20.06.2017. Paýtagtymyzda Söwda-senagat edarasynyň guramagynda “Halkara ykdysady hyzmatdaşlygy-2017” atly köpugurly sergi açyldy. Sergi türkmen bazarynyň geljeginiň uludygyny doly derejede görkezýär.
Sergide 80-den gowrak kompaniýalar, döwlet we hususy kärhanalar, şol sanda 20 döwletden daşary ýurt kompaniýalarynyň 56-sy öz önümlerini hödürleýär.
Köpsanly bölümler milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny, şol sanda isleg bildirilişi, hili hem-de görnüşleri boýunça türkmen önümleriniň sarp edijiler üçin has ileri tutulýan pudaklary energetika, azyk, dokma, oba hojalyk senagaty, gaýtadan işleýän önümçilikleri döwrebaplaşdyrmagyň we täzeden guramagyň barşy barada gürrüň berýär.
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar täze ýokary tehnologiýaly ýagty diodly lampalary we yşyklandyryjylary, daşaryny ýagtylandyryjy enjamlary görkezdiler. Ekologiýa taýdan arassa ulgamlara hem-de energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalara aýratyn ýykgyn edildi.
Häzirki wagtda enjamlar, tehnika we tehnologiýalar Türkmenistana getirilýän harytlaryň düzüminde ilkinji orna çykýar. Şu ýagdaý hem sergi guralanda aýratyn nazarda tutuldy. Myhmanlarymyz türkmen bazarynda haýsy görnüşli önümlere harytlara we hyzmatlara has uly isleg bildirilýändigi hem-de şolar bilen neneňsi netijeli işläp bolýandygy bilen jikme-jik gyzyklandylar.
Ýurdumyzyň öndürijideri daşary ýurtlardan getirilýän harytlara mynasyp bäsdeşligi görkezdiler. Dokma senagaty ministrliginiň diwarlygynda “Türkmenistanda öndürildi” belgili önümleriň -- pagta we ýüpek ýüpligi we ýüplükler, matalaryň dürli görnüşleri, tikinçilik we sowgatlyk önümler, şeýle hem milli türkmen egin-eşikleriniň we el işleriniň nusgalarynyň baý görnüşleri görkezildi.
Ýurdumyzyň öndürijileriniň et, süýt, süýji-köke, çörek önümleri we beýlekiler, şeýle hem döwrebap bezeg keşbinde hem-de özüne çekiji gaplamalarda taýýarlanylan durmuş-hojalyk hem-de halkyň sarp edýän harytlarynyň beýleki görnüşleri giňden görkezilýär.

20.06.2017. Türkmen paýtagtynda «Halkara ykdysady hyzmatdaşlygy - 2017» atly köpugurly sergi açylýar. Türkmenistanyň Prezidenti oňa gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi.

Döwlet baştutanymyz köpugurly serginiň açylmagy bilen gutlap, onuň Türkmenistanyň Türkmenistanyň daşary ýurtlar bilen söwda-ykdysady gatnaşyklaryny, işewür hyzmatdaşlygyny ösdürmekde uly ähmiýete eye boljakdygyna berk ynanýaryn diýip belledi.

Türkmenistan häzirki zaman tehnologiýalaryny özleşdirýän, iň täze, döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen, ýokary tehnologiýaly kärhanalary döredýän we ykdysady taýdan dumukly ösýän döwlet hökmünde dünýäde tanalýar.

«Türkmenistanda öndürilen» belgi bilen çykarylýan ýokary hilli, bäsleşige ukyply önümlere daşary ýurtly sarp edijileriň islegleriniň barha ýokarlanmagy ýurdumyzyň daşary söwda dolanyşygynyň ýylsaýyn artmagyna getirýär. Daşary söwda gatnaşyklaryny has-da giňeltmek, Türkmenistanda öndürilýän, ekologiýa taýdan arassa, ýokary hilli önümleri dünýä bazarlaryna çykarmak, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmek ugrunda ýurdumyzda uly möçberli maksatnamalaýyn işler amala aşyrylýar.

