HORMATLY DABARA GATNAŞYJYLAR!
EZIZ ILDEŞLER!
Sizi Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 28 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisiniň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!
Baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň mukaddes Garaşsyzlygynyň baýram edilýän güni mynasybetli geçirilýän bu sergide dünýäniň sazlaşykly ösýän ýurtlarynyň hatarynda öňdäki orunlaryň birini eýeleýän eziz Watanymyzyň ykdysady, medeni-durmuş ulgamlarynda gazanan uly üstünlikleri giňden beýan edilýär.
Taryh üçin uly bolmadyk bu döwürde ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynda düýpli özgertmeler, giň möçberli işler amala aşyrylyp, belent sepgitlere ýetildi. Häzirki döwürde eziz Diýarymyz ösen tehnologiýalara, innowasiýalara esaslanýan, ýokary depginler bilen ösýän, döwletli tutumlaryň dabaralanýan Watany hökmünde giňden tanalýar. Mähriban halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge, sebit we dünýä ýurtlarynyň abadançylygyna gönükdirilen başlangyçlarymyz halkara jemgyýetçilikde uly goldaw tapýar hem-de Türkmenistan döwletimiziň dünýä ýüzündäki abraýyny barha belende göterýär.

12.09.2019. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde “Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary” atly halkara sergisi öz işine başlady.
11-nji gezek geçirilýän energetika sergisi Türkmenistanyň Energetika ministrligi we Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen “Net Organization” tarapyndan gurnalýar. Sergide ýerli önüm öndüriji we energetika desgalaryny gurujy kompaniýalar bilen bir hatarda Türkmenistanda hereket edýän daşary ýurt kompaniýalary hem öz önümlerini we ýerine ýetiren taslamalaryny görkezýär.
Adaty energiýa serişdelerine niýetlenen önümlerden başlap gündelik ulanylýan önümleri öndürijileriň gatnaşýan sergisinde Gün we ýel energiýasyny öndürýän gurnamalar babatynda iş alyp barýan ýerli kompaniýalar hem bar.
Transformatorlar, kabel önümleri, yşyklandyryş ulgamlary, ýokary woltly paneller, bina elektrik ulgamlary, energiýany tygşytlaýan tehnologiýalar, elektrik energiýasyny ölçeýji gurallar sergide görkezilýän esasy önümleriň arasynda.

www.business.com.tm

HORMATLY HALKARA SERGISINE WE YLMY MASLAHATYNA GATNAŞYJYLAR!
Sizi ak mermerli Aşgabatda geçirilýän «Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergisiniň we ylmy maslahatynyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!
Ýurdumyzyň energetika senagaty milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudaklarynyň biridir. Döwletimiz tarapyndan geçirilýän özgertmeleriň çäginde ýurdumyzyň elektrik energetikasy pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, pudaga täze tehnologiýalary ornaşdyrmak, döwrebap energetika enjamlaryndan baş çykarýan hünärmenleri taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işleriň hatarynda bu pudaga maýa goýum serişdeleriniň uly möçberiniň gönükdirilendigi aýratyn bellenmäge mynasypdyr. Möhüm ähmiýetli bu pudagy ösdürmek arkaly ýurdumyzyň senagatyny kämilleşdirmek, döwletimiziň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmak bilen bagly wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin oňaýly şertler döredilýär.

29.08.2019. Şu gün Söwda-senagat edarasynda «Türkmengurluşyk — 2019» atly halkara sergi hem-de «Türkmenistanyň gurluşyk pudagynyň ösüşi» atly maslahat açyldy. Bu çäre ýurdumyzyň hem-de Russiýa Federasiýasyndan, Fransiýadan, Germaniýadan, Awstriýadan, HHR-den, Türkiýeden, Ukrainadan, Gresiýadan we beýleki ýurtlardan bu pudakda işleýän daşary ýurt kompaniýalarynyň, edaralaryň we kärhanalaryň wekillerini, telekeçileri we işewürleri bir ýere jemledi.
Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça her ýyl geçirilýän bu çäreleriň esasy wezipeleri gurluşyk pudagynda gazanylan üstünlikleri, häzirki zaman tehnologiýalaryny, geljegi uly taslamalary görkezmekden hem-de özara tejribe alyşmakdan, türkmen we daşary ýurt hünärmenleriniň arasynda täze işewür gatnaşyklary ýola goýmakdan ybaratdyr.
Serginiň açylyş dabarasyna hökümet agzalary, Mejlisiň, pudaklaýyn ministrlikleriň we edaralaryň ýolbaşçylary, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň hem-de halkara guramalaryň baştutanlary, ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň işewürliginiň wekilleri, alymlar, bilermenler, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

HORMATLY SERGÄ WE MASLAHATA GATNAŞYJYLAR!
GADYRLY MYHMANLAR!
Sizi «Türkmengurluşyk — 2019» atly halkara serginiň hem-de «Türkmenistanyň gurluşyk pudagynyň ösüşi» atly maslahatyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bu serginiň we maslahatyň köpugurly halkara gatnaşyklaryň giňeldilmegine ýardam berjekdigine berk ynanýaryn.
Häzirki döwürde Türkmenistanyň sazlaşykly we okgunly ösüşini üpjün etmegiň ygtybarly binýadyny emele getirmek maksady bilen, gurluşyk pudagyna örän uly maýa goýumlary gönükdirilýär. Olaryň hasabyna iri önümçilik kärhanalaryny, medeni-durmuş maksatly binalary we desgalary, döwrebap ýaşaýyş jaýlaryny gurmak boýunça giň möçberli taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Munuň şeýledigine kabul edilen maksatnamalara laýyklykda, Aşgabat şäherinde we welaýatlarda gurulýan ýokary amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlary, umumybilim berýän orta mekdepler, çagalar baglary, saglyk merkezleri, iri önümçilik we durmuş maksatly kärhanalar, şeýle hem gurluşygyna badalga berlen Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezi, welaýatlardaky täze obalar we şäherçeler hem-de Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýoly aýdyň şaýatlyk edýär.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!