2018-nji ýylyň 26-28-nji iýunynda Aşgabatda «Söwda we hyzmatlar — 2018» ady bilen sergi-ýarmarka geçiriler. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde habar berildi.
Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda Söwda-senagat edarasy tarapyndan guralýan bu çäräniň esasy maksady sergä gelýänleri milli Liderimiziň baştutanlygynda bu ulgamda ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeler, ähli sebitlerde söwda merkezleriniň, bazarlaryň, jemgyýetçilik iýmiti kärhanalaryň, şeýle hem ilata durmuş hyzmatlaryny hödürleýän düzümleriň işleriniň guralyşy bilen tanyşdyrmakdan ybaratdyr. Sergi-ýarmarkasyna gatnaşyjylar öz harytlaryny we hyzmatlaryny mahabatlandyrmaga, şeýle hem netijeli işewürlik gatnaşyklaryny ýola goýmaga mümkinçilik alarlar.
Hormatly Prezidentimiz yzygiderli geçirilýän çäreler netijesinde ýurdumyzda haryt dolanyşygynyň möçberleriniň barha artýandygyny, haryt bolçulygyny hem-de içerki bazaryň ähli zerur önümler bilen üpjün edilmegi boýunça toplumlaýyn işleriň alnyp barylýandygyny belledi. Önümleriň hiline, olaryň görnüşleriniň artdyrylmagyna we ilatyň uly islegine eýe bolan önümleriň harytlyk görnüşiniň gowulandyrylmagyna, şeýle hem ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň hiliniň ýokarlandyrylmagyna aýratyn üns berilýär. Bularyň ählisi öňde boljak sergi-ýarmarkasynda giňden görkezilmelidir diýip, milli Liderimiz bu gözden geçirilişi ýokary derejede guramagy tabşyrdy.

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

HORMATLY SERGÄ WE MEJLISE GATNAŞYJYLAR!
GADYRLY MYHMANLAR!

Sizi Türkmen halysynyň we dokma senagatynyň işgärleriniň güni mynasybetli «Dünýä nusgalykdyr türkmen dokmasy» atly dokma we haly önümleriniň halkara sergisiniň hem-de Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XVIII mejlisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň ähliňize berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we haly hem-de dokma pudaklaryny ösdürmek ugrunda alyp barýan asylly işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin.

Garaşsyzlyk ýyllarynda ähli pudaklar bilen bir hatarda ýurdumyzyň dokma we haly pudaklarynda hem ajaýyp üstünlikler gazanyldy. Ýurdumyzyň bu pudaklarynyň ösüşiniň belent sepgitlerini doly aýdyňlygy bilen halkymyza ýetirmekde hem-de dünýä ýaýmakda bu halkara serginiň hem-de mejlisiň uly ähmiýete eýe boljakdygyna berk ynanýaryn.

EZIZ WATANDAŞLAR!
GADYRLY MYHMANLAR!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny ösdürmek, ýurdumyzy senagat taýdan ösen döwlete öwürmek boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar. Ägirt uly taslamalar durmuşa geçirilýär.

22-nji maýda “Russiýa-meniň taryhym” Taryhy seýilgähinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan- Ýüpek Ýolunyň ýüregi” kitaby bilen tanyşdyrylyş we adybir fotosuratlar sergisiniň dabapaly açylyşy boldy.

Dabara Sankt-Peterburgyň Milletara gatnaşyklar boýunça komitetiniň başlygynyň orunbasary Wadim Okruşko, Sankt-Peterburgyň baş müftisi, Sankt-Peterburgyň Daşary gatnaşyklar boýunça boýunça komitetiniň we Milletler öýüniň işgärleri, şäheriň milli-medeni birleşikleriniň ýolbaşçylary, bu ýerde ýaşaýan türkmenleriň wekilleri, talyplar we ýaşlar birleşikleriniň işjeňleri, alymlar we sungat işgärleri gatnaşdylar.

“Türkmenistan-Ýüpek Ýolunyň ýüregi” fotosuratlar sergisi Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurduň özboluşly taryhy-medeni mirasyny, arheologik we tebigy gözelliklerini, uly möçberli gazananlaryny, syýahatçylyk mümkinçiligini, türkmen halkynyň baý däp-dessurlaryny dünýä wagyz etmek boýunça konsepsiýasyny beýan edýär.

