09.11.2017. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde Bilim ministligi, Sport baradaky döwlet komiteti hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan guralan “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergisi açyldy.

Her ýyl geçirilýän serginiň esasy maksady döwlet durmuş syýasatynyň möhüm ugurlary bolan bilim, bedenterbiýe we sport ulgamlaryny ösdürmäge ýardam etmekden, bu babatda möhüm ugurlar hem-de esasy meýiller bilen tanyşdyrmakdan, döwrebap tehnologiýalary ilerletmekden we bilim bermegiň usulyny ýokarlandyrmaga ýardam edýän döwrebap tehnologiýalary hem-de öňdebaryjy usullary ornaşdyrmakdan ybaratdyr.

Sergi sentýarba Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilmegi bilen baglylykda, aýratyn ähmiýete eýe boldy. Bu oýunlar ýokary derejede guraldy hem-de dünýäniň sport döwleti hökmünde Türkmenistanyň derejesini tassyklady. “Aşgabat 2017” oýunlary ýaly ägirt uly sport ýaryşlarynyň geçirilmegi ýurdumyzy ýokary netijeli sporty ösdürmek we wagyz etmek babatda tejribe alyşmak üçin özüne çekiji çärä öwürdi.

Şu ýyl sergä dünýä ýurtlarynyň 30-a golaýynyň wekilleri gatnaşdylar, olaryň hatarynda ABŞ-nyň, Russiýanyň, Beýik Britaniýanyň, Germaniýanyň, Ýaponiýanyň, Hytaýyň, Hindistanyň, Türkiýäniň, Pakistanyň, Malaýziýanyň, Latwiýanyň, Ukrainanyň, Belarusuň, Gazagystanyň we beýleki ýurtlaryň wekilleri bar. Sergi bölümleriniň oýlanyşykly ýerleşdirilmegi bu ýere gelýänleri serginiň maksady bilen tanyşdyrmaga ýardam edýär. Diwarlyklaryň onlarçasy dürli ýurtlaryň bilim ulgamy, şol sanda esasy önüm öndürijileriň önümleri, IT-tehnologiýalary, innowasion barlaghana enjamlary bilen tanyşdyrýar.

Ýurdumyzyň Bilim ministrliginiň hem-de ýokary okuw mekdepleriniň diwarlyklarynda dürli ylym we okuw usulyýet edebiýaty, şeýle hem talyplaryň arasynda geçirilýän halkara olimpiadalarynyň ýeňijileriniň kuboklary, medallary we diplomlary görkezilýär. Şeýle hem bu ýerde ýokary okuw mekdeplerinde bilim bermegiň döwrebap usulyýeti we hünärler barada jikme-jik maslahatlary almak bolýar.

09.11.2017. Bilim halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda toplan, nesilden-nesle geçirip gelýän gymmatly baýlygydyr, durmuş kadalarynyň, medeniýetiň hem-de tejribäniň çeşmesidir. Bilim döwletimiziň kuwwatydyr. Şoňa görä-de, Türkmenistany has-da okgunly ösdürmek, dünýäniň syýasy, ykdysady, medeni giňişliginde bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, ilkinji nobatda, ylmy-tehniki ösüşiň gazananlaryndan, täze tehnologiýalardan, innowasiýalardan oňat baş çykarýan hünärmenleri taýýarlamak wezipelerinden ugur alyp, biz milli bilim ulgamyna düýpli maýa goýumlaryny gönükdirýäris – diýip, döwlet Baştutanymyzyň hatynda aýdylýar.

Milli bilimiň hilini hem-de mazmunyny dünýä ölçeglerine laýyklykda üpjün etmek maksady bilen, dine bir häzirki döwür üçin däl, eýsem, uzak geljegi nazarlaýan giň möçberli özgertmeleri amala aşyryp, orta, orta hünär, ýokary okuw mekdepleriniň täze binalaryny gurýarys. Öňdebaryjy dünýä tejribelerini, täze bilimleri, kompýuter we barlaghana enjamlaryny okuw işine giňden ornaşdyrýarys, döwrebap okuw kitaplaryny, okuw-usuly gollanmalaryny taýýarlaýarys.

