04.07.2017. Şu gün paýtagtymyzda Hytaý Halk Respublikasynda öndürilýän harytlaryň köpugurly sergisi öz işine başlaýar. Hormatly Prezidentimiz oňa gatnaşyjylara öz gutlagyny iberdi.

Ýurdumyzda ilkinji gezek geçirilýän bu sergi türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň ägirt uly mümkinçiliklerini hem-de taraplaryň söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmäge özara gyzyklanma bildirýändigini aýdyň görkezýär.

Türkmenistan ähli ugurlar boýunça özgertmeleri amala aşyrmak, ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, uly möçberli maýa goýumlaryny özleşdirmek arkaly önümçilik düzümlerini döwrebaplaşdyrmak, ýurduň ykdysady kuwwatyny, eksport mümkinçiliklerini ynamly artdyrmak strategiýasyny yzygiderli durmuşa geçirýär. Munuň özi, geljegi uly bolan türkmen bazarynda mynasyp orun eýelemäge çalyşýan daşary ýurtly hyzmatdaşlarda uly gyzyklanma döredýär.

Hytaý Halk Respublikasynyň harytlarynyň köpugurly sergisi hem dostlukly ýurduň ägirt uly ylmy we senagat mümkinçiliklerini äşgär etmek bilen birlikde, iki ýurduň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklaryň, işewür toparlarynyň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de berkidilmegine we giňeldilmegine uly ýardam berer – diýip, gutlagda bellenýär.

10-12-nji iýulda GFR-iň Maýn boýundaky Frankfurt şäherinde “Türkmenistan –Germaniýa: geljekki hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri” atly duşuşyk geçiriler. Bu çäräniň çäklerinde ikitaraplaýyn işewürler maslahaty hem-de Aziada-2017-ä bagyşlanan sergi geçiriler.
Türkmen-german işewürler maslahatyna GFR-iň döwlet edaralarynyň we guramalarynyň, şeýle hem kompýuter tehnologiýalary, nebitgaz we himiýa senagaty, energetika, gurluşyk we gurluşyk materiallarynyň önümçiligi, maşyngurluşyk, oba hojalyk we azyk senagaty, ulag we logistika, aragatnaşyk pudaklarynda, bank, ätiýaçlandyryş, saglygy goraýyş we bilim ulgamynda işleýän iri kompaniýalaryň wekilleriniň gatnaşmagyna garaşylýar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

27.06.2017. Şu gün paýtagtymyzda “Söwda we hyzmat-2017” atly sergi-ýarmarka açyldy. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezi iki günlük hakyky supermarkete öwrüldi. Sergini guraýjylar ony hut şu görnüşde ýaýbaňlandyryp, bir uly meýdançada pudaklaryň köp wekillerini jemlediler.

Gözden geçirilişiň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, Türkmenistanda işleýän ilçihanalaryň wekilleri çagyryldy.

Ýygnananlaryň öňünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sergi-ýarmarkasyna gatnaşyjylara iberen Gutlagy okaldy. Bu gözden geçiriliş söwda ulgamynyň garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünliklerini, içerki bazaryň bolçulygyny, ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň önümçiliginiň ösüşini görkezmelidir. Döwlet Baştutanymyz Gutlagynda bu serginiň söwda ulgamynda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary ösdürmek üçin möhüm ähmiýetiniň boljakdygyna ynam bildirdi.

Gözden geçirilişe Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň esasy kärhanalarynyň hem-de düzümleriniň elliden gowragy gatnaşýar. Olaryň hatarynda azyk söwda kärhanalary, iri döwlet söwda mekrezleri hem-de lomaý-bölek söwda kompaniýalary, “Türkmeneksport” döwlet kärhanasy, serhetýaka söwdasynda ýöriteleşdirilen “Howdan-Bajygyran” söwda şereketi, Aşgabat şäheriniň bazarlar birleşigi bar. Sergide ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň önümçilik-söwda guramalary hem-de alyjylar jemgyýetleriniň birleşikleri özleriniň diwarlyklaryny ýaýbaňlandyrdylar.

Jemgyýetçilik iýmiti babatda hyzmatlar ulgamyna “Mizan” täjirçilik merkezi, “Kümüş-Aý”, “Ruhubelent”, “Altyn Ýyldyz” kärhanalary, “Parahat” medeni-dynç alyş merkezi we beýlekiler wekilçilik edýärler. Sergide beýan edilen hyzmatlaryň beýleki ugurlarynyň hatarynda kompýuter we myhmanhana hyzmatlary bar. Sergä gatnaşýanlaryň arasynda pudak üçin hünärmenleri taýýarlaýan Söwda kooperatiw mekdebini hem-de Başlangyç hünär okuw mekdebini, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň garamagyndaky “Şir” hokkeý toparyny hem-de “Biznes reklama” gazetini görkezmek bolar.

