01.03.2018. Sizi Eýran Yslam Respublikasynyň XIV ýöriteleşdirilen sergisiniň we türkmen-eýran işewürler maslahatynyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! “Türkmenistan – Beýik Yüpek ýolunyň ýüregi” diýlip atlandyrylan ýylda Aşgabatda geçirilýän bu çäreleriň köptaraply türkmen-eýran gatnaşyklaryny, söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny has-da giňeltmäge uly itergi berjekdigine berk ynanýaryn.
Öz gözbaşyny müňýyllyklardan alyp gaýdýan doganlyk türkmen-eýran gatnaşyklarynyň taryhy iki ýurduň özara bähbitli hyzmatdaşlygy üçin ygtybarly esas bolup hyzmat edýär. Häzirki döwürde Türkmenistanda amala aşyrylýan ykdysady özgertmeleriň netijesinde, kuwwatly pudaklar kemala gelýär we döwrebap kärhanalar gurulýar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan öz harytlaryny dünýä we sebit bazarlaryna ibermekde eýranly işewürler bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürmäge gyzyklanma bildirýär.
Hormatly myhmanlar!
Eziz watandaşlar!
Türkmenistan Watanymyzyň halk hojalygyna täze tehnologiýalary we ylmyň iň soňky gazananlaryny ornaşdyrmakda, berkarar döwletimiziň milli ykdysadyýetini dünýä ölçeglerine laýyklykda döwrebaplaşdyrmakda halkara hyzmatdaşlygynyň ähmiýeti örän uludyr.
Bu babatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran toparynyň, türkmen-eýran işewürlik maslahatlarynyň söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmekde möhüm orun eýeleýändigini aýratyn nygtamak isleýärin.

09.02.2018. Eýran Medeniýetiniň günleriniň çäklerinde Çeperçilik sungaty muzeýinde eýranly ussatlaryň amaly-haşam eserleriniň sergisi açyldy, ol aşgabatlylarda we paýtagtyň myhmanlarynda uly gyzyklanma döretdi. Eýran Yslam Respublikasynyň Ilçihanasynyň we Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň gurnan sergisi döredijilik we söhbetdeşlik şatlygy höküm sürýän özboluşly gündogar bazaryny ýada salýardy.
Serginiň bölümleriniň biri bu ýere gelýänleri EYR-nda ýaşaýan halkyýetleriň erkek we zenan egin-eşikleri bilen tanyşdyrdy. Eýranda etniki toparlaryň 60-a golaýy ýaşaýar, aşgabatlylar olaryň 14-siniň ýörgünli egin-eşikleri bilen tanyşdylar. Olar esasan toý eşilkleri bolup, olar häli-häzirem durmuşa çykýan gyzlaryň arasynda ýörgünlidir. Eýranda ýaşaýan türkmenleriň öz milli egin-eşiklerini üýtgetmän saklap galandygyny bellemek gerek.
Eýranyň Yspyhan, Şiraz, Maşat, Abadan ýaly beýleki iri şäherlerinde üýtgeşik owadan zatlary—gap-gaçlary, çyralary, şaý-sepleri, suratlary we başga-da ençeme zatlary döredýän nakgaşlardyr senetçileriň ussahanalary gadymdan bäri işläp gelýär. Küýzegär Mojtaba Ýeddi diňe bir ýeňilden nepis küýze önümleri bilen tanyşdyrman, eýsem külallyga höwes edenlere sapak bermäge-de ýetişýärdi. Onuň özi bir guralyň başyna geçse, beýlekisine sergä gelen geçýär-de, şykgydan küýze ýasamak işi başlanýar, ýöne sergä geleniňki birbada başa-da barmaýar.
Afi Wejdani ýukajyk agaç bölejiklerinden at kellesi ýaly şeýle bir owadan zatlary ýasaýar welin, ondan gözüňi aýrasyň gelmeýär. Onuň bu käre baş uranyna eýýäm 24 ýyl bolupdyr, ol nagyş salynýan byçgyjykdyr ige bilen geň-enaýy nagyşalry döredýär. Dürli agaçlardan alnan ownujak bölejikler onuň çeper eline düşenden dürli reňk berlen ownukdan gelşikli-gelüwli nagyşlara öwrülýär. Afi ussatlygy we göwnaçyklygy bilen bizi haýran etdi. Ol tanyşlygymyzdan nyşan hökmünde öz eli bilen ýasan bagt nyşany bolan guşjagazlary peşgeş berdi.

