01.05.2018. Mähriban Diýarymyzda mundan dört müň ýyla golaý öň emele gelen siwiliza-siýanyň ýokary derejede bolanlygyna şaýatlyk edýän ýüzlerçe arheologik tapyndylar berlin-lilere we bu şäheriň myhmanlaryna Türkmenistanyň örän baý medeni mirasy barada gür-rüň berýär.Diňe bir Germaniýanyň ýaşaýjylarynyň däl, eýsem, dünýäniň dürli künjekleriniň muzeý muşdaklarynda uly gyzyklanma döreden bu serginiň açylan gününden bäri sanlyja gün ge-çen hem bolsa, eýýäm müňlerçe adam onuň ekspozisiýalary bilen ýakyndan tanyşmaga mümkinçilik aldy. Munuň özi, ilkinji nobatda, bu ýerde görkezilýän, halkymyzyň ençeme asyrlar mundan ozal ýaşaýyş-durmuşyny, medeniýetini aýdyňlyk bilen şöhlelendirýän gym-matlyklaryň täsinligi we özboluşlylygy bilen şertlendirilendir.

Ynsanperwer ulgamda türkmen-german hyzmatdaşlygynyň aýdyň netijesi bolan Berlindäki sergi ýewropalylar üçin adamzat siwilizasiýasynyň ýyl ýazgysynyň täze sahypalaryny aç-magyň ýolunda möhüm waka boldy. Özüniň täsin gymmatlyklary bilen hiç kimi biparh goý-maýan bu özboluşly açylyş dabarasynda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň kansleri-niň medeniýet we köpçülikleýin habar beriş serişdeleri boýunça ygtyýarly wekili Monika Grýuttersiň belleýşi ýaly, Margiana taryhyň örän täsin ýadygärligidir.

26.04.2018. Paýtagtymyzda öz gözelligi, ajaýyplygy hem-de asyllylygy boýunça taý gelmejek behişdi atlaryň hormatyna ajaýyp baýramçylyga gabatlanylan iri möçberli çäreleriň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň howandarlygynda geçirilýän «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly däp bolan X halkara ylmy maslahat açyldy.

Köp sanly daşary ýurtly myhmanlar — dünýä atçylygynyň hem-de Ýewropa we Aziýa, Demirgazyk we Günorta Amerika ýurtlarynyň ylmy jemgyýetçiliginiň wekilleri türkmen halkynyň milli buýsanjy bolan täsin ahalteke atlaryny şöhratlandyrýan dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza geldiler.

Meşhur alymlar, seçgiçiler, atşynaslar, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň mejlisine gatnaşyjylar, medeniýet işgärleri ýakynda geçirilen şowhunly çäreleriň şaýatlary boldular. Şol çäreleriň maksatnamasynda her ýyl geçirilýän uzak aralyklara atly marafon hem-de Aşgabadyň açyk manežli atçylyk sport toplumynda konkur boýunça ýaryşlar, şeýle hem türkmen bedewiniň gözelligini çeper beýan etmek boýunça döwlet Baştutanymyz tarapyndan däbe görä yglan edilen bäsleşigiň jemleýji tapgyrynyň çäklerinde Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda geçirilen sungat ussatlarynyň eserleriniň sergisi bar.

Guramaçysy bolup «Türkmen atlary» döwlet birleşigi çykyş eden foruma ýurdumyzyň hem-de daşary ýurtly hünärmen-ippologlaryň, genetikleriň, seçgiçileriň, çapyksuwar-türgenleriň we tälimçileriň, taryhçylaryň, etnograflaryň, sungaty öwrenijileriň, şeýle hem jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň 100-e golaýy gatnaşdy.

26.04.2018. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli halkara sergi-ýarmarka açyldy.

Dünýäniň onlarça ýurdundan wekilleri ýygnan sergi hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny has-da ösdürmegi, atçylyk ulgamynda işewür we ylmy gatnaşyklaryň ýola goýulmagyny, bedewleri ýetişdirmekde we ösdürmekde innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyny ugur edinýär.

Sergä gatnaşýan ýurtlaryň hatarynda Russiýa, ABŞ, Hytaý, Fransiýa, Germaniýa, Italiýa, Ispaniýa, Awstriýa, Niderlandlar, Türkiýe, Eýran, Pakistan, Argentina, Urugwaý, Awstraliýa, Malaýziýa, Mongoliýa, Polşa, Çehiýa, Azerbaýjan, Belarus, Moldowa, Ukraina, Gazagystan, Estoniýa we beýleki ýurtlar bar.

