2018-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna döwlet sapary başlanyp, bu saparyň barşynda iki ýurduň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmekde täze başlangyçlara badalga berildi. Hususan-da, bu ýerde hormatly Prezidentimiziň Özbegistan Respublikasyna amala aşyrýan döwlet saparyna gabatlanyp guralan Türkmenistanyň Milli sergisi guralyp, ol ýurdumyzyň ykdysadyýetini, onuň maýa goýum we eksport kuwwatyny ösdürmekde ýeten sepgitlerini we mümkinçiliklerini açyp görkezmäge ýardam berdi. Iki günläp dowam eden sergide türkmen ykdysadyýetiniň öňdebaryjy pudaklarynyň, şol sanda nebithimiýa, dokma, azyk, lukmançylyk senagaty, oba hojalygy, gurluşyk serişdeleri senagaty, ulag we logistika pudaklarynyň dürli görnüşli önümleri görkezildi.
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen «Uzeksposentr» Milli sergi kompaniýasynyň bilelikde guran ýöriteleşdirilen ykdysady gözden geçirilişiň baş maksady, dostlukly ýurtlaryň işewürler toparlarynyň arasynda özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyndan we giňeldilmeginden ybarat bolup durýar. Özbegistanyň paýtagtynyň iri sergi toplumynyň zallarynda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli sergi ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki wagtdaky derejesi ýurtlarymyzyň arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagy, ylmy-tehniki gazanylanlary alyşmagyň, medeni-ynsanperwerlik ulgamynda netijeli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi üçin giň mümkinçilikleri açdy. Şu ýylyň mart aýynda Özbegistanyň Milli senagat sergisiniň Aşgabatda üstünlikli geçirilendigi hem munuň aýdyň mysalydyr.

24.04.2018. Şu gün “International Hotel Tashkent” myhmanhanasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna amala aşyrýan döwlet saparyna gabatlanyp, türkmen-özbek işewürler maslahaty geçirildi.

Özbegistanyň Maýa goýumlar baradaky döwlet komiteti hem-de iki ýurduň Söwda-senagat edaralary tarapyndan guralan işewürlik duşuşygy netijeli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň okgunly ösdürilmeginiň ýolunda ýene bir möhüm ädim bolup, goňşy döwletleriň işewürler toparlarynyň arasynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň işjeňleşdirilmegine ýardam berer.

Türkmen wekiliýetiniň düzümine ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, şol sanda maliýe we ykdysadyýet, söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar, oba we suw hojalyk, senagat, awtomobil we demir ýol ulaglary, gurluşyk we binagärlik, energetika, aragatnaşyk, dokma senagaty, sport we ýaşlar syýasaty ulgamlarynyň, şeýle hem “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň, “Türkmengaz”, “Türkmennebit”, “Türkmenhimiýa” we “Türkmenawtoýollary” döwlet konsernleriniň, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň, “Türkmenhowaýollary” gullugynyň, Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugynyň, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň “Türkmendermansenagat” birleşiginiň, Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň, “Aşgabatsyýahat” we “Lebapsyýahat” syýahatçylyk kärhanalarynyň, Balyk hojalygy döwlet komitetiniň, “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň, Döwlet haryt-çig mal biržasynyň, Söwda-senagat edarasynyň hem-de Ştrihkodlaşdyrmak boýunça milli guramanyň, Aşgabat we Türkmenbaşy dokma toplumlarynyň, “Türkmenulaggözegçilik” döwlet kärhanasynyň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Gün energiýasy we Himiýa institutlarynyň, Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň, Aşgabat şäheriniň häkimliginiň wekilleri girizildi.

24.04.2018. Şu gün Daşkentde “Uzeksportsentrde” guralan Türkmenistanyň Milli sergisi öz işini tamamlady. Onda türkmen ykdysadyýetiniň öňdebaryjy pudaklarynyň, şol sanda nebithimiýa, dokma, azyk, lukmançylyk senagaty, oba hojalygy, gurluşyk serişdeleri senagaty, ulag we logistika pudaklarynyň dürli görnüşli önümleri görkezildi. Şeýle çäreleriň geçirilmeginiň işewürlik gatnaşyklarynyň giňeldilmegine ýardam edýändigi hem-de özüniň anyk netijelerini berýändigi Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň sergä gatnaşyjylara we onuň myhmanlaryna iberen Gutlagynda billenilýär.

Gutlagda nygtalyşy ýaly, Özbegistan we Türkmenistan strategik hyzmatdaşlardyr, bizi köp asyrlyk dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary, taryhy-dini we dillerimiziň, medeniýetimiziň, däp-dessurlarymyzyň umumylygy birleşdirýär, häzirki wagtda biziň işewürler toparlarymyzyň arasyndaky ýygjam gatnaşyklaryň barşynda hem-de barha pugtalanýan sebitara hyzmatdaşlygyň çäklerinde uly mümkinçilikler açylýar.

