29-njy ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine garaldy.
Maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň Hökümetiniň wise-premýerleri we Mejlisiň başlygy hasabat bilen çykyş edip, öňlerinde goýlan wezipeleri çözmek boýunça alyp barýan işleri barada habar berdiler.
Döwlet Baştutanymyz mejlisiň dowamynda senagat pudagyny ösdürmek, ýerli çig mal serişdelerini gaýtadan işleýän täze kärhanalary döretmek boýunça geçirilýän işleriň depginini çaltlandyrmagyň hem-de bellenilen möhletinde tamamlamagyň zerurdygyny nygtady.

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti hakyndaky Düzgünnama tassyklanyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrligi hakyndaky Düzgünnama tassyklanyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Nebitgaz ministrligi hakyndaky Düzgünnama tassyklanyldy.

Kanunçylygyň esasynda “Türkmenistanda iş gözleýän adamlary hasaba almagyň we olary işe ýerleşdirmek boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmegiň tertibiniň” taslamasy işlenip taýýarlanyldy.

“Ekologiýa medeniýeti we daşky gurşawy goramak” žurnalynyň 2015-nji ýyldaky tamamlaýjy – dördünji sany çapdan çykdy.
Žurnal Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň geçen ýylyň sentýabr aýynda Nýu-Ýorkda bolup geçen 70-nji mejlisinde eden çykyşy bilen açylýar.
Žurnalda ýurduň ajaýyp tebigy desgalary – goraghanalary baradaky makalalaryň çap edilmegi dowam etdirilýär. Olaryň biri hem Günbatar Köpetdagda ýerleşýän Sünt-Hasardag döwlet tebigy goraghanasydyr.

28-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň wekilçilikli topara ýolbaşçylyk edip Aşgabada gelen daşary işler ministri Sergeý Lawrowy kabul etdi.
Russiýa Fedarasiýasynyň daşary işler ministri milli Liderimiziň işjeň daşary syýasat strategiýasyna we döwrüň talabyna laýyk gelýän hem-de parahatçylygyň, ählumumy howpsuzlygyň we durmuş-ykdysady ösüşiň, şol sanda üstaşyr energiýa göterijileriň ygtybarlylygynyň üpjün edilmegine, ulag ulgamyndaky halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine gönükdirilen birnäçe möhüm başlangyçlaryna ýokary baha berdi.
Hormatly Prezidentimiz öz gezeginde Bitarap Türkmenistanyň halkara giňişliginde öňe sürýän başlangyçlaryny goldaýandygy üçin Russiýa tarapyna minnetdarlyk bildirdi we şunuň bilen baglylykda, dünýä bileleşiginiň tagallalarynyň utgaşdyrylmagy netijesinde öňde durýan möhüm wezipeleriň oňyn çözgüdini tapmak mümkindigini nygtady.

27-nji ýanwarda paýtagtymyzda Hazar deňziniň hukuk derejesi hakyndaky Konwensiýany işläp taýýarlamak boýunça hazarýaka döwletleriniň – Türkmenistanyň, Russiýanyň, Gazagystanyň, Azerbaýjanyň, Eýranyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesindäki Ýörite iş toparynyň nobatdaky 43-nji mejlisi açyldy.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýakynda gol çeken Buýrugyna laýyklykda, uzak möhletleýin döwletara hyzmatdaşlygynyň hukuk binýadyny işläp taýýarlamak boýunça bilelikdäki işleriň çäklerinde geçirilýän bäştaraplaýyn duşuşygy guramak wezipesi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasynyň üstüne ýüklenildi.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!