16.03.2019. Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň iki günlük sergisi we maslahaty geçirildi. Öz hatarlarynda hususy işewürligiň wekilleriniň 22 müňden gowragyny birleşdirýän bu iri jemgyýetçilik guramasynyň gazananlarynyň giň gerimli sergisi ýurdumyzyň telekeçileriniň eýe bolan ägirt uly kuwwatyny we mümkinçiliklerini doly derejede açyp görkezdi.
Forumyň açylyş dabarasyna hökümetiň agzalary, Mejlisiň, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň we habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar.
Sergä gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu birleşmäniň agzalaryna iberen Gutlagyny uly üns bilen diňlediler. Häzirki döwürde ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi, hususy başlangyçlary sazlaşykly hem-de netijeli ösdürmek üçin örän amatly hukuk, ykdysady, maliýe we durmuş şertleri döredildi. Telekeçiler ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga saldamly goşant goşýarlar. Daşary ýurt harytlarynyň ornuny tutýan we beýleki döwletlere iberilýän bäsdeşlige ukyply önümleriň önümçiligi barha ösdürilýär diýip, milli Liderimiz Gutlagynda belledi.
Söwda-senagat edarasynyň binasynyň öňünde myhmanlary TSTB-niň, «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň, «Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň we beýlekileriň baş binalarynyň maketleri bilen bezelen «telekeçiler ýoly» garşy alýar.
Sergi bilen tanyşlyk uly ekrandaky wideoşekiller bilen başlanyp, şolarda döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň goldamagy hem-de üns bermegi netijesinde, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ösmegine uly goşant goşýan Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň üstünlikleri görkezilýär.

2019-njy 6-njy martynda Germaniýanyň Berlin şäherinde «ITB Berlin 2019» atly 53-nji halkara syýahatçylyk sergisi öz işine başlady. Sergä Türkmeniatanyň syýahatçylyk baradaky Döwlet komitetiniň we ýurduň syýahatçylyk kompaniýalarynyň wekillerinden düzülen wekiliýeti gatnaşýar.
«ITB Berlin» sergisiniň gurnaýjysy bolup Germaniýanyň «Deutsche Messe АG» syýahatçylyk-söwda kompaniýasy çykyş edýär we ol sergi 1966-njy ýyldan bäri Berlinde her ýyl geçirilýän syýahatçylygyň dünýä sergisidir. «ITB Berlin 2019» sergisinde syýahatçylyk pudagynyň hemme görnüşleri görkezilendir: halkara syýahatçylyk federasiýalary, milli we sebit syýahatçylyk guramalary, syýahatçylyk we ulag agentlikleri we turoperatorlar, myhmanhanalar we ätiýaçlendiriş guramalary.
Sergä jemi 10 müňe golay kompaniýalar, bir müňe golaý iri sarp edijiler, 180 ýurtdan 110 müň adam gatnaşýar.
Türkmenistanyň syýahatçylyk pudagynyň wekilleri hem bu sergä işjeň gatnaşýarlar. Olar biziň ýurdumyzyň baý jahankeşdelik kuwwatyny açyp görkezýän milli pawilýonymyzy gurnadylar.
Serginiň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýeti gyzyklanma bildirýän syýahatçylyk kompaniýalary, turoperatorlary we işewür adamlary bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirýär we syýahatçylyk ulgamynda hyzmatdaşlygy ýola goýmak mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşýar.
Serginiň birinji gününiň netijeleri boýunça Türkmenistanyň wekiliýetiniň Polşanyň, Germaniýanyň we Seýşel adalarynyň kompaniýalary bilen 3 sany resminama gol çekendigi bellemäge mynasypdyr.
Sergi öz işini 2019-njy ýylyň 10-njy martyna çenli dowam eder.

www.mfa.gov.tm

04.03.2019. Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Hazar deňzi — durnukly ösüş we dolandyryş» atly ýedinji okuw maslahaty öz işine başlady. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça geçirilýän bu çäräniň guramaçylary bolup Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasy hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň hyzmatdaşy hasaplanylýan Halkara ummanlar instituty çykyş etdiler.
Hazar deňzi bilen işleri baglanyşykly bolan Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň we Russiýa Federasiýasynyň wekilleri okuw maslahatynyň diňleýjileri boldular.
Halkara ummanlar institutynyň Günbatar — Ýuwaş umman sebitiniň merkeziniň (Hytaý Halk Respublikasy) wekilleri hem okuw maslahatyna gatnaşyjylar hökmünde çagyryldylar.
Awaza okuw maslahatyna, mundan ozalky ýyllardaky ýaly, Hazarýaka döwletleriň nebit-gaz toplumynyň, daşary syýasat edaralarynyň, tebigaty goraýyş guramalarynyň, ulag ulgamynyň, balyk awlaýjy edaralaryň, gidrometeorologiýa gulluklaryň we beýleki ulgamlaryň işgärleri gatnaşdylar.
Halkara ummanlar institutynyň ýolbaşçysy Antonella Bassallo we geografiýa ylymlarynyň doktory, ÝUNESKO-nyň Hökümetara okeanografiki toparynyň ýerine ýetiriji sekretarynyň geňeşçisi Ýuriý Olýuniň bu okuw maslahatynyň hormatly myhmanlary boldular.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Hazar sebitinde halkara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek, Hazar deňziniň daşky gurşawyny gorap saklamak, sebitde durnukly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen halkara gatnaşyklary berkitmek we Hazarýaka döwletleriniň degişli edaralarynyň işgärlerini okatmak we olaryň hünär derejelerini ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.
Resminama laýyklykda, 2019-njy ýylyň 4-15-nji marty aralygynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň degişli edaralarynyň hem-de Halkara ummanlar institutynyň, Hytaý Halk Respublikasyndaky Günbatar Ýuwaş umman sebitiniň merkeziniň wekilleriniň gatnaşmagynda Halkara Ummanlar institutynyň we Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasynyň hyzmatdaşlyk etmeginde «Hazar deňzi — durnukly ösüş we dolandyryş» atly okuw maslahatyny geçirmek bellenildi.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine we Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasyna okuw maslahatyny talabalaýyk guramagy we geçirmegi üpjün etmek tabşyryldy.

www.tdh.gov.tm

Şu ýylyň 15-18-nji fewralynda Azerbaýjanyň paýtagtynda türkmen el halylarynyň, milli şaý-sepleriň we dokma önümleriniň sergisi gurnalar. Türkmenistanyň Bakudaky diplomatik wekilhanasynyň we dostlukly ýurduň Medeniýet ministrliginiň goldamagynda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň gurnaýan segisi Azerbaýjanyň haly muzeýinde bolar.
Sergä gelýänler çeper elli türkmen zenanlarynyň dokan bezegleredir reňklere baý, owadanlygy hem hili babatda özboluşly, ýüň we ýüpek halylar, haly önümleri bilen tanşarlar. Muzeý gaznalaryndaky nepis şaý-sepler halkymyzyň amaly-haşam sungaty eserleriniň ýygyndysynyň üçtüni ýetirer.
Bakuda Türkmenistanda öndürilen arassa pagtadan we ýüpekden tikilen ýorgan-düşeklikler, hammamda ulanylýan dokma önümleri, trikotaž we jinsi önümleriniň özboluşly nusgalary, şeýle hem keteni, panbarhat we ştapel matalar görkeziler. Ak öý serginiň milliligini nygtar, onuň içinde hem eksponatlar goýlar.
Medeni çäräniň çäklerinde türkmen wekilýetiniň wekilleri milli halyçylyk sungatynyň taryhy we ýörelgeleri barada çykyş ederler.

www.turkmenistan.gov.tm

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!