Hormatly sergi-ýarmarka gatnaşyjylar!
Hormatly adamlar!

Sizi «Söwda we hyzmat - 2018» atly sergi-ýarmarkanyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylda guralýan bu sergi-ýarmarkanyň söwda gatnaşyklaryny ösdürmekde ýokary netijeleri gazanmaga ýardam berjekdigine ynanýaryn.

Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň häzirki döwürdäki durnukly ösüşi milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlanýandygyny we halk hojalygynyň ähli pudaklarynda uly özgertmeleriň amala aşyrylýandygyny aýdyň görkezýär. Ýurdumyz söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ähli ugurlar boýunça ösdürmek üçin uly mümkinçiliklere eýedir. Şunuň bilen baglylykda, milli ykdysadyýetimiziň esasy ulgamlarynda, ýokary we innowasion tehnologiýalara esaslanýan ugurlarynda özara gatnaşyklaryň täze usullaryny we görnüşlerini gözlemegiň wajypdygyny bellemek gerek.

Häzirki wagtda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeler, halk hojalyk toplumynyň işine bazar gurallarynyň hem-de ýörelgeleriniň ornaşdyrylmagy ýurdumyzyň ykdysady taýdan okgunly ösmegine itergi berdi. Munuň özi içerki söwdanyň ýokary depginler bilen ösüşinde hem öz beýanyny tapdy. Telekeçilik işjeňligi ýokarlandy, işewürligi guramagyň hem-de hyzmatlary hödürlemegiň häzirki zaman usullary giňden ulanylýar.

2018-nji ýylyň 26-28-nji iýunynda Aşgabatda «Söwda we hyzmatlar — 2018» ady bilen sergi-ýarmarka geçiriler. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde habar berildi.
Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda Söwda-senagat edarasy tarapyndan guralýan bu çäräniň esasy maksady sergä gelýänleri milli Liderimiziň baştutanlygynda bu ulgamda ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeler, ähli sebitlerde söwda merkezleriniň, bazarlaryň, jemgyýetçilik iýmiti kärhanalaryň, şeýle hem ilata durmuş hyzmatlaryny hödürleýän düzümleriň işleriniň guralyşy bilen tanyşdyrmakdan ybaratdyr. Sergi-ýarmarkasyna gatnaşyjylar öz harytlaryny we hyzmatlaryny mahabatlandyrmaga, şeýle hem netijeli işewürlik gatnaşyklaryny ýola goýmaga mümkinçilik alarlar.
Hormatly Prezidentimiz yzygiderli geçirilýän çäreler netijesinde ýurdumyzda haryt dolanyşygynyň möçberleriniň barha artýandygyny, haryt bolçulygyny hem-de içerki bazaryň ähli zerur önümler bilen üpjün edilmegi boýunça toplumlaýyn işleriň alnyp barylýandygyny belledi. Önümleriň hiline, olaryň görnüşleriniň artdyrylmagyna we ilatyň uly islegine eýe bolan önümleriň harytlyk görnüşiniň gowulandyrylmagyna, şeýle hem ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň hiliniň ýokarlandyrylmagyna aýratyn üns berilýär. Bularyň ählisi öňde boljak sergi-ýarmarkasynda giňden görkezilmelidir diýip, milli Liderimiz bu gözden geçirilişi ýokary derejede guramagy tabşyrdy.

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

HORMATLY SERGÄ WE MEJLISE GATNAŞYJYLAR!
GADYRLY MYHMANLAR!

Sizi Türkmen halysynyň we dokma senagatynyň işgärleriniň güni mynasybetli «Dünýä nusgalykdyr türkmen dokmasy» atly dokma we haly önümleriniň halkara sergisiniň hem-de Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XVIII mejlisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň ähliňize berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we haly hem-de dokma pudaklaryny ösdürmek ugrunda alyp barýan asylly işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin.

Garaşsyzlyk ýyllarynda ähli pudaklar bilen bir hatarda ýurdumyzyň dokma we haly pudaklarynda hem ajaýyp üstünlikler gazanyldy. Ýurdumyzyň bu pudaklarynyň ösüşiniň belent sepgitlerini doly aýdyňlygy bilen halkymyza ýetirmekde hem-de dünýä ýaýmakda bu halkara serginiň hem-de mejlisiň uly ähmiýete eýe boljakdygyna berk ynanýaryn.

EZIZ WATANDAŞLAR!
GADYRLY MYHMANLAR!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny ösdürmek, ýurdumyzy senagat taýdan ösen döwlete öwürmek boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar. Ägirt uly taslamalar durmuşa geçirilýär.

22-nji maýda “Russiýa-meniň taryhym” Taryhy seýilgähinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan- Ýüpek Ýolunyň ýüregi” kitaby bilen tanyşdyrylyş we adybir fotosuratlar sergisiniň dabapaly açylyşy boldy.

Dabara Sankt-Peterburgyň Milletara gatnaşyklar boýunça komitetiniň başlygynyň orunbasary Wadim Okruşko, Sankt-Peterburgyň baş müftisi, Sankt-Peterburgyň Daşary gatnaşyklar boýunça boýunça komitetiniň we Milletler öýüniň işgärleri, şäheriň milli-medeni birleşikleriniň ýolbaşçylary, bu ýerde ýaşaýan türkmenleriň wekilleri, talyplar we ýaşlar birleşikleriniň işjeňleri, alymlar we sungat işgärleri gatnaşdylar.

“Türkmenistan-Ýüpek Ýolunyň ýüregi” fotosuratlar sergisi Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurduň özboluşly taryhy-medeni mirasyny, arheologik we tebigy gözelliklerini, uly möçberli gazananlaryny, syýahatçylyk mümkinçiligini, türkmen halkynyň baý däp-dessurlaryny dünýä wagyz etmek boýunça konsepsiýasyny beýan edýär.

24.05.2018. «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda IX halkara Gaz kongresi işini tamamlady. Ol gaz pudagynda döwletara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň täze ugurlaryny kesgitledi hem-de geljek üçin bilelikdäki meýilnamalaryň utgaşdyrylmagyna ýardam berdi. Ozal habar berlişi ýaly, “Türkmengaz” döwlet konserni we Gollandiýanyň «KNW Holland» kompaniýasy şu ýyl geçirilen bu iri ýöriteleşdirilen forumyň guramaçylary bolup çykyş etdiler.

30-dan gowrak ýurtdan hökümet guramalarynyň, nebitgaz kompaniýalarynyň, pudaklaýyn ylmy-barlag institutlarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň, esasy köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerini goşmak bilen dört ýüzden köpräk adamy bir ýere jemläp, Türkmenistan halkara derejede pikir alşylýan merkeze öwrülen derejesini nobatdaky gezek tassyklady. Bu ýerde energiýany ibermegiň eksport ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak, maýa goýumlar, milli we sebit gaz ulag düzümlerini ösdürmek, ýokary hünär derejeli ussat işgärleri taýýarlamak baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Kongrese bildirilýän ýokary gyzyklanma köp babatda häzir dünýäde uglewodorodlaryň sarp edilişiniň düzüminde beýleki energiýa serişdelerinden tapawutlylykda “mawy ýangyjyň” udel agramynyň yzygiderli artýandygy bilen şertlenendir. Şoňa görä-de, gaz pudagynda dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň ýurdumyz bilen ýakyndan gatnaşyk etmegi ýola goýmaga ymtylýandyklary kanunalaýykdyr. Türkmenistan bolsa dünýä bazarlaryna energiýa serişdelerini iberiji iri ýurtlaryň arasynda geljegi uly hyzmatdaşlaryň biri hökmünde özüni ynamly tanatdy.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!