17.03.2018. Paýtagtymyzda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisiniň we maslahatynyň açylyş dabarasy boldy. Uly möçberli gözden geçiriliş şu ýyl 10 ýyllygyny belleýän bu iri jemgyýetçilik guramasynyň döredilmegine bagyşlanyldy.

Ýakynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň işewür jemgyýetçiliginiň wekillerine aýdan Gutlag sözlerini olar uly ruhubelentlik bilen kabul etdiler. Şol duşuşykda milli Liderimiz ykdysadyýetimiziň döwlete dahylsyz ulgamyny has-da ösdürmäge gönükdirilen birnäçe möhüm resminamalara gol çekdi. Döwlet Baştutanymyzyň çykyşynda öz hatarlarynda häzir 20 müňden gowrak agzalaryny birleşdirýän hem-de işjeň ösýän işewür jemgyýetçiligi bolan bu iri guramanyň işine ýokary baha berildi.

Milli Liderimiz ýurdumyzda hojalygy dolandyrmagyň bazar gatnaşyklary ulgamyny döretmegiň möhüm düzüm bölegi bolup durýan ýurdumyzyň telekeçiliginiň ösdürilmegine ýardam berip, innowasion ykdysadyýetiň kemala getirilmegine hususy işewürligiň gatnaşmagyny goldaýar. Milli ykdysadyýetde döwlete dahylsyz ulgamyň tutýan ornunyň has-da ýokarlandyrylmagy bolsa Türkmenistany 2018 — 2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi.

Geçen 10 ýylda ýurdumyzyň kiçi we orta işewürligi örän uly derejede ösdi. Zähmet ýeňişlerine hem-de hususy işewürligiň üstünliklerine beslenen her bir ýyl uly ähmiýete eýe bolýar. Şolardan Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň taryhy döreýär, esasy zat bolsa onuň agzalarynyň abraýydyr.

09.03.2018. 17-18-nji martda geçiriljek sergi hem-de maslahat Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 10 ýyllygyna bagyşlanar. Ýöriteleşdirilen gözden geçirilişde TSTB-nyň senagat, oba hojalygy, gurluşyk hem-de gurluşyk serişdeleri, gaýtadan işleýän we azyk senagaty, ulag, logistika, syýahatçylyk, bilim, söwda hem-de hyzmatlar ulgamlarynda işleýän agzalary gazanan üstünliklerini görkezerler.
Hususy ulgamy ösdürmek boýunça toplumlaýyn maksatnamalaryň amala aşyrylmagy netijesinde tutuş ýurdumyzda häzirki zaman önümçilikleri döredildi we olar üstünlikli işleýär. Bu kärhanalarda öndürilýän köp görnüşli ýokary hilli önümler diňe bir içerki bazarda däl-de, eýsem, daşary ýurtlarda-da uly islegden peýdalanýar.
TSTB-nyň agzalarynyň maslahatynda 10 ýylda birleşmäniň alyp baran işleriniň netijeleri jemleniler, geljek üçin wezipelere garalar, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018-2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda kesgitlenilen hususy ulgamda öňde goýlan maksatlara ýetmek baradaky çäreler belleniler.

www.tdh.gov.tm

HORMATLY TÜRKMENISTANYŇ SENAGATÇYLAR WE TELEKEÇILER BIRLEŞMESINIŇ AGZALARY!
GADYRLY TÜRKMEN TELEKEÇILERI!

Sizi Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 10 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

2008-nji ýylyň 17-nji martynda döredilen Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bu gün hususyýetçi agzalaryň ýigrimi müňe golaýyny birleşdirýän, telekeçilik başlangyçlaryny giňden goldaýan iri jemgyýetçilik guramasyna öwrüldi.

Bu şanly sene mynasybetli geçirilýän ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisi hem-de Birleşmäniň agzalarynyň maslahaty ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýa we innowasiýa ýoly bilen ösdürmekde, ähli pudaklary we ýurdumyzyň sebitlerini sazlaşykly ösdürmekde, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan döwrebap önümçilikleri döretmekde we ýurdumyzyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmakda milli ykdysadyýetimiziň hususy bölegine aýratyn ornuň degişlidigini we bu ugurdaky işleriň döwlet tarapyndan giňden goldanylýandygyny aýdyň görkezýär.

