Gazagystanda Fransiýanyň söwda edarasy açylar 
Fransuz kompaniýalary Gazagystan Respublikasynyň sebitleri bilen gatnaşyklary ösdürmegi meýilleşdirýärler.
Gazagystandaky daşary ýurt maýa goýularynyň arasynda Fransiýa üçünji orny eýeleýär. Şonuň üçin fransuz biznesiniň wekillerinde işewürlik assosiasiýasyny söwda edarasyna öwürmäge zerurlyk döredi.
“Bize Gazagystanda täze üstünlikleri gazanmak zerur” diýip, “Danone Berkut” kompaniýasynyň direktory Reno Şamonal gürrüň berýär. Bu barada “Kapital.kz” saýty habar berýär.
Reno Şamonal fransuz kärhanalarynyň ýurduň ykdysadyýetiniň ähli sektoryna wekilçilik edýändigini ýatlatdy.

11-nji dekabrda Aşgabat şäherinde türkmen-slowak işewürler maslahaty geçirildi. Oňa Slowakiýanyň we Türkmenistanyň pudaklaýyn ministrlikleriniň we edaralarynyň birnäçesiniň wekilleri, şeýle-de ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary gatnaşdylar.
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan guralan duşuşygyň barşynda foruma gatnaşyjylar iri maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmekde gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň netijeli türkmen-slowak hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de çuňlaşdyrmaga ýardam etjekdigini nygtadylar.
Ägirt uly ykdysady we energetika kuwwatyna eýe bolan hem-de ykdysadyýetiň ähli ulgamlarynda ýokary netijeleri gazanan ýurt hökmünde Türkmenistanyň mümkinçiliklerini slowak işewür toparlaryna tanyşdyrmak bilen baglylykda biziň ýurdumyz hakyndaky wideofilm görkezildi.

11-nji dekabrda türkmen döwletiniň taryhyndaky şanly senäniň ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 20 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda paýtagtymyzdaky Sergi köşgünde Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň önümleriniň sergi-ýarmarkasy öz işine başlady. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Belarus Respublikasynyň Söwda-senagat edarasy bilen bilelikde guran ýarmarkasynda iki dostlukly ýurduň milli ykdysadyýetleriniň esasy pudaklarynyň kärhanalarynda öndürilýän harytlaryň köp görnüşleri hödürlenildi. Bu barada «tdh.gov.tm» saýty habar berdi.

7-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň 11 aýynda ýerine ýetirlen işleriň netijelerine, şeýle hem döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Bu barada «tdh.gov.tm» saýty habar berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Ministrler Kabinetiniň iş dolandyryjysy P.Taganow söwda toplumynda geçen 11 aýda ýerine ýetirilen işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Paýtagtymyzyň “Mizan” täjirçilik merkezinde 20-nji oktýabrda tegelek stol görnüşinde geçirilen türkmen-brazil işewürler maslahaty ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ýola goýmak meselelerine bagyşlanyldy. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berdi.
Duşuşygyň barşynda Braziliýanyň işewürler toparlarynyň Latyn Amerikasyndaky uly mümkinçilklere eýe bolan hyzmatdaş hökmünde türkmen ykdysadyýetiniň ileri tutulýan taslamalaryna, hususan-da, energetika, oba hojalygy, dokma senagaty, şeýle hem syýahatçylyk we sport ulgamlarynda durmuşa geçirilýän taslamalara gatnaşmaklarynyň mümkinçiligi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!