31.01.2018. Paýtagtymyzda senagat önümleriniň, enjamlarynyň döwrebap tehnologiýalarynyň Halkara sergisi öz işine başlady, ony Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy gurady. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçirilýän ýöriteleşdirilen gözden geçiriliş milli ykdysadyýetimiziň innowasiýa ösüş ýolunda gazanan ägirt uly sepgitlerini we mümkinçiliklerini, şeýle hem daşary ýurtly enjamlary öndürijileriň öňdebaryjy tejribelerini we işläp taýýarlamalaryny görkezýär, olar türkmen hyzmatdaşlary bilen uzakmöhletleýin, özara bähbitli hyzmatdaşlyga uly gyzyklanma bildirýärler.

Türkmenistan ykdysadyýetiň ähli ulgamlaryny toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak we diwersifikasiýalaşdyrmak, dünýä ylmynyň gazananlaryny we iň täze tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça syýasaty üstünlikli durmuşa geçirmek bilen, görlüp-eşidilmedik ösüşlere eýe bolýar. Köp pudakly senagat tiz depginlerde kemala getirilýär, bu pudak iň täze enjamlar bilen üpjün edilendir we ýokary goşmaça bahaly bäsleşige ukyply önümçiligiň giňeldilmegini ugur edinýän öňdebaryjy tehnologiýalary we dünýä nou-haulary peýdalanmak bilen hereket edýär.

Türkmenistan kuwwatly önümçilik düzümleriniň döredilmegini, ýokary hilli harytlaryň ýurdumyzyň özüniň çig mal serişdelerini, tebigy baýlyklaryny peýdalanmak arkaly önümleriň möçberlerini we görnüşlerini artdyrmagy ugur edinmek bilen gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlaryň köp sanlysyny özüne çekýär, olar daşky maýa goýumlary üçin açyk bolan türkmen bazarynda ornuny pugtalandyrmaga çalyşýarlar.

Dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň gatnaşmagynda ýurdumyzda geçirilýän iri möçberli pudaklaýyn we köpugurly ykdysady forumlar özüniň netijelliligi we many-mazmuny boýunça işewürlik gatnaşyklarynyň iň netijeli gurallarynyň birine öwrüldi, olar ýakyn işewürlik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagyna, halkara söwda hyzmatdaşlygynyň täze ýollarynyň gözlenilmegine gönükdirilendir.

Ispaniýanyň Madrid şäherinde ýanwar aýynyň 17-21-i aralygynda «FITUR-2018» atly 38-nji Halkara syýahatçylyk sergisi guraldy. Iri syýahatçylyk çäresi bolan FITUR, syýahatçylyk işewürligine ýöriteleşdirilen dürli ýurtlardan ençeme guramalary toplady. Bu giň möçberli çärä Türkmenistandan «Owadan syýahat» atly syýahatçylyk gullugy gatnaşdy. Bu ýyl «Owadan syýahat» taryhy Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça syýahaty hödürleýän «Silk Road destinations» atly taslamany görkezdi. Aýratyn hem syýahatçylar biziň ýurdumyzyň çäginde ýerleşýän ÝUNESKO-nyň Bütindünýä medeni mirasynyň sanawyna girizilen Nusaý, Merw, Köneürgenç ýaly taryhy ýerlere baryp, görmäge mümkinçilik alarlar.
Şeýle hem «Owadan syýahat» üstünden Beýik Ýüpek ýoly geçen Merkezi Aziýanyň ýurtlaryna hem utgaşdyrylan ugurlary hödürleýär. Gullugyň işgärleriniň aýtmagyna görä, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bu taslama uly gyzyklanma bildirýärler. «Owadan syýahat» 2017-nji ýylda Türkmenistana gelen, esasan ýewropa ýurtlarynyň wekilleri bolan syýahatçylaryň 3 müňden gowragyny kabul etdi. Şundan ugur alyp, 2018-nji ýylda bu görkezijiniň ýokarlanjakdygyna çak etmäge esas bar.
Bu hususy syýahatçylyk kärhanasy ýanwar aýynyň başynda Amsterdamda geçirilen syýahatçylyk ýarmarkasynda «Türkmenistan» atly taslama boýunça çykyş etdi. Bu ýylyň mart aýynda bolsa, «ITB Berlin» atly dünýäde iň iri syýahatçylyk sergisine gatnaşyjylaryň hataryna goşular.

Materiýaly “www.orient.tm” saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW, žurnalist.