Daşary söwda ulgamynyň netijeliligi ulag üpjünçilik ulgamlarynyň işjeň we netijeli hereket etmegi bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Turkmenistan Ýewropa we Aziýa ýollarynyň çatrygynda geografiki taýdan örän amatly ýerleşýär. Bu şertlerden netijeli peýdalanmak üçin, ulag ulgamynyň her bir ugry boýunça geçirilýän düýpli özgertmeler netijesinde, ýurdumyzda häzirki zaman ulag we kommunikasiýa ulgamlary döredildi – diýlip, gutlagda bellenilýär.

Türkmenistanyň öňe sürýän halkara başlangyçlary häzirki zaman ýagdaýlaryny we döwrüň talaplaryny nazara almak bilen, dünýä ýurtlarynyň arasynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklaryň, özara peýdaly hyzmatdaşlygyň berkidilmegine we giňeldilmegine gönükdirilendir. Dünýä döwletleri bilen köpugurly gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykarmak baradaky başlangyçlar türkmen döwletiniň öz ykdysady kuwwatyny artdyrmak babatdaky bitewi tagallalarynyň aýrylmaz bölegidir.

Iki günüň dowamynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde ýurdumyzyň Dokma senagaty pudagynyň işgärleriniň güni mynasybetli “Türkmen dokmasy-2017” atly Halkara sergisi geçirildi.

Ýokary hilli we köp görnüşli önüm öndürýän pagta egiriji, dokma, tikinçilik we ýüpek kärhanalarynda işleýän on müňlerçe watandaşlarymyzyň ýurdumyzyň ykdysady taýdan kuwwatlanmagyna we halkymyzyň abadançylyk derejesiniň ýokarlanmagyna öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Baýramçylyk günlerinde dokmaçylaryň hormatyna duşuşyklar, sergiler, döredijilik bäsleşikleri we aýdym-sazly çykyşlar guralýar. Önümçiligiň öňdebaryjylaryny, ussat tikinçileri we el işlerini öňdebaryjylaryny sylaglamak dabarasy döwletimiz tarapyndan olaryň zähmetine goýulýan belent sarpany alamatlandyrýar.

Ýurdumyzyň ýeňil senagatynyň gazanan üstünliklerini beýan edýän giň möçberli sergi şol bir wagtyň özünde öňdebaryjy tehnologiýalary we dünýäniň dokma senagatyndaky täzeçil meýilleri beýan etmäge, bu ugurda daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen özara peýdaly we uzakmöhletleýin gatnaşyklary ýola goýmaga mümkinçilik berýär.

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda tutuş ýurdumyzyň halkara ähmiýetli sport çäresine -- Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görýän pursatlarynda geçirilýän bu serginiň ýaýrawy has-da giň boldy. Aziada-2017-niň öňüsyrasynda ýaýbaňlandyrylan sergi sport ýurdy hökmünde Türkmenistany halkara bileleşigine giňden tanyşdyrmak, paýtagtymyzda geçiriljek sport ýaryşlaryny, geljekki ýeňişleri mahabatlandyrmak üçin oňyn mümkinçiligi üpjün etdi. Şu ýörelgeler serginiň düýp many-mazmunyny emele getirdi.