Her bir şahsyýetiň erkin hem-de sagdyn ösmegine, syýasy, ykdysady, medeni, bilim hem-de sport mümkinçilikleriniň amala aşyrylmagyna gönükdirilen döwlet syýasatymyza laýyklykda, täze ýokary okuw mekdeplerini döredýäris. Yaňy-ýakynda Türkmenistanyň Ýaşulular maslahatynda kabul edilen «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018-2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, milli bilim ulgamynyň binýadyny has-da berkidip, döwletimiziň we halkymyzyň at-abraýyny, şan-şöhratyny has-da belende götereris.

Bedenterbiýe we sport döwlet syýasatymyzyň örän möhüm ugurlarynyň biridir. Sport parahatçylykly we dostlukly gatnaşyklar üçin hem gymmatly ýörelge bolup durýar. Şu maksatlardan ugur alyp, bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň, ussat türgenleri taýýarlamagyň döwlet maksatnamalaryny kabul etdik, giň gerimli özgertmelere badalga berdik. Yurdumyzyň ähli sebitlerinde, şol sanda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän sport toplumlaryny, stadionlary, atçylyk-sport toplumlaryny, ýöriteleşdirilen sport mekdeplerini, dynç alyş-sagaldyş merkezlerini, şypahanalary gurduk. Aşgabat şäherinde bolsa, 157 gektar meýdanda Halkara olimpiýa komitetiniň talaplaryna laýyklykda enjamlaşdyrylan kyrka golaý desgany, şol sanda sportuň dürli görnüşleri boýunça desgalaryň on altysyny özünde jemleýän Olimpiýa şäherjigini bina etdik.

02.11.2017. Şu gün Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde “Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2017” (OGT — 2017) atly ХХII Halkara maslahat we sergi öz işine başlady. Ony “Türkmennebit” döwlet konserni we ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy bilelikde guraýar.

OGT — 2017 forumy dünýä işewürlik senenamasynda berk orun eýeläp, uly abraýa mynasyp boldy, onuň giň wekilçilikliligi Türkmenistanyň hem-de onuň mümkinçilikleriniň uly gyzyklanma döredýändigine şaýatlyk edýär, gatnaşyklara özara ymtylmalary görkezýär, bu bolsa işewür gatnaşyklaryň ýola goýulmagy we ösdürilmegi, maýa goýumlary üçin geljegi uly ugurlaryň gözlenilmegi üçin möhüm şert bolup durýar. Biziň ýurdumyz bolsa esasan-da häzirki wagtda, milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşe eýe bolan döwründe hyzmatdaşlyk üçin giň mümkinçilikleri açýar.

Türkmen ykdysadyýetine ynam, daşary ýurt işewürligi tarapyndan maýa goýumlaryny gönükdirmek islegi ýylyň-ýylyna artýar. Munuň özi onuň täze hiliniň ýene bir tapawutly aýratynlygydyr.

Iri nebitgaz forumy nobatdaky gezek alymlary we bilermenleri, hökümet düzümleriniň hem-de iri guramalaryň, dünýäniň öňdebaryjy ýangyç-energetika kompaniýalarynyň we ýurdumyzyň ugurdaş pudak edaralarynyň, şeýle hem türkmen we daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň wekillerini ýygnady.

Dünýäde uglewodorod serişdeleriniň iň iri gorlaryna eýe bolan Türkmenistanyň ägirt uly energetika kuwwaty bu çärä aýratyn gyzyklanma döretdi. Şeýle hem ol ýurdumyzyň açyk energetika syýasaty netijesinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ählumumy energetika howpsuzlygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen we dünýä bileleşiginiň biragyzdan goldawyna eýe bolan oňyn halkara başlangyçlary bilen şertlendirilendir.

01.11.2017. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasyna boljak resmi sapary mynasybetli Duşenbe şäherinde türkmen-täjik işewürler maslahaty geçirildi.