HORMATLY SERGI-ÝARMARKA GATNAŞYJYLAR!
MÄHRIBAN ADAMLAR!
Sizi «Söwda we hyzmat - 2017» atly sergi-ýarmarkanyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda Aşgabatda geçirilýän bu serginiň söwda ulgamynyň Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýeten sepgitlerini giňden görkezmek bilen, ilata edilýän hyzmatlaryň hilini mundan beýläk-de ýokarlandyrmakda uly ähmiýete eýe boljakdygyna berk ynanýaryn!
Bu sergi-ýarmarka ýurdumyzda üstünlikli amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň netijesinde ýetilen sepgitleri, Türkmenistanda raýatlaryň bagtyýar durmuşda ýaşamagy, saçaklarymyzyň dürli-dümen nygmatlar bilen bezelmegi üçin gündelik tagalla edilýändigini, ýokary derejeli söwda we hyzmatlar ulgamy döredilip, halkyň ösýän islegleriniň doly kanagatlandyrylýandygyny aýdyň görkezýär.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň çekýän asylly zähmetinden rowaçlanýan eziz Diýarymyz bu gün dünýäniň iň çalt depginler bilen ösýän döwletleriniň birine öwrüldi. Ýurdumyzda amala aşyrylýan tutumly işler, oňyn özgertmeler ata Watanymyzyň ykdysady binýadyny berkitmek bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.
Häzirki döwürde eziz Diýarymyzda ak bugdaýyň, gök-bakja önümleriniň, miweleriň, ir-iýmişleriň bol hasyly öndürilýär we türkmen halkynyň rysgaly, her bir maşgala ojagynyň berekedi bolup, saçaklarymyza dolýar. Azyk önümleri bilen bir hatarda, senagat önümlerini öndürýän kärhanalaryň günsaýyn artmagy bilen, ýokary hilli harytlaryň giň görnüşi söwda tekjelerini bezeýär, ýurdumyzyň içerki bazarlarynda halkyň sarp edýän harytlarynyň bolçulygy üpjün edilýär.
HORMATLY MYHMANLAR!
EZIZ WATANDAŞLAR!
Türkmenistanda öz ähmiýetliligi boýunça örän möhüm syýasy, ykdysady, durmuş, medeni ulgamlarda ägirt uly özgertmeler amala aşyrylýar.

21.06.2017. Şu gün paýtagtymyzda Söwda-senagat edarasynyň guramagynda geçirilýän “Halkara ykdysady hyzmatdaşlygy-2017” atly köpugurly sergi öz işini tamamlady.
Sergide ýurdumyzyň we daşary döwletleriň 80-den gowrak kompaniýalar döwlet we hususy kärhanalary öz tekliplerini, netijeli işläp taýýarlamalaryny, täzeçil usullaryny, toplumlaýyn çözgütlerini hem-de hyzmatlaryny görkezdiler. Olaryň köpüsiniň hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny alyp barýan, ykdysadyýetiň pudaklaryny senagatlaşdyrmak boýunça giň möçberli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýan önüm öndürijiler we işläp taýýarlaýjylardygyny bellemeli.
Halkara sergi geljegi uly türkmen bazary bilen öňdebaryjy daşary ýurt kompaniýalarynyň işjeň gyzyklanýandyklaryny has aýdyňlygy bilen äşgär etdi. Olar ýurdumyzyň önüm öndürijilerine halk hojalyk toplumynyň dürli ugurlary boýunça iň täze enjamlary we häzirki zaman tehnologiýalaryny teklip edýärler.
Türkmenistanyň degişli pudaklaýyn edaralarynyň, guramalarynyň we kärhanalarynyň bölümleri daşary ýurtly hünärmenleriň ünsüni özüne çekdi. Ýurdumyzyň önümçiliginde eksport ulgamyna möhüm üns berildi. Munuň özi pagta ýüplüginden, trikotaž we jinsi matalaryndan, taýýar önümleriň birnäçe görnüşlerinden we beýleki önümlerden ybaratdyr. Bu harytlar türkmen bazarynda ykrar edilen bolmak
bilen, serginiň işiniň dowamynda daşary ýurtly hyzmatdaşlyryň ýokary bahasyna mynasyp boldy.
Hazaryň kenarynda halkara derejeli "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyny döretmek boýunça iri taslamanyň durmuşa geçirilmegi hyzmatdaşlyk üçin giň mümkinçilikleri açýar. Myhmanlaryň pikirine görä, Türkmenistanyň sebitiň we dünýäniň iri syýahatçylyk merkezine öwrülmegi babatda ähli zerur şertleri bar.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!