19.12.2018. Ulag-aragatnaşyk ulgamyndaky halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlardaky döwletara gatnaşyklary ösdürmekde möhüm orun eýeleýän hem-de ýurdumyzda ulag ulgamy babatda geçirilýän pudaklaýyn maslahatlar bu ugurdaky özara gatnaşyklaryň yzygiderli ösdürilmeginiň möhüm şerti bolup durýar.

Häzirki şertlerde ulag-aragatnaşyk ulgamy dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň durnuklaşdyrylmagyna we deňeçerligine göni täsiri bolan dünýä ykdysadyýetiniň esasy pudaklarynyň biri bolup durýar. Milli Liderimiziň ulag-aragatnaşyk ulgamyndaky özara peýdaly gatnaşyklary işjeňleşdirmäge gönükdirilen başlangyçlarynyň wajypdygyny hem-de döwrüň talabydygyny bellemeli. Döwlet Baştutanymyzyň başlangyçlary dünýä bileleşigi tarapyndan giň goldawa eýe bolýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň doly derejede kabul edýän degişli Kararnamalary munuň aýdyň subutnamasydyr.

Şu ýylyň maý aýynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda “Beýik Ýüpek ýoly — täze ösüşlere tarap” atly Halkara maslahatynyň geçirilendigini bellemeli. Ýokary derejede geçirilen duşuşyga birnäçe daşary ýurtlaryň abraýly guramalarynyň, şeýle hem ulag-logistika ulgamyndaky ýöriteleşdirilen kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

18.12.2018. Geçen duşenbe güni, 17-nji dekabrda ýurdumyzyň ýolbaşçy düzüminiň wekilleri bilen geçiren wideoşekilli iş maslahatynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda yzygiderli geçirilýän halkara derejeli pudaklaýyn işewür forumlaryň möhümdigine ünsi çekdi. Milli Liderimiz dünýä bileleşiginde Türkmenistanyň abraýyny artdyrmak, milli ösüşde üstünlikli we gazanylanlary dünýä ýaýmak, daşarky bazarlara ýurdumyzyň harytlaryny çykarmak hem-de eksport kuwwatyny artdyrmak üçin sergi-kongresler işiniň ähmiýetiniň uludygyny belleýär.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, halkara sergiler we maslahatlar — bu ýurdumyzyň bäsdeşlige ukyply önüm öndürijiniň hem-de ygtybarly, başlangyçlary öňe sürýän hyzmatdaş hökmünde abraýyny emele getirýän netijeli guraldyr. Şeýle çäreler tejribe alyşmak, maýalary we täze tehnologiýalary, peýdaly pikirleri çekmek, göni işewür gatnaşyklaryny ýola goýmak nukdaýnazaryndan hem gyzyklanma döredýär. Şonuň üçin şeýle forumlary, olaryň baý mazmunly maksatnamasyny, iş gepleşiklerini we geňeşmelerini ýokary hilli guramak möhüm bolup durýar. Olar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetiň öňünde goýan anyk wezipelerine kybap gelýän geljegi uly geleşikleri baglaşmaga hem-de bilelikdäki taslamalary amala aşyrmaga gönükdirilendir. Şonuň bilen birlikde, ol ýa beýleki pudagy ösdürmegiň möhüm meseleleri boýunça pudaklaýyn sergileriň, ylmy-amaly maslahatlaryň hem-de ikitaraplaýyn we köp görnüşli işewürler forumlarynyň geçirilmegi hünär, toparlaýyn we bilermenler derejesinde wajyp meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga, onuň ýagdaýyny seljermäge hem-de bar bolan we çaklanylýan islegleri öwrenmäge mümkinçilik berýär. Munuň özi önümçiligi hem-de harytlaryň ýerlenilmegini ösdürmek, kompaniýalaryň mahabat-maglumat işini guramak babatda öz taktikasyny we strategiýasyny üýtgetmäge ýardam edýär.

15.12.2018. Şu gün paýtagtymyzda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň däbe öwrülen sergisi açyldy. Ony Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen Türkiýäniň “Meridýen Uluslararasi Fuarçilik” kompaniýasy bilelikde gurady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýöriteleşdirilen sergileriň önümleriň dürli görnüşlerini görkezmek, täze işläp taýýarlamalary, tehnologiýalary alyşmak üçin hem amatly şertleri döredýär diýip belleýär. Türk harytlarynyň sergisi açylmazyndan ozal hünärmenler, nobatdaky forumyň ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmegine we işewür hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine kuwwatly itergi berjekdigini aýtdylar.

