýär, diýip, Russiýanyň Söwda-senagat palatasynyň wise-prezidenti Wladimir Padalko “RIA Nowosti” habarlar agentligine habar berdi.

Häzirki wagta çenli Russiýanyň Söwda-senagat palatasy türkiýeli hyzmatdaşlary bilen 20 töweregi ylalaşyga gol çekişipdir.

Sebitara gatnaşyklaryň ösüşi bilen Rus-türk işewür geňeşi meşgullanýar.

2016-njy ýylda rus-türk söwda dolanyşygy 2015-nji ýyl bilen deňeşdireniňde 32 % göterim pese düşüp, 16 milliard dollar bolupdyr. Eksportuň möçberi 14 millard dollara deň bolup, 29 % pese düşüpdir. Importyň aşaklamgy 47 % bolup, onuň umumy möçberi 2 milliard dollar bolupdyr.

Taýýarlan Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!