HORMATLY SENAGATÇYLAR WE TELEKEÇILER!

Biz döwletimiziň ykdysadyýetini durnukly ösdürmek üçin ähli mümkinçilikleri doly peýdalanmak wezipesini öňde goýýarys.

02.03.2018. Düýn paýtagtymyzda açylan Eýran Yslam Respublikasynyň XIV ýöriteleşdirilen sergisiniň çäklerinde şu gün ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň dürli meselelerine bagyşlanan türkmen-eýran işewürler maslahaty geçirildi.
Eýranyň senagat toplumynyň gazananlarynyň her ýyl geçirilýän gözden geçirilişine gatnaşmak üçin Türkmenistana Eýran Yslam Respublikasynyň senagat, magdanlar we söwda ministri Mohammad Şariatmadariniň ýolbaşçylygynda uly işewürler topary geldi.
Aşgabatda geçirilýän eýran harytlarynyň sergisi hem-de hyzmatdaşlygyň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşmak we onuň täze ugurlaryny kesgitlemek üçin netijeli meýdança hökmünde bilelikdäki işewürler maslahatynyň ähmiýeti hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Mohammad Şariatmadariniň düýn geçirilen duşuşygynyň barşynda bellenildi. Iki goňşy döwletiň netijeli işewür gatnaşyklary mundan beýläk-de işjeňleşdirmäge, maýa goýum işini höweslendirmäge, özara haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmaga ýardam bermäge meýillidigi nygtaldy.
Şu gezekki ykdysady gözden geçiriliş hem şol maksatlara ýetmäge gönükdirilendir. Bu sergi Eýranyň senagat toparlarynyň ýurdumyz bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge çalyşýandygyny tassyklady. Gözden geçiriliş hünärmenlerde uly gyzyklanma döretdi, onuň meýdançalarynda dürli ulgamlaryň hünärmenleriniň geňeşmeleri we gepleşikleri işjeň geçirilýär, işewür gatnaşyklary ösdürmegiň, hyzmatdaşlaryň arasynda göni gatnaşyklary ýola goýmagyň mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşylýar.
Duşuşyga Horasanyň, Mazandaranyň, Gülüstanyň, Birjanda şäheriniň, şeýle hem Sarahsyň ýöriteleşdirilen ykdysady zolagynyň we goňşy ýurduň beýleki şäherleriniň senagat merkezlerine wekilçilik edýän eýran kompaniýalarynyň we kärhanalarynyň 65-siniň ýolbaşçylary hem-de hünärmenleri gatnaşdylar. Türkmen tarapyndan söwda-ykdysady ulgamyň pudaklaýyn ministrlikleriniň we edaralarynyň hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri gatnaşdylar.

