12.10.2017. Aşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 26 ýyllygyna bagyşlanan sergisi açyldy. Däp boýunça Watanymyzyň naýbaşy baýramçylygynyň öňüsyrasynda geçirilýän ykdysady gözden geçiriliş milli ykdysadyýetimiziň ajaýyp üstünliklerini aýdyň görkezýän ýylyň özboluşly hasabatyna öwrüldi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow foruma gatnaşyjylara we myhmanlara iberen Gutlagynda: “Türkmenistanyň halk hojalygynyň örän uly kuwwaty, döwletimiziň amatly ýerleşişi, türkmen topragynyň egsilmez baýlyklary Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe durmuş-ykdysady ugurlarda gazanýan üstünliklerimiziň, ýurdumyzyň durnukly ösüşiniň, abadançylygymyzyň esasy çeşmeleri bolup durýar. Milli ykdysadyýetimiziň Garaşsyzlyk ýyllarynda ýeten sepgitleri, depginli ösüşleri mähriban halkymyzy örän buýsandyrýar. Ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, döwrebap özgertmeleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň döwlet maksatnamalary durmuşa geçirilýär” diýip belledi.

Serginiň açylyş dabarasyna hökümet agzalary, milli parlamentiň, pudaklaýyn ministrlikleriň we edaralaryň, ýurdumyzyň işewür toparlarynyň, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary, talyp ýaşlar, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Köpugurly sergi Söwda-senagat edarasynyň sergi merkeziniň meýdançalarynda ýerleşdirildi. Oňa gatnaşyjylary we myhmanlary aýdym-saz, döredijilik toparlary Garaşsyz Watanymyzy wasp edýän çykyşlary bilen garşyladylar. Sergi merkezinde bagşylaryň ýerine ýetirmeginde ýaňlanan ajaýyp halk aýdym-sazlary wakanyň toý öwüşginini artdyrdy.

Milli ykdysadyýetimiziň diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegi, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligiň ösdürilmegi we eksportuň möçberleriniň artdyrylmagy, önümçiligiň depginli döwrebaplaşdyrylmagy şu ýyl Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň däp bolan sergisiniň özenini düzdi.

Ýakynda Kiýewiň şäher administrasiýasynyň binasynda hasap boýunça indi dördünji gezek «OUTLOOK World Culture Festival» atly dünýä medeniýetleriniň festiwaly geçirildi.

Bu çäre ony guraýjylar bolan Ukrainadaky ynanylan diplomatiki missiýalaryň goldamagynda geçirildi.

Şäher administrasiýasynyň zalynda ýaýbaňlandyrylan sergide Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Awstraliýanyň, Argentinanyň, Ermenistanyň, Bolgariýanyň, Bangladeşiň, Wýetnamyň, Germaniýanyň, Müsüriň, Gruziýanyň, Hindistanyň we ýene-de onlarça döwletleriň milli medeni gymmatlyklarynyň nusgalary tomaşaçylara hödürlenildi.

Serginiň dowamynda çeperçilik täsirler, dünýä halklarynyň milli lybaslarynyň ekspozisiýalary, foto suratlaryň görkezilişleri tomaşaçylaryň ünsüni özüne çekdi. Şeýle hem sergide halk aýdym-sazlarynyň, tanslarynyň görkezilişleri guraldy ussatlyk sapaklary geçirildi. Tomaşaçylara milli tagamlar hödürlenildi.

Sergide köpsanly we dürli ekspozisiýalary bilen Türkmenistanyň tematiki meýdançasy köpçüligiň ünsüni özüne çekip, giň meşhurlyga eýe boldy.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew.

