17-nji noýabrda paýtagtymyzyň Sergi köşgünde “Türkmenistanyň nebiti we gazy-2015” atly 20-nji halkara maslahat we sergi dabaraly ýagdaýda açyldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça wekilçilikli forumy Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty we mineral serişdeler ministrligi hem-de Söwda-senagat edarasy guradylar. Bu barada «tdh.gov.tm» saýty habar berýär.
Şu sergi we maslahat öňdebaryjy tehnologiýalaryň ulanylmagyny höweslendirmäge hem-de milli ykdysadyýetimiziň nebitgaz ulgamynyň innowasion ösüş ugruna toplumlaýyn çemeleşilmegini üpjün etmäge ýardam etmelidir. Bu foruma dünýäniň 40-a golaý ýurdundan – Russiýadan, Hytaýdan, ABŞ-dan, Ýaponiýadan, Koreýa Respublikasyndan, Ýewropa Bileleşigi ýurtlaryndan, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlardan we beýleki döwletlerden iri kompaniýalaryň 160-dan gowragynyň wekilleri gatnaşdylar.

Rumyniýanyň paýtagty Buharestde Rumyniýanyň ykdysadyýet, kiçi we orta telekeçilik, syýahatçylyk ministrliginiň we Rumyniýanyň söwda-senagat edarasynyň türkmenistanly kärdeşleri bilen bilelikde guralan Türkmenistanyň ykdysadyýet günleri üstünlikli tamamlandy. Bu barada “Turkmenistan.ru” saýtynda habar berildi.
Rumyniýanyň ykdysadyýet, kiçi we orta telekeçilik, syýahatçylyk ministrliginiň döwlet sekretary Florin Wodisa bu çäräniň açylyş dabarasynda söz sözläp, soňky ýyllarda Türkmenistanyň we Rumyniýanyň arasyndaky gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejä çykandygyny belläp geçdi.

12-nji noýabrda paýtagtymyzyň Sergi köşgünde Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Sport baradaky döwlet komiteti hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan guralýan «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergisi hem-de ylmy maslahat açyldy. Bu barada «Туркменистан: золотой век» elektron gazeti habar berýär.
Däp bolşy ýaly, okuw ýylynyň gyzgalaňly döwründe guralýan halkara sergi Türkmenistanyň bir bitewi dünýä bilim giňişligine girmegine, ýurdumyzyň daşary ýurt bilim we sport edaralary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge, dünýäde sagdyn durmuş ýörelgesini hem-de hünär ussatlygyny ýaýmaga, ýurdumyzda we daşary döwletlerde okatmagyň ugurlarynyň hem-de görnüşleriniň köpdürlüligi hakynda ýaşlary habarly etmäge ýardam edýär.

Aşgabatda umumymilli baýramçylygyň öňüsyrasynda, Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň ýurdumyzyň Garaşsyzlyk gününiň 24 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi geçirildi. Bu barada “Türkmenistan” gazeti habar berdi.
Däp bolan foruma gatnaşyjylaryň düzümi ýylsaýyn giňelýär, olar ykdysady we maliýe-bank, bilim we medeniýet, sport we syýahatçylyk ulgamlaryna, şeýle hem hususy işewürligiň kärhanalaryna wekilçilik edýärler. Şu sergide gatnaşyjylaryň 120-den gowragy, şol sanda firmalaryň we kompaniýalaryň 60-a golaýy, hususy telekeçiligiň wekilleri özleriniň mümkinçiliklerini, öndürýän önümleriniň ýokary hilini we hödürleýän hyzmatlarynyň köpdürlüligini görkezdiler.

11-nji noýabrda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyndaky “Berkarar” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň VII halkara maýa goýum forumy geçirildi, ony ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy gurady. Bu barada «tdh.gov.tm» saýty habar berdi.
Işewürlik duşuşygyna dünýäniň 20-den gowrak ýurdundan 200-den gowrak wekiller, halkara we sebit maliýe guramalarynyň, iri daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri ýygnandylar. Türkmen tarapyndan maslahata ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, banklaryň, ugurdaş ylmy institutlaryň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylary gatnaşdylar.
Forumyň çäklerinde türkmen tarapynyň wekilleri Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň ykdysady kuwwaty we ýeten sepgitleri, ýurdumyzyň döwlet ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny hasaba almak bilen, halkara hyzmatdaşlygynyň geljegi barada çykyş etdiler.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!