01.03.2018. Söw­da-se­na­gat eda­ra­sy­nyň bi­na­syn­da Eý­ran Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň XIV ýö­ri­te­leş­di­ri­len ser­gi­si açyl­dy. Paý­tag­ty­myz­da her ýyl ge­çi­ril­ýän eý­ran ha­ryt ön­dü­ri­ji­le­ri­niň ga­za­nan­la­ry­ny gör­kez­ýän bu çä­re asyl­ly dä­be öw­rül­di, ol iki­ta­rap­la­ýyn söw­da-yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­ly­gyň ägirt uly müm­kin­çi­lik­le­ri­ni aç­ma­ga, gel­jek­ki ösüş ugur­la­ry­ny kes­git­le­mä­ge, iki goň­şy ýur­duň işe­wür to­par­la­ry­nyň ara­syn­da hyz­mat­daş­lyk gat­na­şyk­la­ry­ny pug­ta­lan­dyr­ma­ga ýar­dam ber­ýär.
Şu ge­zek­ki fo­ru­ma gat­naş­mak üçin Aş­ga­ba­da EYR-nyň se­na­gat, mag­dan­lar we söw­da mi­nist­ri Mo­ham­mad Şa­riat­ma­da­ri­niň baş­tu­tan­ly­gyn­da ýol­baş­çy­lar­dan we 60-dan gow­rak kom­pa­ni­ýa­la­ryň we­kil­le­rin­den yba­rat we­kil­çi­lik­li to­par Aş­ga­ba­da gel­di. Ola­ryň ha­ta­ryn­da Türk­me­nis­ta­nyň öň­den gel­ýän hyz­mat­daş­la­ry, dür­li ugur­lar­da ne­ti­je­li hyz­mat­daş­ly­gyň köp­ýyl­lyk tej­ri­be­si­ne eýe bo­lan işe­wür­ler bar. Ser­gä gat­na­şy­jy­la­ryň ag­la­ba bö­le­gi üçin bu ser­gi ýur­du­myz­da öz önüm­le­ri­ni gör­kez­mek, türk­men kär­deş­le­ri bi­len gel­jek­de bi­le­lik­de iş­le­me­giň müm­kin­çi­lik­le­ri­ni öw­ren­mek­de baş­lan­gyç meý­dan­ça bo­lar.
Ser­gi­niň açy­lyş da­ba­ra­sy­na Hö­kü­met ag­za­la­ry, Türk­me­nis­tan­da iş­le­ýän dip­lo­ma­tik dü­zü­miň, mi­nistr­lik­le­riň we pu­dak eda­ra­la­ry­nyň ýol­baş­çy­la­ry, jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ry­nyň, ýur­du­my­zyň te­le­ke­çi­le­ri­niň, köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri­niň we­kil­le­ri gat­naş­dy­lar.
Ýyg­na­nan­lar hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň EYR-nyň ha­ryt ön­dü­ri­ji­le­ri­niň ýö­ri­te­leş­di­ri­len ser­gi­si­ne hem-de bi­le­lik­dä­ki işe­wür­ler mas­la­ha­ty­na gat­na­şy­jy­la­ra ibe­ren Gut­la­gy­ny uly üns bi­len diň­le­di­ler. Gut­lag­da «Türk­me­nis­tan — Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň ýü­re­gi» diý­lip at­lan­dy­ry­lan ýyl­da ge­çi­ril­ýän bu çä­re­le­riň köp­ta­rap­ly türk­men-eý­ran gat­na­şyk­la­ry­nyň gi­ňel­dil­me­gi­ne kuw­wat­ly iter­gi ber­jek­di­gi­ne ynam bil­di­ril­ýän­di­gi nyg­tal­ýar, bu gat­na­şyk­la­ryň müň­ýyl­lyk­la­ra uza­ýan ta­ry­hy ýurt­la­ry­my­zyň ara­syn­da öza­ra bäh­bit­li hyz­mat­daş­lyk üçin yg­ty­bar­ly bin­ýat bo­lup hyz­mat ed­ýär.
Bel­le­ni­li­şi ýa­ly, Wa­ta­ny­my­zyň halk ho­ja­ly­gy­na tä­ze teh­no­lo­gi­ýa­la­ry we yl­myň iň soň­ky ga­za­nan­la­ry­ny or­naş­dyr­mak­da, ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­ni dün­ýä öl­çeg­le­ri­ne la­ýyk­lyk­da döw­re­bap­laş­dyr­mak­da hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy­nyň äh­mi­ýe­ti örän ulu­dyr diý­lip, Gut­lag­da bel­le­nil­ýär. Uzak­ möh­let­li gel­je­ge gö­nük­di­ri­len Türk­me­nis­tan bi­len Eý­ran Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň ara­syn­da­ky hyz­mat­daş­lyk gel­je­gi uly bo­lan mö­hüm ugur­la­ry öz içi­ne al­ýar we iki döw­le­tiň mil­li bäh­bit­le­ri­ne do­ly la­ýyk gel­ýär, tu­tuş se­bi­tiň ýurt­la­ry­nyň dur­nuk­ly ösü­şi­niň üp­jün edil­me­gi­ne hyz­mat ed­ýär.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!