20-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň howa menzilinden Türkmenbaşy şäherine uçdy. Ol özüniň gysga möhletleýin dynç alyş wagtynda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyna gelip, Hazar deňziniň gözel kenarynda emele gelýän dünýä derejesindäki ajaýyp şypahana bilen tanyşdy.
Milli Liderimiz tanyşdyryş çäresiniň barşynda köpugurly sport toplumynyň taslamasy bilen tanyşdy, onuň gurluşygyny Türkmenistanyň Senagat ministrliginiň buýurmasy boýunça Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy - “Myradym” hususy kärhanasy amala aşyrar.
Tanyşdyryş çäresiniň barşynda fitnes boýunça belli nemes hünärmeni Bert Rouşenbah döwlet Baştutanymyza täze sport toplumynda gurnaljak abzallaryň we türgenleşik enjamlarynyň tehniki häsiýetnamalary we ulanylyş aýratynlyklary barada gürrüň berdi.
Soňra hormatly Prezidentimiz “Awazada” “Polimeks türk kompaniýasy tarapyndan bina ediljek sagaldyş –dikeldiş merkeziniň taslamalary we çyzgy görnüşleri bilen tanyşdy.

18-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Oňa ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk pudagyna gözegçilik edýän orunbasary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri gatnaşdylar.
Iş maslahatynyň barşynda Ministrler Kabinetiniň geçen ýylda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen giňişleýin mejlisinde ilkinji derejeli meseleleri çözmegiň ugurlary kesgitlenшдdi we welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlary, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, şeýle hem dürli maksatly desgalaryň gurluşygy bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

«Astana EKSPO-2017» milli kompaniýasy» paýdarlar jemgyýeti bilen «AstanaProTeam» welotoparynyň hyzmatdaşlyk etmek baradaky Ylalaşyga gol çekişmek dabarasy boldy.
«Astana EKSPO-2017» milli kompaniýasy» paýdarlar jemgyýeti edarasynyň başlygy Ahmetjan Ýesimow «AstanaProTeam»-yň dünýä sportunda öňdäki orunlary ynamly eýelemek bilen Gazagystanyň meşhur brendleriniň biridigini belledi.
«Gazagystanyň Prezidenti Sergä ýokary derejede taýýarlanmak we guramak barada wezipe goýdy. Şonuň üçin EKSPO-2017-ini halkara derejesine çykarmak üçin uly işleri edýäris. Ylalaşyga laýyklykda EKSPO-2017-nji nyşany biziň «AstanaProTeam» welotoparymyzyň eşiklerini bezär» milli kompaniýanyň başlygy aýdýar.

15-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine seredildi. Bu barada «tdh.gov.tm» saýty habar berdi.
Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Ministrler Kabinetiniň iş dolandyryjysy P.Taganow Türkmenistanyň beýleki ýurtlar bilen söwda-ykdysady gatnaşyklaryny giňeltmek, işjeň tanyşdyryş we işewür gatnaşyklaryny peýdalanmak bilen bu ugurda hyzmatdaşlygyň täze usullaryny işläp taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Hususan-da, wise-premýer 5-nji fewralda GFR-iň Maýn boýundaky Frankfurt şäherinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet gününi geçirmäge görülýän taýýarlyk barada habar berdi.

EKSPO 2016 Londondaky sergide
EKSPO 2016 Antalýa Londonda guralan World Travel Market (WTM) sergä gatnaşdy. Ol dünýäde iň iri syýahatçylyk sergileriň biri hasaplanýar.
EKSPO 2016 Antalýa gullugy Türkiýäniň sektorynda öz diwarlygyny ýerleşdirip, broşýuralaryň,tanyşdyryş filmleriniň we 3D äýnekleri arkaly EKSPO hakynda gürrüň berdi.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!