2019-njy ýylyň 13-nji fewralynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetininiň Başlygynyň Orunbasary, Söwda we ykdysadyýet boýunça Türkmen-german iş toparynyň türkmen tarapyndan başlygynyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Türkmen-german işewürler maslahatyna gatnaşdy.
Işewürler maslahatynda German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň dolandyryjy başlygy Mihael Harms hem-de Germaniyanyň degişli hökümet we hususy guramalaryň wekilleri çykyş etdi.
Maslahata gatnaşyjylar Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda ykdysadyýetiň dürli ugurlary boýunça özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmäge giň mümkinçilikleriň bardygyny bellediler.

10-njy fewralda Hindistanyň paýtagtynda «Petrotech — 2019» atly halkara nebitgaz maslahaty we sergisi öz işine başlady. Bu iri pudaklaýyn forum Hindistanyň hökümetiniň Nebit we tebigy gaz ministrliginiň resmi taýdan goldamagy bilen Hindistanda nebit we tebigy gaz çykarmak boýunça öňdebaryjy kompaniýa — «ONGC» we Hindi nebit senagaty federasiýasy (FIRI) tarapyndan guraldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça foruma gatnaşmak üçin Nýu-Deli şäherine ýurdumyzyň wekiliýeti geldi.
«Petrotech — 2019» nebitgaz we nebithimiýa senagaty ulgamynda iki ýyldan bir gezek geçirilýän iri çäre bolup, ol Günorta — Gündogar Aziýanyň nebitgaz işewürligini ösdürmäge gönükdirilendir. «India Expo Centre & Mart» sergiler merkezinde geçirilýän forumyň işine dünýäniň 60-a golaý ýurdundan, şol sanda Beýik Britaniýadan, Germaniýadan, Hytaýdan, Singapurdan, Ýaponiýadan, BAE-den we beýleki ýurtlardan 800-den gowrak kompaniýa wekilçilik edýän adamlaryň 7 müňden gowragy gatnaşýar.
Tebigy serişdeleriň uly gorlaryna eýe bolan Türkmenistan üçin «Petrotech» ýaly wekilçilikli foruma gatnaşmak häzirki döwürde aýratyn ähmiýete eýedir. Çünki biziň ýurdumyz dünýäniň energetika giňişligine işjeň goşulýar, energiýa serişdeleriniň eksportuny artdyrmaga mümkinçilik berýän köpugurly gazgeçiriji ulgamyny yzygiderli ösdürýär hem-de tebigy gaza uly isleg bildirýän hindi bazaryna çykmaga gyzyklanma bildirýär.

2019-njy ýylyň 29-njy ýanwarynda GDA-nyň baş binasynda,Türkmenistanyň 2019-njy ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna başlyklyk etmegi mynasybetli, Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Ilçihanasynyň gurnamagynda, türkmeniň medeni we taryhy mirasynyň, amaly-haşam sungatynyň, döwletimiziň gazanan üstünlikleri barada habar berýän suratlaryň hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaplarynyň sergisi geçirildi.
Serginiň dabaraly açylyşynda GDA-nyň Yerine Yetiriji komitetiniň başlygy - Ýerine Ýetiriji sekretary S.N.Lebedew gutlag sözleri bilen çykyş edip, 2019-njy ýylda Türkmenistanyň başlyklygynda, GDA gatnaşyjy döwletleriň arasynda özara hyzmatdaşlygyň has-da pugtalanjakdygyna ynam bildirdi.
Sergi baý mazmunly bolup, ol Watanymyzyň daşary ýurtlar bilen köptaraply hyzmatdaşlygyň okgunly alnyp barylýandygynyň hem-de dünýä jemgyýetçiliginiň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistana, halkymyzyň baý milli mirasyna, onuň ajaýyp medeniýetine we sungatyna bolan gyzyklanmasynyň barha artýandygynyň subutnamasy boldy.
Geçirilen sergiden soňra, GDA-nyň Yerine ýetiriji komitetiniň jogapkär işgärleriniň, GDA-nyň Tertipnamalaýyn we beýleki edaralarynyň ýanyndaky Hemişelik we Doly ygtyýarly wekilleriniň gatnaşmagynda kabul edişlik çäresi geçirildi we gatnaşyjylara türkmeniň milli tagamlary hödür-kerem edildi.

www.mfa.gov.tm

Türkmen halkynyň baý däplerini özünde jemleýän, asyrlaryň dowamynda onuň ajaýyplygyny we täsinligini saklap gelýän milli halyçylyk sungaty şu günler Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde elde dokalan haly önümleriniň 24-nji «Carpet & Art Oasis» atly halkara sergisinde görkezilýär. Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Türkmenhaly» önümçilik birleşiginiň önümleri Türkmenistanyň sergisiniň bezegine öwrüldi.
Nepis we seýrek önümleriň 15 müňden gowragyna wekilçilik edýän elde dokalýan haly önümleriniň iri öndürijileri hem sergä gatnaşyjylaryň hatarynda boldular.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, haly türkmeniň kalbydyr. Çünki öçmez-ýitmez öwüşginlikleriň we baý nepisligiň sazlaşygy bilen haýrana goýýan bu ajaýyp sungat eserlerinde milletimiziň iň oňat sypatlary, dünýägaraýşy we ruhy dünýäsi öz aýdyň beýanyny tapýar.
Iň gymmatly maşgala däbi hökmünde bu örän inçe senediň syrlarynyň müňýyllyklaryň dowamynda nesilden-nesle geçirilip gelinmegi netijesinde ýurdumyzda elde dokalýan halyçylyk senedi täsin özboluşlylygyny saklap geldi.

2019-njy ýylyň 11-14-nji ýanwary aralygynda GFR-niň Gannower şäherinde haly önümleriniň we pol örtükleriniň 31-nji ýöriteleşdirilen halkara «DOMOTEX-2019» sergisi geçirildi, onuň işine Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň wekiliýeti gatnaşdy.
Tutuş dünýäde mälim bolan we Ýewropada irileriň arasynda ýer alan «DOMOTEX-2019» sergisiniň guramaçysy «Deutsche Messe АG» sergi-ýarmarka kompaniýasy bolup, bu sergi 1989-njy ýyldan bäri her ýylda geçirilýär we dünýäde halylaryň, parketleriň hem-de beýleki pol örtükleriniň halkara sergileriniň arasynda öňdebaryjy orny eýeleýändir.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!