24.05.2018. «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda IX halkara Gaz kongresi işini tamamlady. Ol gaz pudagynda döwletara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň täze ugurlaryny kesgitledi hem-de geljek üçin bilelikdäki meýilnamalaryň utgaşdyrylmagyna ýardam berdi. Ozal habar berlişi ýaly, “Türkmengaz” döwlet konserni we Gollandiýanyň «KNW Holland» kompaniýasy şu ýyl geçirilen bu iri ýöriteleşdirilen forumyň guramaçylary bolup çykyş etdiler.

30-dan gowrak ýurtdan hökümet guramalarynyň, nebitgaz kompaniýalarynyň, pudaklaýyn ylmy-barlag institutlarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň, esasy köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerini goşmak bilen dört ýüzden köpräk adamy bir ýere jemläp, Türkmenistan halkara derejede pikir alşylýan merkeze öwrülen derejesini nobatdaky gezek tassyklady. Bu ýerde energiýany ibermegiň eksport ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak, maýa goýumlar, milli we sebit gaz ulag düzümlerini ösdürmek, ýokary hünär derejeli ussat işgärleri taýýarlamak baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Kongrese bildirilýän ýokary gyzyklanma köp babatda häzir dünýäde uglewodorodlaryň sarp edilişiniň düzüminde beýleki energiýa serişdelerinden tapawutlylykda “mawy ýangyjyň” udel agramynyň yzygiderli artýandygy bilen şertlenendir. Şoňa görä-de, gaz pudagynda dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň ýurdumyz bilen ýakyndan gatnaşyk etmegi ýola goýmaga ymtylýandyklary kanunalaýykdyr. Türkmenistan bolsa dünýä bazarlaryna energiýa serişdelerini iberiji iri ýurtlaryň arasynda geljegi uly hyzmatdaşlaryň biri hökmünde özüni ynamly tanatdy.

24.05.2018. Paýtagtymyzda “Ak şäherim Aşgabat” atly XVII köpugurly halkara sergi öz işine başlady. Sergi häzirki Türkmenistanda şähergurluşyk, binagärlik hem-de şäher düzümini döretmek ulgamynda gazanylan üstünlikleri, toplanan iş tejribesini hem-de geljegini görkezýär.

Gözden geçirilişi guraýjylar — Aşgabat şäheriniň häkimligi hem-de ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy gurluşykdan başlap, elektrik energiýasyna, gaýtadan işleýän we ýerli senagata, bezege hem-de şäher durmuşyny abadanlaşdyrmaga çenli özara peýdaly hyzmatdaşlyk üçin gyzyklanma döredýän zatlaryň giň gerimini hödürleýärler.

Şeýle çemeleşmäniň esasy ugurlarynyň biri dünýäniň öňdebaryjy tejribesini öwrenmek hem-de ösen tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly innowasion ösüşe ugur almakdan ybaratdyr. Hut şu esasy ýörelge bu serginiň häsiýetini kesgitledi. Onuň işine ýurdumyzyň hem-de daşary ýurt kompaniýalarynyň, Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň kärhanalarynyň, şeýle hem Beýik Britaniýadan, Fransiýadan, Germaniýadan, Gazagystandan, Koreýadan, Russiýadan we beýlekilerden iş toparlarynyň 80-den gowragynyň wekilleri gatnaşýarlar. Ýurdumyzda yzygiderli geçirilýän halkara forumlaryň türkmen bazaryna gelip gowuşýan önümleriň we hyzmatlaryň görnüşlerini hem-de hilini ýokarlandyrmagyň möhüm guralydygyny bellemelidiris.

Giň zallarda hakyky baýramçylyk ýagdaýy emele geldi. Hemme ýerde aýdym-sazyň owazy belentden ýaňlanýar, ýaşlar halk tanslaryny ýerine ýetirýärler, milli lybasly gyzlar bu ýere gelýänlere däp bolan türkmen tagamlaryny hödürleýärler.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!