18.04.2018. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna resmi saparynyň çäklerinde 2018-nji ýylyň 23-24-nji aprelinde Daşkent şäherinde Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky Milli sergisi we Türkmen-özbek işewürler maslahaty geçiriler.
Iki goňşy döwletiň Baştutanlary — hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Prezident Şawkat Mirziýoýewiň başlangyjy bilen guralýan bu ýöriteleşdirilen ykdysady gözden geçiriliş iki dostlukly döwletiň işewürler toparlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmäge we söwda-ykdysady gatnaşyklary çuňlaşdyrmaga ýardam eder.
Bu çärä Türkmenistanyň köpugurly senagat ulgamyna wekilçilik edýän kompaniýalaryň we kärhanalaryň hem-de olaryň wekilleriniň gatnaşmagyna garaşylýar.
Türkmen-özbek işewürler maslahaty iki ýurduň telekeçileriniň arasynda işewür duşuşyklary we gepleşikleri geçirmek, şeýle-de gatnaşyklaryň gerimini giňeltmek üçin oňat mümkinçilik döreder.
Türkmenistanyň goňşy döwletde guraljak Milli sergisi türkmen önüm öndürijileriniň mümkinçiliklerini görkezmek, öňdebaryjy işläp taýýarlamalary we tehnologiýalary alyşmak üçin netijeli meýdança bolar. Gözden geçiriliş hyzmatdaş telekeçileriň işewür işjeňliginiň gerimini giňeltmäge, olaryň arasynda göni gatnaşyklary ýola goýmaga mümkinçilik berer.

Taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW, žurnalist.

Hormatly alymlar!
Gadyrly myhmanlar!

Sizi «Aýdym-saz sungatynyň gadymy çeşmeleri» atly halkara ylmy maslahatyň we festiwalyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Aýdym-saz sungatyny öwrenmäge hem-de dünýä ýaýmaga bagyşlanan bu halkara ylmy maslahatyň hem-de festiwalyň örän ähmiýetli we netijeli boljakdygyna berk ynanýaryn. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda halkara derejede şeýle medeni çäräniň geçirilmegi aýdym-saz sungatynyň gadymy çeşmelerini çuňňur öwrenmekde, dünýä döwletleri bilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Biz ýurdumyzda 2018-nji ýyly “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýip yglan etdik. Beýik Ýüpek ýoluny düýpli öwrenmek we onuň taryhy ähmiýetini giňden wagyz etmek babatda alnyp barylýan işler Bitarap döwletimiziň dost-doganlyk, ynsanperwerlik, hoşniýetlilik ýörelgeleriniň dünýä ýüzünde giňden dabaralanýandygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Ýurdumyzy syýasy, ykdysady, medeni taýdan düýpli ösdürmek, halkymyzyň abadan, bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün etmek, dünýä döwletleri bilen hoşniýetli hyzmatdaşlygy has-da berkitmek biziň öňe sürýän döwlet maksatnamalarymyzyň esasy meselesi bolup durýar.

29.03.2018. Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde Özbegistan Respublikasynyň Milli senagatynyň sergisi öz işine başlady. Iki goňşy döwletiň Baştutanlary — hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Prezident Şawkat Mirziýoýewiň başlangyjy bilen guralýan bu ýöriteleşdirilen ykdysady gözden geçiriliş türkmen paýtagtynda ilkinji gezek geçirilýär hem-de iki dostlukly ýurtlaryň işewürler toparlarynyň arasynda ýakyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny giňeltmek, söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak we ösdürmek meselelerine bagyşlanandyr.

Sergini Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň goldamagynda Söwda-senagat edarasy gurady.

Bu çärä gatnaşmak üçin Özbegistanyň köpugurly senagat ulgamyna wekilçilik edýän 70-den gowrak kompaniýalaryň we kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň hem-de hünärmenleriniň 250 wekilinden ybarat bolan wekilçilikli topar Aşgabada geldi. Bu sergä iri döwlet düzümleriniň hem, goňşy ýurduň hususy kompaniýalarynyň hem gatnaşmagy özbek haryt öndürijileriniň türkmen hyzmatdaşlary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýändikleriniň subutnamasydyr.