07.02.2018. Paýtagtyň medeniýet durmuşynyň aýdyň wakasy “Karawajo Türkmenistanda” sergisiniň açylyşy bilen boldy, ony Türkmenistanyň Medeniýet we Daşary işler ministrlikleri, şeýle hem ýurdumyzdaky Italiýanyň Ilçihanasy gurady.
Sergi şol bir wagtyň özünde iki ýerde: Şekillendiriş sungaty muzeýinde hem-de Çeperçilik akademiýasynyň sergi zalynda, beýik italýan suratkeşi Mikelanželo Merizi de Karawajonyň (1571-1610) eserleri bilen tanyşdyrylar.
Sergide Karawajonyň sungatyny sanly tehnologiýanyň şöhleleri arkaly görüp bolar. Ajaýyp reproduksiýalar eseriň hakyky ölçegi bilen deň geler, ýörite şöhlelendirmeler ýagtylyk-kölegesini gecirip, tomaşaçylarda örän uly tasir galdyrar.
Karawajo XVII asyr Ýewropa suratçylygynyň realistik akymynyň düybüni tutujy hasap edilýär. Eýýäm onuň irki işleri – “Hassa Wakh”, “Lýutnýaçylar” ýaly eserleri täzeçillik hasap edilipdir. Reňkleriň sazlaşygy onuň suratlaryna beýiklik berýär, onuň gahrymanlary durmuşa söygüden doludyr we tomaşaça aýratyn lezzet berýär.
Sergi 25-nji fewrala çenli dowam eder.

www.tdh.gov.tm

Güneşden we howadan suw almak diýmek ylmy-fantastiki filmden bir parçany gürrüň berýän ýaly duýgyny başdan geçirdip biler. Ýöne Çehiýa Respublikasy 2020-nji ýylda Dubaýda geçiriljek EKSPO sergisine hut şeýle teklip bilen barar. Pragada ýerleşýän Çehiýanyň tehniki uniwersitetiniň gurluşyk fakultetinde bu taslamanyň başyna barypdyrlar.
EKSPO-2020 Bütindünýä sergisiniň şygary “Akyl-paýhasymyzy birleşdirip, geljegi döredýäris” diýlip atlandyrylýar. Çölüň içinde gözellik döretmek mümkinmi? Göräýmäge mümkin däl hasaplanýan bu taslama S.A.W.E.R. (Solar Air Water Energy Resource) diýlip atlandyrylýar. Onuň birinji bölümi çöl howasyndan suw almaga, ikinjisi bolsa şol suw arkaly çöli lälezarlyga öwürmäge niýetlenendir.
Çehiýaly alym, dosent Tomaş Matuşka “Çeh radiosyna” beren interwýusynda hasaplamalar boýunça adaty radiatoryň kömegi bilen her günde ortaça 10 litr çemesi suw alyp biljekdiklerini aýdýar. Emma S.A.W.E.R. taslamasy doly güýjünde işlän halatynda, hatda islenilýän howanyň bolmaýan günleri-de Gün energiýasy arkaly 100 litre çenli suw öndürip bolar.

Materiýaly “www.radio.cz” saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW,
žurnalist.

02.02.2018. Aşgabatda senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň Halkara sergisi öz işini tamamlady. Giň möçberli çäre Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen köptaraply söwda-ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmeginiň netijeli guralyna öwrüldi we ýurdumyzyň senagatynyň gazananlaryny, şeýle hem bu ugurdaky ägirt uly mümkinçilikleri we ösüş ugurlaryny beýan etdi, bu ulgama hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geljek ýedi ýylyň dowamynda ýurdumyzy ösdürmegiň Maksatnamasynda möhüm ähmiýet berýär.

Bu gözden geçiriliş öňdebaryjy ylmy başlangyçlary we senagat işläp taýýarlamalary, täzeçil usullary babatda dünýäniň öňdebaryjylarynyň netijeli çözgütlerini hem-de tejribe alşylmagy üçin oňyn meýdança bolup hyzmat etdi we bu ulgamdaky gatnaşyklaryň täze ugurlarynyň hem-de görnüşleriniň ösdürilmegini şertlendirdi. Sergi daşary ýurtlaryň işewür toparlarynyň geljegi uly türkmen bazaryndaky orunlaryny pugtalandyrmaga bolan isleglerini ýokarlandyrdy. Häzirki döwürde türkmen bazary ýokary sazlaşykly ösüşi, uzakmöhletleýin esasda ýola goýulýan gatnaşyklary giňeltmek üçin oňyn mümkinçilikleri bilen özüne çekýär.

Sergi gatnaşyjylaryň düzüminiň ägirt uly bolmagy, olaryň hatarynda dünýäniň transmilli korporasiýalarynyň, import-eksport boýunça milli söwda assosiasiýalarynyň, iri köpugurly senagat kompaniýalarynyň we ýöriteleşdirilen önüm öndüriji firmalaryň, konsalting guramalaryň bolmagy Türkmenistanyň senagat taýdan ösüşiniň ýolunda uly üstünlikleri gazanýandygyny we ýurdumyzyň dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyplylygyny alamatlandyrdy.

Giň möçberli sergi halk hojalygy toplumynyň ähli möhüm ugurlaryny, şol sanda ýangyç-energetika toplumyny, elektroenergetikany, aragatnaşygy, gurluşygy, himiýa senagatyny, dokma pudagyny, gaz we nebit-himiýa, gurluşyk serişdeleri önümçiligini, iýmit önümlerini, söwdany, hyzmatlar ulgamyny öz içine aldy.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!