Häzirki ýörüteleşdirilen gözden geçiriliş türkmenistanlylara we halkara jemgyýetçilgine ýurdumyzyň dokma pudagynyň gazanan ýokary netijelerini görkezmäge niýetlenendir,-diýilp Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gutlag hatynda aýdylýar.
Türkmenistanda halkyň abadan durmuşy üçin ähli şertler döredilendir. Dünýewi, hukuk, demokratik döwletiň syýasy, ykdysady, kanunçylyk we durmuş-ruhy binýady kemala geldi. Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny berkitmek üçin döwrüň talaplaryna laýyk gelýän we iň öňdebaryjy enjamlar bilen enjamlaşdyrylan täze kärhanalar işe girizilýär. Olarda dünýä bazarlarynda uly iseg bildirilýän harytlar öndürilýär. Şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçiriljek ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň nyşanlary şekillendirlen ýokary hilli ýerli dokma önümleri munuň aýdyň subutnamasydyr.
Türkmenistanyň dokma senagatynyň okgunly ösüşi daşky gurşawa zyýan ýetirmezden amala aşyrylýar, muňa täze dokma toplumlaryna we fabriklerine berlen degişli halkara sertifikatlary-da şaýatlyk edýär,- diýlip gutlag hatynda bellenilýär.
Önümçilige dünýä ylmynyň gazananlaryny we netijeli innowasion tilsimatlary ornaşdyrmagyň hasabyna senagaty, milli ykdysadyýetiň pudaklarynyň ählisini mundan beýlägem ösdürmek şu günüň möhüm wezipeleriniň biridir.

Paýtagtymyzda her ýyl maý aýynyň soňky ýekşenbesinde giňden bellenilýän uly ählihalk baýramynyň öňýanynda “Gözellik nusgasy — türkmen halysy” atly halkara serginiň açylyş dabarasy boldy. Pudaklaýyn gözden geçirilişi “Türkmenhaly” döwlet birleşigi hem-de Söwda-senagat edarasy guradylar.

Gözbaşyny ony döreden halkyň bäş müň ýyllyk taryhynyň jümmüşinden alyp gaýdýan bu täsin gadymy sungatyň üýtgewsiz ähmiýetiniň nyşany bolan Türkmen halysynyň baýramy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hem türkmenistanlylaryň häzirki nesilleri üçin ata-babalarymyzyň wesýet eden ruhy gymmatlyklaryna, özboluşly gadymy däp-dessurlaryň dowamlylygyna ygrarlylygy alamatlandyrýar.

Ähli şäherlerde we obalarda guralan döredijilik duşuşyklary, çeperçilik sergileri hem-de aýdym-sazly çykyşlar esasy dabaralaryň özboluşly başlangyjy boldy, bu çäreler türkmen halylarynyň deňsiz-taýsyz gözelligine hem-de olary döredýänleriň inçe zehinine, çeper elli halyçy zenanlarymyzyň belent zähmet edermenliklerine bagyşlandy.

Baýramçylyk maksatnamasynyň çäklerinde ýurdumyzyň halyçylarynyň arasynda bäsleşikleriň geçirilmegi asylly däbe öwrüldi. Olaryň iň meşhury ýaş çeper elli halyçylaryň täze haly eserleriniň her ýyl geçirilýän döredijilik sergisidir. Asyrlaryň dowamynda nepis halylary dokamagyň inçe tilsimleriniň maşgala gymmatlygy hökmünde nesilden-nesle geçirilmegi elde haly dokamak senediniň biziň günlerimize çenli ýetip gelmegine ýardam berdi. Häzirki wagtda hem ýurdumyzda haly dokamak sungatynyň ussatlarynyň ençeme maşgalalary giňden tanalýar, olaryň hatarynda zehinli ýaşlar hem köpdür.

Şu günler pudagyň ähli kärhanalarynda meşhur halyçylary hem-de önümçiligiň öňdebaryjylaryny sarpalamak dabaralary geçirildi. Olaryň iň öňdebaryjylary esasy baýramçylyk çärelerine gatnaşmak üçin ak mermerli paýtagtymyza geldiler.

Däp boýunça Türkmen halysynyň milli muzeýiniň zallarynda hem-de onuň baýramçylyk görnüşinde bezelen ýanaşyk çäginde geçirilýän iri möçberli haly sergisi baýramçylyk maksatnamasynyň uly ähmiýetli wakasy bolup durýar.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!