25.05.2017. “Mizan” işewürler merkezinde Türkmen-belarus işewürler forumy geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin dostlukly ýurduň işewür toparlarynyň uly wekiliýeti türkmen paýtagtyna geldi. Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň Söwda-senagat edaralary tarapyndan yzygiderli guralýan forum ikitaraplaýyn gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçin möhüm ähmiýetli gepleşikler meýdançasy hökmünde özüni görkezdi.
Belarus wekiliýetiniň düzüminde iri kärhanalaryň we kompaniýalaryň 20-ä golaýynyň wekilleri bar. Olaryň hatarynda Mogilýow wagongurluşyk zawody, “Zawod-Ýewromaş”, “Tehnodwor” jogapkärçiligi çäkli jemgyýeti, Gomeliň stanok ulgamlary zawody, “Instrumentalnyýe tehnologii” ýapyk paýdarlar jemgyýeti, “Bel-OMO” holdinginiň dolandyryjy kompaniýasy ýaly kärhanalar, azyk senagatynyň wekilleri, maşyngurluşyk önümlerini, maşynlaryň we beýleki tehnikalaryň ätiýaçlyk şaýlaryny, ýokary tehnologiýaly stanoklary, gurluşyk we ýol-gurluşyk enjamlaryny, gurluşyk serişdelerini ýerleýän, şeýle hem neşirýat, mebel, kosmetiki önümleri öndürýän kompaniýalar we beýlekiler bar.
Türkmen tarapyndan foruma pudaklaýyn ministrlikleriň we edaralaryň wekilleri, hususy haryt öndürijiler we hyzmatlary amala aşyrýan telekeçiler gatnaşdylar. Öz işinde iň täze tehnologiýalary ulanýan Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň şeýle çärelere işjeň gatnaşmagy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň önümçilik we eksport kuwwatyna saldamly goşant goşýan türkmen ykdysadyýetiniň hususy ulgamyny goldamak baradaky syýasatynyň üstünlige eýe bolýandygyna şaýatlyk edýär.
Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Oleg Tabanýuhow forumda çykyş edip, söwda-ykdysady ulgamda döwletara hyzmatdaşlygyň uly kuwwata eýedigini nygtady. Şunda özara haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmak, özara bähbitli gatnaşyklary, şol sanda işewür toparlaryň ugry boýunça hyzmatdaşlygy diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek üçin oňat mümkinçilikleriň bardygyny aýratyn nygtady.

25.05.2017. Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde “Ak şäherim Aşgabat” atly XVI köpugurly halkara sergi öz işini tamamlady. Bu sergi paýtagtymyzyň şähergurluşyk ulgamynda gazanan üstünliklerine hem-de ony mundan beýläk-de ösdürmegiň mümkinçiliklerine bagyşlandy.
Her ýyl geçirilýän bu forumyň abraýy, ýurdumyzyň işewür toparlarynyň we daşary ýurtlaryň esasy kompaniýalarynyň gyzyklanmasy günsaýyn artýar. Işewürler Aşgabady ösdürmekde bu ýerde iri halkara işewürlik merkezini döretmek hem-de maýa goýum işjeňligini ýokarlandyrmak üçin oňat mümkinçilikleriň bardygyny belleýärler.
Serginiň giň meýdançalarynda ýurdumyzyň pudak edaralary hem-de hususy kärhanalary şähergurluşyk we dolandyryş ulgamlary, inžener üpjünçilik ulgamlary, ulag we aragatnaşyk, senagat hem-de durmuş düzümleri, gurluşyk we gurluşyk serişdeleri, jemagat tehnikasy we enjamlary, ekologiýa hem-de abadanlaşdyryş ýaly ugurlary hödürlediler.
Sergi halk hojalyk toplumyny döwrebaplaşdyrmak işini çaltlandyrmakda türkmen paýtagtynyň gazanan üstünliklerini we kuwwatyny, dürli pudaklaryň amala aşyrylýan özgertmelere, bilelikdäki taslamalaryň we daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň täze teklipleriniň mysalynda halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça döwlet syýasatynyň ileri tutulýan wezipelerini çözmäge gatnaşmagynyň tejribesini görkezdi. Bularyň ählisi sebitiň iri syýasy, senagat we ylmy-medeni merkezi bolan, adamlaryň ähli amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamagy üçin oňaýly şertlere eýe bolan türkmen paýtagtyny mundan beýläk-de ösdürmek işinde täsirli gurallardyr.
“Ak şäherim Aşgabat” atly serginiň bazaryň talaplarynyň yzygiderli artýan derejesine doly laýyk gelýändigi onuň üstünlige eýe bolmagyny şertlendirdi. Pudagara gatnaşyklar bu babatda uly ähmiýete eýe bolýar. Häzirki wagtda hünärmenleriň işjeň hyzmatdaşlygynyň wajyplygy ylmy-tehniki ösüşiň täze derejä eýe bolmagy bilen şertlendirilendir. Türkmen paýtagtynyň ösüşiniň innowasion häsiýeti onuň şähergurluşyk maksatnamasynda hem öz beýanyny tapýar.

Ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdeplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli dabaralar geçirildi. Bu gün Sagdynlyk we ruhubelentlik ýylynda özbaşdak durmuşa gadam basýan 85 müňden gowrak uçurym üçin aýratyn dabaraly we tolgundyryjy gün boldy. Bu ýyl özygtyýarly Watanymyzyň parahatçylygyň we döredijiligiň ýoly bilen üstünlikli öňe gitmegini aňladýan uly wakalara beslendi. Ynha, eýýäm birnäçe aýdan Türkmenistan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşyjylary kabul eder. Bu Oýunlar ýurdumyzyň sport döwleti derejesini berkitmegi ugur edinýär. Elbetde, şu günki baýramçylyk bolsa dostlugyň, sagdynlygyň, ylham joşgunynyň senasydyr.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri — ýaşlaryň zehininiň we intellektual mümkinçilikleriniň ösýän döwri bolup, olar Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň gülläp ösmeginiň daýanjyna öwrülip, onuň şan-şöhratyny artdyrmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň orta mekdepleriniň uçurymlaryna, mugallymlaryna we ähli bilim işgärlerine iberen Gutlag hatynda Türkmenistany mäkäm syýasy, ykdysady we medeni binýatly döwlete öwürmek boýunça öňde goýlan wezipäni çözmekde ylym we bilim kuwwatyny artdyrmagyň möhümdigini belledi.

“Siz ata Watana wepaly, ilhalar adamlar bolup ýetişmelisiňiz, halkymyzyň sylag-hormatyna mynasyp bolmalysyňyz, döwletimiziň özüňiz hakda edýän atalyk aladalaryna gowy okamak, halal zähmet çekmek, gurmak, döretmek bilen jogap bermelisiňiz”. Milli Liderimiziň bu sözlerine mynasyp bolmak bu gün uly adamlaryň durmuşyna gadam basýan mekdep uçurymlary üçin ajaýyp arzuw bolup durýar. Olaryň bähbitleri we geljek üçin meýilleri dürli-dürli bolsa-da, olary ýurdumyza peýdaly bolmaga, döwletimiziň okgunly ösmegine mynasyp goşantlaryny goşmaga bolan höwes birleşdirýär.

Türkmenbaşy, 24-nji maý (TDH). Şu gün "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň VIII Halkara gaz kongresi we oňa bagyşlanan pudaklaýyn sergi öz işini tamamlady. Bu çäre energetika pudagynda halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine täze itergi
berdi.

Kongrese dürli ministrlikleriň, pudak edaralarynyň, iri halkara guramalaryň we nebitgaz pudagynda ägirt uly tejribesi bolan nebitgaz kompaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşmagy dünýäniň işewür toparlarynyň ägirt uly ykdysady mümkinçiligi bolan Türkmenistan bilen özara gatnaşyklary ýola goýmaga uly gyzyklanma bildirýändiginiň subutnamasyna öwrüldi. Oňa dünýäniň 36 döwletinden, şol sanda ABŞ-dan, Ýaponiýadan, Hytaýdan, Koreýa Respublikasyndan, Ýewropa Bileleşiginden, Russiýadan we GDA-nyň beýleki ýurtlaryndan, şeýle hem BAE-den, Türkiýeden, Malaýziýadan, Singapurdan, Eýrandan, Owganystandan, Pakistandan wekiliýetleriň 300-den gowragy gatnaşdy. Dünýä gaz senagatynyň häzirki ýagdaýyny we ösüş meýillerini ara alyp maslahatlaşmak üçin halkara derejedäki meýdança öwrülmegi bilen, forum ýurdumyzyň ýokary derejä eýediginiň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.

