29.03.2018. Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde Özbegistan Respublikasynyň Milli senagatynyň sergisi öz işine başlady. Iki goňşy döwletiň Baştutanlary — hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Prezident Şawkat Mirziýoýewiň başlangyjy bilen guralýan bu ýöriteleşdirilen ykdysady gözden geçiriliş türkmen paýtagtynda ilkinji gezek geçirilýär hem-de iki dostlukly ýurtlaryň işewürler toparlarynyň arasynda ýakyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny giňeltmek, söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak we ösdürmek meselelerine bagyşlanandyr.

Sergini Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň goldamagynda Söwda-senagat edarasy gurady.

Bu çärä gatnaşmak üçin Özbegistanyň köpugurly senagat ulgamyna wekilçilik edýän 70-den gowrak kompaniýalaryň we kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň hem-de hünärmenleriniň 250 wekilinden ybarat bolan wekilçilikli topar Aşgabada geldi. Bu sergä iri döwlet düzümleriniň hem, goňşy ýurduň hususy kompaniýalarynyň hem gatnaşmagy özbek haryt öndürijileriniň türkmen hyzmatdaşlary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýändikleriniň subutnamasydyr.

Köpugurly serginiň meýdançalarynda dag-magdan, metallurgiýa we nebitgaz senagatynda, maşyn gurluşygynda, elektrik energetikasynda, dokma we himiýa senagatynda, gurluşyk serişdeleri, durmuş tehnikasy we azyk önümleri, lukmançylyk serişdeleri, söwda ulgamlarynda iş alyp barýan korporasiýalar we kompaniýalar öz diwarlyklaryny guradylar. Bu ýerde şeýle hem milli awtomobil pudagynyň ýeten sepgitleri, ätiýaçlandyrmagyň dürli görnüşleriniň hyzmatlary ulgamynda mümkinçilikler, şeýle hem özbek halkynyň amaly-haşam sungatynyň, medeniýetiniň özboluşlylygy we täsinligi görkezilýär.

HORMATLY HALKARA SERGÄ GATNAŞYJYLAR!
MÄHRIBAN ADAMLAR!

Sizi Türkmenistan döwletimiziň ak mermerli paýtagty Aşgabat şäherinde ilkinji gezek geçirilýän Özbegistan Respublikasynyň Milli senagat sergisiniň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Dost-doganlyk, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine eýerýän türkmen-özbek gatnaşyklarynyň barha pugtalanýandygynyň subutnamasy bolan bu serginiň ýurtlarymyzyň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy, işewür gatnaşyklary ösdürmekde uly ähmiýete eýe boljakdygyna ynanýaryn.

Özbegistan Respublikasynyň Milli senagat sergisiniň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylda geçirilmegi aýratyn uly ähmiýete eýedir. Çünki biziň ýurtlarymyz gadymyýetde hem Demirgazyk bilen Günortany, Gündogar bilen Günbatary birikdirýän Beýik Ýüpek ýolunyň çatrygynda ýerleşmek bilen, halkara söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynda we pajarlap ösmeginde uly ähmiýete eýe bolupdyr.

27.03.2018. Şu gün paýtagtymyzda Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň Türkmenistana amala aşyrýan resmi saparyna gabatlanan türkmen-eýran işewürler maslahaty geçirildi. Milli ösüş meýilnamalaryny we sebit hyzmatdaşlygyny nazara almak bilen, söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek iki ýurduň işewürler toparlarynyň nobatdaky duşuşygynyň esasy meselesi boldy.

Foruma gatnaşmak üçin Aşgabada gelen wekiliýetiň agzalarynyň hatarynda döwlet düzümleriniň, telekeçiligi goldamak baradaky guramanyň ýolbaşçylary we esasy hünärmenleri, şeýle hem gurluşyk serişdelerini, turbalary, kabelleri, polietileni, oba hojalyk tehnikalaryny, sement, plastik önümleri öndürýän, dokma senagatynda, energetika, dag-magdan we derman senagaty, söwda, gurluşyk ulgamlarynda, hyzmatlaryň dürli görnüşlerini, şol sanda inženerçilik-aragatnaşyk, ulag-logistika hyzmatlaryny ýerine ýetirmekde, ätiýaçlandyryş babatda ýöriteleşdirilen kompaniýalaryň 30-dan gowragy bar. Olaryň hatarynda “Arabard Gharb”, “Kavoos Stone Industry Co.”, “Dor Fak Manjil”, “Bojnord Plastic”, “Baniar Polymer Petrochemical”, “Navard Louleye Ghaem”, “Kaveh Pars Mining Ind”, “Khazar Electric”, “Iran Barak”, “Traktorsazi Iran”, “Dazi Trading”, “Sirang Tejarat Iranian”, “Mambeton Payedar Shargh”, “Azar Passilo”, “Shafi Daroo Co.”, “Tejarat Sabze Roshan”, “Iran Novin Insurance”, “Torang Darya” we beýlekiler bar.