Sergä gatnaşmak üçin paýtagtymyza Türkiýäniň döwlet düzümleriniň 70-den gowrak kompaniýalarynyň we firmalarynyň ýolbaşçylaryndan, hünärmenlerinden hem-de wekillerinden ybarat bolan wekil geldi. Olar ýurdumyz bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýärler.

Bu ýerde görkezilýän gymmatlyklaryň agramly bölegi Türkmenistanda öz mümkinçiliklerini we häzirki zaman tehnologiýalaryny beýan etmäge gyzyklanma bildirýän kompaniýalaryň önümleridir. Olaryň köpüsi ýurdumyzyň köptaraply ykdysady mümkinçilikleri bilen tanyşdylar we hyzmatdaşlygy giňeltmäge uly gyzyklanma bildirýärler.

06.12.2018. Şu gün “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Beýik Ýüpek ýolunyň ähmiýeti: häzirki we geljekki ösüşi” atly halkara maslahat açyldy.

Türkmenistanda halkara bilermenleriň maslahatyny geçirmek baradaky pikir ýurdumyzyň ÝUNESKO bilen barha ösýän hyzmatdaşlygyna uly üns berýän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan goldanyldy. Abraýly halkara guramasy bolan ÝUNESKO BMG-niň möhüm düzümidir hem-de bilim, medeniýet, ylym we maglumat ulgamynda giň hyzmatdaşlygy ösdürmek arkaly parahatçylyk hem-de ählumumy howpsuzlyk işine ýardam bermäge gönükdirilendir.

Türkmenistan bilen ÝUNESKO-nyň hyzmatdaşlygynyň netijesinde birnäçe bilelikdäki taslamalar amala aşyryldy. ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna türkmen topragynyň taryhynyň beýikdigine şaýatlyk edýän iri taryhy-binagärlik ýadygärlikleri bolan Gadymy Merw, Köneürgenç, Gadymy Nusaý galalary girizildi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň ençeme tebigy desgalary, şol sanda dünýäniň bu abraýly sanawyna girizilmäge dalaş edýän Garagum sährasy hem-de iri şäher toplumlary öwrenilýär.

Bu gün ynsanperwer ulgamyndaky hyzmatdaşlyga halklaryň özara düşünişmegini saklamak, olaryň syýasy we ykdysady taýdan gatnaşyk etmegine oňaýly ýagdaýlary döretmek üçin möhüm gural hökmünde dünýäde akyl ýetirilendir.

04.12.2018. Şu gün paýtagtymyzyň “Çandybil” söwda merkezinde Importuň ornuny tutýan önümçilik tehnologiýalarynyň halkara sergisi öz işine başlady, ol Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçirilýän sergi importuň ornuny tutýan bölümler babatda ýurdumyzyň bazarynyň üstünlikleri we mümkinçilikleri, şeýle hem senagat enjamlaryny öndürýän, türkmen hyzmatdaşlary bilen uzakmöhletleýin hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly önüm öndürijileriň öňdebaryjy tejribesi we innowasion işleri bilen tanyşdyrmaga gönükdirilendir.
Şeýle çäreler dünýäniň işewür toparlarynyň wekilleriniň biziň ýurdumyz bilen söwda-ykdysady gatnaşyklaryny ýola goýmak we berkitmek mümkinçilikleri bilen özüne çekýär. häzir ýurdumyz hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçirýän özgertmeleri netijesinde köp pudaklarda, şol sanda gaýtadan işleýän senagatda uly ösüşlere eýe bolýar.
Döwlet-hususy hyzmatdaşlyga Türkmenistanyň önümçilik kuwwatyny artdyrmakda, ykdysadyýetiň ösüşiň innowasion ýoluna düşmeginde, senagatyň täze ugurlaryny höweslendirmegiň hasabyna pudagy ösdürmekde möhüm orun berilýär. Ýurdumyzyň haryt öndürijilerine ýardam etmek boýunça geçirýän syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ähli ýerlerde importuň ornuny tutýan harytlary, gurluşyk serişdelerini, dokma, mineral önümleri, durmuşda ulanylýan himiýa önümlerini, mebelleri, azyk önümlerini çykarýan kärhanalar açylýar.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!