Türkmenistanda ähli ugurlarda amala aşyrylýan giň gerimli maksatnamalar daşary ýurtly hyzmatdaşlarda uly gyzyklanma döredýär. «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018-2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda» Türkmenistanyň önümçilik toplumyny döwrebaplaşdyrmak, şeýle-de häzirki zamanyň döwrebap tilsimatlaryna daýanýan ykdysady ulgamy döretmek göz öňünde tutulýar. Innowasiýalary giňden ornaşdyrmak arkaly daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň önümçiligini, eksportyň möçberlerini artdyrmak bellenýär. Göz öňünde tutulan bu işler ykdysadyýetiň dürli ugurlarynda, şol sanda senagat pudaklarynda, takyk inženerçilik we biotehnologiýalar, maglumat tehnologiýalary, dikeldilýän energiýa çeşmeleri, telekommunikasiýalar babatda we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlyk etmek üçin täze mümkinçilikleri açýar.
Döwletimiziň ykdysady strategiýasyna laýyklykda, Türkmenistanda bazar gatnaşyklaryna ulgamlaýyn we tapgyrlaýyn geçilmegi ýurdumyzy senagat taýdan ösen döwlete öwürmek boýunça toplumlaýyn wezipeleriň çözgüdi bilen utgaşdyrylýar. Senagat pudaklarynda amala aşyrylýan özgertmeler ýokary tehnologiýaly önümçilik düzüminiň döredilmeginden, bay tebigy serişdelerimiziň binýadynda bäsdeşlige ukyply önümleriň möçberleriniň artdyrylmagyndan hem-de milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekden ugur alýar. Ýurdumyzyň halk hojalygyny toplumlaýyn senagatlaşdyrmak strategiýasy, bu ugurda gazanylan üstünlikler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň okgunly ösüşiniň aýdyň mysaly bolmak bilen, halkymyzyň durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagyny nazarlaýan durmuş syýasatynyň wezipelerine we maksatlaryna hem laýyk gelýär.

Dürli reňkler bolluk bilen siňdirilip, keşdelenen zenan we erkek donlary, çabytlardyr kürteler, elde dokalan ýan torbalary, gurnama ýorganlar, nagyşlanan at eýerleri, tutulardyr gabsalyklar, pagta süýüminden dokalan matalar, perdelik matalar, düşekler we başga-da ençeme dürli eksponatlar tomaşaçylary halk döredijilik öwüşginleriniň we gündogar ertekileriniň dünýäsine atardy.
Kolleksiýalardan görnüşi ýaly, Jaslin Gündogaryň, Günorta we Merkezi Aziýanyň, Aziýa-Ýuwaş umman sebitleriniň dokmaçylyk däplerini ylmy taýdan öwrenmek bilen gyzyklanýar. Ol çeper senetçiligiň we dokma önümçiliginiň ösdürilmegi baradaky kitaplaryň birnäçesiniň awtorydyr.
Kuweýtiň medeniýet, sungat we edebiýat boýunça Milli soweti, Al-Sadu jemgyýeti we Aziýa-Ýuwaş umman Bütindünýä hünärmentçilik sowetiniň bölümi tarapyndan guralan bu sergi Ýakyn gündogaryň sungat durmuşynyň görnükli wakasynyň, ýagny Al-Kuraýn 24-nji halkara festiwalynyň çäklerinde guraldy.

Materiýaly “www.orient.tm” saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW, žurnalist.

«Türkmen iti» atly kinologiýa (kinologiýa ─ itler, olaryň tohumlary, olary ösdürip ýetişdirmek we peýdalanmak baradaky ylymdyr) kluby Aşgabatda tohum itleriň sergisini guramagy meýilleşdirýär. Gözden geçirilişiň esasy gahrymany elbetde, hemmeleriň söýgüli alabaýy bolar. Şeýle hem bu sergide nemes owçarkasydyr yzçy itler we dürli görnüşli beýleki itler tomaşaçylara görkeziler.
Bu serginiň şu ýylyň aprel aýynda «Dagdan» stadionynda geçirilmegi göz öňüne tutulýar. Klubyň direktory Wepa Darganaýewiň aýtmagyna görä, aprel aýy bu çäräni geçirmek üçin amatly hasaplanylýar. Mart aýyndaky ýagyşlardan soňra, itleriň ýaz tüýlerini täzelemegine çenli ýeterlik wagt bolýar. Bu aýda alabaýlar hem, beýleki tohum itler hem tomaşaçylar köpçüliginiň öňünde öz gözelliklerini görkezerler. «Türkmen iti» kluby 1992-nji ýylda döredilip, Orta Aziýa goýun itleriniň, şeýle hem olaryň ilki başdaky keşpleriniň we gylyklarynyň biziň ýurdumyzyň çäginde halkara kinologiýa derejesine girizilmegi üçin uly goşant goşdy.
Asyrlaryň dowamynda türkmen halky alabaýlary ösdürip ýetişdirmek üçin kyn usullaryny işläp düzdi. Klubyň esasy ýörelgesi öz eýesine wepaly, akylly, çydamly itleriň bu görnüşini ýetişdirmekde seýrek däpleri yhlas bilen dowam etdirmäge we olary gorap saklamaga gönükdirilendir.

Materialy “www.orient.tm” saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!