Halkara gaz kongresiniň işiniň barşynda bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda yzygiderli durmuşa geçirilýän energetika syýasaty ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň hemmetaraplaýyn ösüşine we onuň halkara energetika ulgamyna sazlaşykly goşulmagyna gönükdirilendir. Ýurdumyzda bu ulgamda amala aşyrylýan giň möçberli maýa goýum taslamalarynyň diňe bir ykdysady bähbidi bolman, eýsem ol sebitleýin energetika howpsuzlygynyň berkidilmeginde möhüm orun eýeleýär.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan ykrar edilen tebigy gaz gorlary boýunça dünýäde dördünji orny eýeleýär. Häzirki döwürde ol Merkezi Aziýa sebitinde “mawy ýangyjy” esasy ugradýan ýurtlaryň hataryna goşuldy. Amatly geosyýasy ýagdaýy we uglewodorod serişdelerine baý ýataklary bilen ýurdumyz dürli ugurlar, şol sanda Ýewropa we Aziýa bazarlary boýunça gazyň eksportuny mundan beýläk-de artdyrmak üçin ägirt uly kuwwatlyklara eýedir.

Aşgabat, 24-nji maý (TDH). Şu gün türkmen paýtagtynda
“Ak şäherim — Aşgabat” atly XVI Halkara köpugurly sergi açyldy, ony Aşgabat şäher häkimligi we Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy guraýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça geçirilýän iri möçberli ýöriteleşdirilen gözden geçiriliş şähergurluşyk ulgamynda gazanylanlary hem-de ösüş mümkinçiliklerini giňden görkezmäge ýardam berýär we geçirilýän ýyllarynyň dowamynda hyzmatdaşlaryň duşuşmaklary we bu ugurda dünýäniň iň täze işläp taýýarlamalaryny peýdalanmakda hem işjeň tejribe alyşmagyň meýdançasyna öwrüldi. Sergä yzygiderli gatnaşýan köp sanly daşary ýurt kompaniýalary we milli kompaniýalar ykdysady taýdan okgunly ösýän hem-de maýa goýum ýagdaýy döredilen ýurdumyzda öz orunlaryny berkitmäge gyzyklanma bildirýärler.

Türkmenistanda amala aşyrylýan ägirt uly ykdysady-durmuş özgertmeleriniň aýdyň nyşanyna öwrülen türkmen paýtagtynyň keşbiniň hem-de şäher düzüminiň deňi-taýy bolmadyk derejede özgermegi, onuň iň täze taryhy we ösüş mümkinçilikleri “Ak şäherim Aşgabat” ýaly, giň möçberli gözden geçirilişiň guralmagyna mynasypdyr. Serginiň halkara derejesi türkmen paýtagtynyň parahatçylyk dörediji derejesine laýyk gelýär, bu dereje paýtagtymyzyň dünýä derejesinde iri merkez hökmünde hoşniýetli erk-islegi, ählumumy abadançylygyň we ösüşiň bähbidine oňyn hyzmatdaşlyga gyzyklanýan taraplary özüne çekýär.

Şu ýyl daşary ýurtlaryň we ýerli kompaniýalaryň hem-de kärhanalaryň 100-den gowragy öz önümlerini görkezýär. Ýurdumyzda yzygiderli ýagdaýda geçirilýän halkara sergileriň türkmen bazaryna gelip gowuşýan önümleriň hem-de hyzmatlaryň hilini gowulandyrmagyň möhüm guraly bolup durýandygyny bellemek gerek.

Serginiň açylyş dabarasyna Mejlisiň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň agzalary, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň wekilleri, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň baştutanlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, paýtagtymyzyň ýaşaýjylary we myhmanlary gatnaşdylar.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!