Duşuşyga türkmen tarapyndan esasy ministrlikleriň we edaralaryň, söwda-senagat edarasynyň wekilleri, şeýle hem Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary gatnaşdylar.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!
Gadyrly myhmanlar!

Sizi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň döredilmeginiň 10 ýyllygy we bu şanly sene mynasybetli geçirilýän «Bitarap Türkmenistanyň diplomatiýasy: taryhdan geljege» atly ylmy-amaly maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Garaşsyz Türkmenistan häzirki zaman halkara gatnaşyklary ulgamynda özüniň mynasyp we abraýly ornuny eýeleýär. Hemişelik Bitarap döwletimiz giň hyzmatdaşlygy işjeň ösdürýär. Aýdyň maksatlara we anyk ýörelgelere esaslanan daşary syýasaty alyp barmak bilen dünýä jemgyýetçiliginiň ileri tutýan maksatlaryna, ilkinji nobatda bolsa, ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen derwaýys başlangyçlar bilen çykyş edýär.

Türkmenistan özüniň ählumumy ykrar edilen hemişelik bitaraplyk ýörelgelerine berk eýermek bilen Merkezi Aziýada we onuň çäklerinden daşarda döwlet aragatnaşyklaryny netijeli alyp barmagyň syýasy-diplomatik ýollaryna we çözgütlerine aýratyn üns berýär. Şunuň bilen baglylykda, biziň döwletimiz jogapkärli, ygtybarly we açyklyga eýerýän hyzmatdaş hökmündäki abraýly derejesini iş ýüzündäki netijeli daşary-syýasy çäreler arkaly berkidýär. Bitarap döwletimiziň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan kabul edilen Rezolýusiýalaryň uly toplumy hem munuň aýdyň mysaly bolup durýar.

18.03.2018. Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň bu iri guramanyň döredilmeginiň on ýyllygyna bagyşlanan sergisi we maslahaty öz işini tamamlady.

Forumda obasenagat toplumynyň dürli pudaklarynda ýurdumyzyň telekeçiliginiň üstünlikleri görkezildi, bu gözden geçiriliş şeýle hem içeri we daşary bazarlarda hususy kärhanalaryň önümleriniň hem-de hyzmatlarynyň öňe ilerlemegine, Watanymyzyň işewürliginde maýa goýum we innowasion işleri ösdürmegiň has möhüm ugurlaryny kesgitlemäge ýardam etdi.

Serginiň çäklerinde ýurdumyzyň işewür toparlarynyň we daşary döwletleriň birnäçesiniň Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda forum geçirildi.

Serginiň ýapylyş dabarasynda oňa gatnaşyjylara degişli diplomlar we şahadatnamalar gowşuryldy.

Bu ýere ýygnananlar telekeçiler bilen geçirilen duşuşygyň barşynda hormatly Prezidentimiziň gol çeken resminamalarynyň, şol sanda kiçi we orta telekeçiligi goldamak gaznasyny döretmäge degişli resminamanyň, “Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamagyň 2018 — 2024-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň” taryhy ähmiýetini nygtadylar. Bu maksatnamanyň ata Watanymyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy wezipelerini beýan edýändigi hem-de milli ykdysadyýetimiziň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga, azyk garaşsyzlygyny pugtalandyrmaga, hususy ulgamyň önümçilik, innowasion we maýa goýum işjeňligini höweslendirmäge gönükdirilendigi bellenildi.

TSTB-niň sergisine we maslahatyna gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Ýüzlenme kabul etdiler. Onda ýurdumyzyň telekeçiligini goldaýandygy, eziz Watanymyzyň bähbidine mundan beýläk-de işlemäge şert döredilýändigi üçin milli Liderimize tüýs ýürekden hoşallyk beýan edildi.

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH).
Surata düşüren: Ýuriý ŞKURIN

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!