Köpugurly serginiň meýdançalarynda dag-magdan, metallurgiýa we nebitgaz senagatynda, maşyn gurluşygynda, elektrik energetikasynda, dokma we himiýa senagatynda, gurluşyk serişdeleri, durmuş tehnikasy we azyk önümleri, lukmançylyk serişdeleri, söwda ulgamlarynda iş alyp barýan korporasiýalar we kompaniýalar öz diwarlyklaryny guradylar. Bu ýerde şeýle hem milli awtomobil pudagynyň ýeten sepgitleri, ätiýaçlandyrmagyň dürli görnüşleriniň hyzmatlary ulgamynda mümkinçilikler, şeýle hem özbek halkynyň amaly-haşam sungatynyň, medeniýetiniň özboluşlylygy we täsinligi görkezilýär.

HORMATLY HALKARA SERGÄ GATNAŞYJYLAR!
MÄHRIBAN ADAMLAR!

Sizi Türkmenistan döwletimiziň ak mermerli paýtagty Aşgabat şäherinde ilkinji gezek geçirilýän Özbegistan Respublikasynyň Milli senagat sergisiniň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Dost-doganlyk, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine eýerýän türkmen-özbek gatnaşyklarynyň barha pugtalanýandygynyň subutnamasy bolan bu serginiň ýurtlarymyzyň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy, işewür gatnaşyklary ösdürmekde uly ähmiýete eýe boljakdygyna ynanýaryn.

Özbegistan Respublikasynyň Milli senagat sergisiniň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylda geçirilmegi aýratyn uly ähmiýete eýedir. Çünki biziň ýurtlarymyz gadymyýetde hem Demirgazyk bilen Günortany, Gündogar bilen Günbatary birikdirýän Beýik Ýüpek ýolunyň çatrygynda ýerleşmek bilen, halkara söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynda we pajarlap ösmeginde uly ähmiýete eýe bolupdyr.

27.03.2018. Şu gün paýtagtymyzda Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň Türkmenistana amala aşyrýan resmi saparyna gabatlanan türkmen-eýran işewürler maslahaty geçirildi. Milli ösüş meýilnamalaryny we sebit hyzmatdaşlygyny nazara almak bilen, söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek iki ýurduň işewürler toparlarynyň nobatdaky duşuşygynyň esasy meselesi boldy.

Foruma gatnaşmak üçin Aşgabada gelen wekiliýetiň agzalarynyň hatarynda döwlet düzümleriniň, telekeçiligi goldamak baradaky guramanyň ýolbaşçylary we esasy hünärmenleri, şeýle hem gurluşyk serişdelerini, turbalary, kabelleri, polietileni, oba hojalyk tehnikalaryny, sement, plastik önümleri öndürýän, dokma senagatynda, energetika, dag-magdan we derman senagaty, söwda, gurluşyk ulgamlarynda, hyzmatlaryň dürli görnüşlerini, şol sanda inženerçilik-aragatnaşyk, ulag-logistika hyzmatlaryny ýerine ýetirmekde, ätiýaçlandyryş babatda ýöriteleşdirilen kompaniýalaryň 30-dan gowragy bar. Olaryň hatarynda “Arabard Gharb”, “Kavoos Stone Industry Co.”, “Dor Fak Manjil”, “Bojnord Plastic”, “Baniar Polymer Petrochemical”, “Navard Louleye Ghaem”, “Kaveh Pars Mining Ind”, “Khazar Electric”, “Iran Barak”, “Traktorsazi Iran”, “Dazi Trading”, “Sirang Tejarat Iranian”, “Mambeton Payedar Shargh”, “Azar Passilo”, “Shafi Daroo Co.”, “Tejarat Sabze Roshan”, “Iran Novin Insurance”, “Torang Darya” we beýlekiler bar.

Duşuşyga türkmen tarapyndan esasy ministrlikleriň we edaralaryň, söwda-senagat edarasynyň wekilleri, şeýle hem Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary gatnaşdylar.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!