12.10.2017. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň ýurdumyzyň Garaşsyzlyk gününiň 26 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisine gatnaşyjylara gutlag iberdi.
Sergi ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynda gazanylýan üstünliklerimizi giňden şöhlelendirilýär. Munuň özi eziz Watanymyzyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýokary depginler bilen dumukly ösýändigini aýdyň görkezýär – diýlip gutlagda aýdylýar.
Ata Watanymyzyň ykdysady ösüşiniň täze belentliklere çykmagy bilen, halkymyzyň durmuş üpjünçiligi, ýaşaýyş-durmuş derejesi barha ýokarlanýar. Çünki, Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň hemme ugurlarynda üstünlikli amala aşyrylýan özgertmeler, gazanylýan ösüşler, ýetilýän belent sepgitler bir maksada - ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň ýokary hilli üpjün edilmegine gönükdirilendir.
Türkmenistanyň halk hojalygynyň örän uly kuwwaty, döwletimiziň amatly ýerleşişi, türkmen topragynyň egsilmez baýlyklary Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe durmuş- ykdysady ugurlarda gazanýan üstünliklerimiziň, ýurdumyzyň dumukly ösüşiniň, abadançylygymyzyň esasy çeşmeleri bolup durýar – diýlip gutlagda beýan edilýär.
Milli ykdysadyýetimiziň garaşsyzlyk ýyllarynda ýeten sepgitleri, depginli ösüşleri mähriban halkymyzy örän buýsandyrýar. Ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, döwrebap özgertmeleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň döwlet maksatnamalary durmuşa geçirilýär.
Bu maksatnamalara laýyklykda innowasion tilsimatlara esaslanýan taslamalary giň gerim bilen durmuşa geçirmegi baş wezipe hasap edip, ony üstünlikli amala aşyrmakda bazar gatnaşyklaryny kämilleşdirmek, ykdysadyýeti döwrebaplaşdyrmak, innowasion ösüş üçin şert döretmek boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Häzirki zamanyft ösen talaplaryna laýyk gelýän kärhanalar gurlup, ulanmaga berilýär we olarda halkara bazarlarynda uly islegden peýdalanýan önümler öndürilýär. Bu bolsa, milli ykdysadyýetimizi has-da pugtalandyrmaga oňaýly täsirini ýetirýär – diýlip hormatly Prezidentimiziň gutlagynda bellenýär.

www.tdh.gov.tm

Aşgabatda şu ýylyň 12-13 oktýabrynda Garaşsyzlygyň 26 ýyllygyna gabatlanyp Türkmenistanyň ykdysady gazananlarynyň sergisi geçiriler.
Baş ykdysady gözden geçirilişe ministrlikler, pudak edaralary, kärhanalar, guramalar, häkimlikler we Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary gatnaşar.
Sergä gatnaşyjylar ekspozisiýalaryň 100-den gowragyna syn edip, Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllary içinde senagatda, oba hojalygynda, gurluşykda, energetikada, ulag-aragatnaşyk ulgamynda, söwda pudagynda, hyzmatlarda we maliýe-bank toplumynda gazananlary bilen tanşyp bilerler.
Şeýle-de, sergide saglygy goraýyş, syýahatçylyk, medeniýet we ylym-bilim ulgamynda gazanylanlar görkeziler. Sergi ekspozisiýasynda myhmanlar Aşgabatda we welaýatlarda durmuşa geçirilýän durmuş-ykdysady özgerişlikler bilen tanyşdyrylar.
Aýry-aýry pawilýonlar ýurdumyzyň döwlete dahylly däl ulgamynyň ösüşlerine bagyşlanar.

Metbugat materiallary esasynda taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew.

2017-nji ýylyň 31-nji awgustynda Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp, Ukrainanyň medeniýet fondunyň Altyn zalynda «Türkmen halysy» atly sergi açyldy.
Serginiň açylyş dabarasyna ukrain hökümetiniň agzalary, ministrlikleriň ýolbaşçylary, Ýokary Radanyň deputatlary, daşary ýurtly ilçiler, şäher administrasiýasynyň ýolbaşçylary, alymlar, ukrain paýtagtynyň medeniýet we döredijilik intelligensiýasynyň wekilleri, ýerli türkmen diasporasynyň hem-de žurnalistlerdir habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Serginiň maksady kiýewli suratkeşleriň Türkmenistan bilen aragtnaşygyny çeperçilik taýdan açyp görkezmekden ugur aldy. Munuň özi suratkeşler Konstantin Lýaşewiň, Galina Kirilenko-Barannikowanyň, Irina Benderowskoýyň, Anna Şewelýowa-Stupagyň, Nikolaý Znobyň eserlerinde aýdyň göründi. Eserlerinde türkmen durmuşyna aýratyn ähmiýet beren bu suratkeşleriň hemmesi diýen ýaly ýa Türkmenistanda dogulanlar ýa-da ep-esli wagtlap türkmen topragynda ýaşap giden sungat ussatlarydyr. Açylyş dabarasynda çykyş edenler bu çäräniň Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyna gabat gelendigi üçin, serginiň esasy maksadynyň türkmen we ukrain halklarynyň arasyndaky uly ruhubelenlikden gözbaş alýan doganlyk gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmakdan ugur alandygyny aýratyn nygtadylar.
Serginiň açylyş dabarasyna gatnaşanlara türkmen milli tagamlary höödürlenildi. Dabaraly çärede halkyň milli medeniýetiniň we däp-dessurlarynyň ýaýbaňlandyrylmagyna sergä gatnaşyjylar ýokary baha berdiler.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!