Ýöriteleşdirilen sergä gatnaşyjylaryň wekilçilikli düzümi Söwda-senagat edarasynyň “Türkmen atlary” döwlet birleşigi bilen bilelikde her ýyl geçirýän bu forumynyň ýokary abraýynyň nobatdaky gezek tassyklanmasy boldy.

Atçylyk pudagynyň, atçylyk sportunyň we syýahatçylygynyň wekilleri Türkmenistana dünýä belli ahalteke bedewleriniň watany, şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda dünýäniň atçylyk jemgyýetine işjeň goşulýan ýurt hökmünde uly gyzyklanma bildirýärler. Şunda ýurdumyz pudagy ösdürmekde müňýyllyk milli däpleri döwrebap meýiller we tehnologiýalar bilen utgaşdyrýar.

25.04.2018. “Margiana - Türkmenistanyň çäklerinde bürünç asyrynyň şalygy” atly arheologiýa sergisi Germaniýanyň paýtagtynyň Täze muzeýinde ikinji gün oňa gelýänleri kabul edýär. Germaniýanyň iri muzeý merkezinde guralan bu sergide ýurdumyzyň gadymy taryhyna Ýewropada ägirt uly gyzyklanma bildirilýändigi öz beýanyny tapdy.

Türkmen topragynda mundan dört müň ýyla golaý ozal emele gelen siwilizasiýanyň ýokary derejede bolandygyna şaýatlyk edýän ýüzlerçe taryhy tapyndylar berlinlilere we bu şäheriň myhmanlaryna Türkmenistanyň örän baý medeni mirasy barada gürrüň berýär.

Serginiň açylyş dabarasynda çykyş edenler ozal näbelli bolan Margiana ýurduny dünýä üçin açan hem-de bu ýerde görkezilýän sungat eserleriniň we gadymy adamlaryň durmuşyna degişli esbaplaryň aglabasyny ýüze çykaran alymy uly mähir bilen ýatladylar. Alymlaryň bürünç asyry diýip atlandyran döwrüni häzirki zaman bilen köp zatlar baglanyşdyrýar. Türkmen we nemes ylmy jemgyýetçiliginiň wekilleriniň belleýişleri ýaly, Margiananyň gadymy ýaşaýjylarynyň dürli görnüşli durmuş esbaplary, däp-dessurlary we düşünjeleri türkmenleriň köp müňýyllyk medeniýeti bilen ýakyndyr.

- Biziň ýurdumyzda hemmeler Sarianidini tanaýarlar. Ol türkmen topragynda altmyş ýylyň dowamynda tutanýerli zähmet çekip, biziň gadymy geçmişimiziň täze sahypalaryny açdy. Bu alym ýönekeý adamlaryň uly hormat-sarpasyna we döwletimiziň ykrar etmegine mynasyp boldy, biz onuň hyzmatlaryny birnäçe gezek ýokary döwlet sylaglary bilen belledik.

Hormatly Prezidentimiz Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli geçirilýän halkara sergi-ýarmarka hem-de halkara ylmy maslahata gatnaşyjylary gutlady
26.04.2018.
Hormatly halkara sergi-ýarmarka hem-de ylmy maslahata gatnaşyjylar!
Gadyrly myhmanlar!

Sizi ýurdumyzda Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli geçirilýän halkara sergi-ýarmarkanyň açylmagy hem-de «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly X halkara ylmy maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Gadymy döwürlerden bäri türkmen halkynyň nepis halysy, altyn-kümüş şaý-sepleri ýaly, onuň gamyşgulak bedew aty hem milli baýlyklaryň biri hasaplanýar. Ahalteke bedewleri halkymyzyň milli buýsanjydyr we asyrlaryň dowamynda kemala getiren gymmatlyklarynyň naýbaşysydyr. Şoňa görä-de, Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzda atçylygy we atly sporty ösdürmäge döwlet tarapyndan uly üns berilýär, tejribeli atşynaslary, seýisleri, çapyksuwarlary we hünärmenleri taýýarlamak hem-de olaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak üçin ähli zerur şertler döredilýär. Şonuň bilen birlikde, ata-babalarymyzyň asylly ýol-ýörelgeleri täzeden dikeldilip, türkmeniň atşynaslyk sungaty täze rowaçlyklara eýe bolýar. Ýyndamlygy hem-de gözelligi bilen şan-şöhraty dünýä dolan ahalteke bedewlerimizi ösdürip ýetişdirmekde merdana pederlerimiziň ýoly täzeden dabaralandyrylýar. Ahalteke bedewlerine dünýä ýüzünde uly gyzyklanma bildirilýändigi göz öňünde tutulyp, daşary ýurtlardaky ahalteke atçylyk assosiasiýalary bilen özara hyzmatdaşlyk ösdürilýär.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!