Türkmen wekiliýetiniň düzümine dürli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, şol sanda Maliýe we ykdysadyýet, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklary, Demir ýol ulaglary, Oba we suw hojalyk, Senagat, Gurluşyk we binagärlik, Dokma senagaty, Medeniýet ministrlikleriniň, şeýle hem “Türkmenhimiýa” we “Türkmennebit” döwlet konsernleriniň, Azyk senagaty döwlet birleşiginiň, “Türkmenhowaýollary” gullugynyň, Döwlet haryt-çig mal biržasynyň, Söwda-senagat edarasynyň hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň, Aşgabat şäheriniň we Lebap welaýatynyň häkimlikleriniň, ýurdumyzyň habar beriş serişdeleriniň wekilleri hem-de beýlekiler girdiler.

Duşuşyk Täjigistanyň Milli kitaphanasynyň maslahatlar zalynda geçdi. Bu ýerde şeýle hem ýurdumyzyň dokma, himiýa we nebithimiýa, azyk, oba hojalyk , gurluşyk serişdeleri we beýleki pudaklarynda öndürlýän önümleriň sergisi guraldy.

Işewürler maslahatyna täjik tarapyndan esasy döwlet düzümleriniň ýolbaşçylary, telekeçiler birleşmesiniň,kiçi hem-de orta telekeçiligiň milli assosiasyýasynyň wekilleri, şeýle hem maýa goýum we maslahat beriş ulgamlarynda, elektroenergetika, nebitgaz, himiýa hem-de alýumin senagaty, oba hojalygy, azyk senagaty, ýük daşaýyş we logistik, senagat hem-de lukmançylyk enjamlaryny iberýän ulgamlarda ýöriteleşdirilen döwlet we hususy kärhanalaryň hem-de kompaniýalaryň 30-dan gowragy gatnaşdy.

Täjigistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Said Dawlatali ýygnananlara gutlag sözi bilen ýüzlenip, täjik-türkmen gatnaşyklarynyň yzygiderli häsiýetde ösýändigini kanagatlanma bilen belledi. Iki halkyň arasynda gadymdan gelýän taryhy baglanyşyklar, dostluk-doganlygyň, özara hormat goýmagyň mizemez däpleri bu gatnaşyklaryň ygtybarly esaslaryny düzýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň Täjigistana häzirki resmi saparynyň barşynda döwletara gatnaşyklaryna täze badalga berler.

"Sizi Aşgabat şäherinde geçirilýän «Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2017» atly 22-nji halkara maslahatynyň we sergisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu halkara maslahatynyň we sergisiniň nebitgaz pudagyna degişli möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga we bu ugurda alnyp barylýan hyzmatdaşlygy has-da ösdürmäge giň mümkinçilikleri döretjekdigine berk ynanýaryn – diýip, gutlagda bellenýär.
Turkmenistan amatly geosyýasy ýagdaýa eýe bolmak bilen, onuň berýän mümkinçilikleriniň milli bähbitler bilen birlikde, sebit we dünýä halklarynyň bähbitlerine hem hyzmat etmegini gazanmagy esasy wezipe edip goýýar.
Biziň ýurdumyz uglewodorod serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäde öňdebaryjy orunlary eýeleýär. Soňky döwürde bu serişdeleri gazyp almak, gaýtadan işlemek we sarp edijilere dumukly we ygtybarly ýetirmek babatda köp işler amala aşyryldy. Gorlary boýunça öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «Galkynyş» gaz känini özleşdirmek, tebigy gazy gaýtadan işleýän täze zawodlary gurmak we dünýä bazarynda uly islegden peýdalanýan önümleri öndürmek boýunça ägirt uly taslamalar durmuşa geçirilýär.
Indi ýurdumyzda tebigy gazy gaýtadan işlemegiň täze tehnologiýalaryny omaşdyrmak, bu ugurda işleri daşky gurşaw üçin zyýansyz alyp barmak uly wezipe bolup durýar. Bu ugurda işler üstünlikli amala aşyrylýar.
Häzirki döwürde türkmen tebigy gazyny diwersifikasiýa ýoly bilen dünýä bazarlaryna çykarmak boýunça hem tutumly işler alnyp barylýar. «Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan» gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan işler hem munuň şeýledigine aýdyň şaýatlyk edýär. Bu taslamanyň goňşy we sebitiň döwletleri üçin ykdysady taýdan örän möhüm taslama boljakdygyna berk ynanýaryn.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!