Özbegistanyň dürli ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekillerini, Daşkendiň köp sanly ýaşaýjylaryny birleşdirýän sergä gatnaşyjylaryň umumy pikiri boýunça türkmen harytlarynyň sergisi Türkmenistanyň ykdysady kuwwaty barada aýdyň düşünje almaga, şeýle hem türkmen halkynyň baý taryhy-medeni mirasy bilen içgin tanyşmaga mümkinçilik berýär. Bu barada Özbegistanyň metbugatynyň we halkara köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň sahypalaryndaky maslahat hakyndaky maglumatlarda hem aýdylýar.

24.04.2018. Şu gün Germaniýanyň paýtagtynyň merkezinde, meşhur Muzeý adasynda ýerleşýän Täze muzeýde «Margiana —–Türkmenistanyň çäklerindäki bürünç asyrynyň şalygy» atly sergi açyldy. Sergide ýurdumyzyň muzeýlerinden getirilen gymmatlyklar daşary ýurtlarda ilkinji gezek görkezilýär. Munuň özi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýakyndan goldaw bermegi hem-de iki ýyl mundan ozal güýje giren “Milli taryhy-medeni mirasyň gozgalýan gymmatlyklaryny goramak, äkitmek we getirmek hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilmegi netijesinde mümkin boldy.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, türkmen halkynyň taryhyny öwrenmäge, aýawly saklamaga hem-de bütin dünýäde maddy däl we ruhy mirasy wagyz etmäge toplumlaýyn çemeleşme döwletimiziň ileri tutulýan wezipeleriniň biridir. Şunda milletiň bahasyna ýetip bolmajak taryhy-medeni gymmatlyklary aýawly saklanylýan, iri ylmy merkezler bolan ýurdumyzyň muzeýlerine aýratyn orun degişlidir. Halkymyzyň bäş müň ýyllyk gadymy taryhy, özboluşly däp-dessurlary, Türkmenistanyň täze taryhy eýýamda gazanan deňsiz-taýsyz üstünlikleri — bularyň ählisi baý muzeý gymmatlyklarynda öz aýdyň beýanyny tapýar.

Serginiň açylyşy hakyky baýramçylyga öwrüldi. Ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň taýýarlan konsert maksatnamasy dabara gatnaşyjylarda ýatdan çykmajak täsir galdyrdy. Ildeşlerimiziň her bir çykyşynda serginiň mowzugyna kybap gelýän milli öwüşginler äşgär duýuldy. Konsertiň başynda belli türkmen kompozitory N.Halmämmedowyň sazyna kompozisiýa ýaýbaňlandyrylyp, dutarly tans ýerine ýetirildi. Kompozisiýanyň ahyrynda, gadymdan gelýän ajaýyp däbe görä, milli lybasly gyzlaryň dabara gatnaşyjylara duz-çörek, pişme hödürlemegi bolsa türkmenleriň myhmansöýerlik däpleriniň häzirki wagtda hem mynasyp dowam etdirilýändiginiň aýdyň beýanyna öwrüldi.

23.04.2018. Şu gün Daşkentde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna amala aşyrýan döwlet saparyna gabatlanyp guralan Türkmenistanyň Milli sergisi öz işine başlady.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen “Uzeksposentr” Milli sergi kompaniýasynyň bilelikde guran ýöriteleşdirilen ykdysady gözden geçirilişiň baş maksady dostlukly ýurtlaryň işewürler toparlarynyň arasynda özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagy we giňeldilmegi bolup durýar. Özbegistanyň paýtagtynyň iri sergi toplumynyň zallarynda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli sergi ýurdumyzyň ykdysadyýetini, onuň maýa goýum we eksport kuwwatyny ösdürmekde ýeten sepgitlerini we mümkinçiliklerini açyp görkezmäge ýardam berer.

Serginiň açylyş dabarasyna ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň, iri kärhanalaryň hem kompaniýalaryň ýolbaşçylarydyr esasy hünärmenleri, Türkmenistanyň we Özbegistanyň telekeçilik düzümleriniň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy.

Foruma gatnaşyjylaryň we myhmanlaryň öňünde sungat ussatlary çykyş etdiler. Folklor tans toparlarynyň, estrada aýdymçylarynyň, halk aýdym-sazlaryny ýerine ýetirijileriň konserti bu wakanyň baýramçylyk dabarasyny has-da artdyrdy.

Çykyş edenler bu çäräniň geçirilmeginiň iki dostlukly döwletiň netijeli hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn ösdürmäge gyzyklanma bildirýändikleriniň tassyknamasy boldy, bu hyzmatdaşlyk soňky ýyllarda täze oňyn ösüşe eýerýär diýip bellediler.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!