02.11.2017. Şu gün Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde “Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2017” (OGT — 2017) atly ХХII Halkara maslahat we sergi öz işine başlady. Ony “Türkmennebit” döwlet konserni we ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy bilelikde guraýar.

OGT — 2017 forumy dünýä işewürlik senenamasynda berk orun eýeläp, uly abraýa mynasyp boldy, onuň giň wekilçilikliligi Türkmenistanyň hem-de onuň mümkinçilikleriniň uly gyzyklanma döredýändigine şaýatlyk edýär, gatnaşyklara özara ymtylmalary görkezýär, bu bolsa işewür gatnaşyklaryň ýola goýulmagy we ösdürilmegi, maýa goýumlary üçin geljegi uly ugurlaryň gözlenilmegi üçin möhüm şert bolup durýar. Biziň ýurdumyz bolsa esasan-da häzirki wagtda, milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşe eýe bolan döwründe hyzmatdaşlyk üçin giň mümkinçilikleri açýar.

Türkmen ykdysadyýetine ynam, daşary ýurt işewürligi tarapyndan maýa goýumlaryny gönükdirmek islegi ýylyň-ýylyna artýar. Munuň özi onuň täze hiliniň ýene bir tapawutly aýratynlygydyr.

Iri nebitgaz forumy nobatdaky gezek alymlary we bilermenleri, hökümet düzümleriniň hem-de iri guramalaryň, dünýäniň öňdebaryjy ýangyç-energetika kompaniýalarynyň we ýurdumyzyň ugurdaş pudak edaralarynyň, şeýle hem türkmen we daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň wekillerini ýygnady.

Dünýäde uglewodorod serişdeleriniň iň iri gorlaryna eýe bolan Türkmenistanyň ägirt uly energetika kuwwaty bu çärä aýratyn gyzyklanma döretdi. Şeýle hem ol ýurdumyzyň açyk energetika syýasaty netijesinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ählumumy energetika howpsuzlygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen we dünýä bileleşiginiň biragyzdan goldawyna eýe bolan oňyn halkara başlangyçlary bilen şertlendirilendir.

01.11.2017. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasyna boljak resmi sapary mynasybetli Duşenbe şäherinde türkmen-täjik işewürler maslahaty geçirildi.

Türkmen wekiliýetiniň düzümine dürli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, şol sanda Maliýe we ykdysadyýet, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklary, Demir ýol ulaglary, Oba we suw hojalyk, Senagat, Gurluşyk we binagärlik, Dokma senagaty, Medeniýet ministrlikleriniň, şeýle hem “Türkmenhimiýa” we “Türkmennebit” döwlet konsernleriniň, Azyk senagaty döwlet birleşiginiň, “Türkmenhowaýollary” gullugynyň, Döwlet haryt-çig mal biržasynyň, Söwda-senagat edarasynyň hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň, Aşgabat şäheriniň we Lebap welaýatynyň häkimlikleriniň, ýurdumyzyň habar beriş serişdeleriniň wekilleri hem-de beýlekiler girdiler.

Duşuşyk Täjigistanyň Milli kitaphanasynyň maslahatlar zalynda geçdi. Bu ýerde şeýle hem ýurdumyzyň dokma, himiýa we nebithimiýa, azyk, oba hojalyk , gurluşyk serişdeleri we beýleki pudaklarynda öndürlýän önümleriň sergisi guraldy.

Işewürler maslahatyna täjik tarapyndan esasy döwlet düzümleriniň ýolbaşçylary, telekeçiler birleşmesiniň,kiçi hem-de orta telekeçiligiň milli assosiasyýasynyň wekilleri, şeýle hem maýa goýum we maslahat beriş ulgamlarynda, elektroenergetika, nebitgaz, himiýa hem-de alýumin senagaty, oba hojalygy, azyk senagaty, ýük daşaýyş we logistik, senagat hem-de lukmançylyk enjamlaryny iberýän ulgamlarda ýöriteleşdirilen döwlet we hususy kärhanalaryň hem-de kompaniýalaryň 30-dan gowragy gatnaşdy.

Täjigistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Said Dawlatali ýygnananlara gutlag sözi bilen ýüzlenip, täjik-türkmen gatnaşyklarynyň yzygiderli häsiýetde ösýändigini kanagatlanma bilen belledi. Iki halkyň arasynda gadymdan gelýän taryhy baglanyşyklar, dostluk-doganlygyň, özara hormat goýmagyň mizemez däpleri bu gatnaşyklaryň ygtybarly esaslaryny düzýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň Täjigistana häzirki resmi saparynyň barşynda döwletara gatnaşyklaryna täze badalga berler.

"Sizi Aşgabat şäherinde geçirilýän «Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2017» atly 22-nji halkara maslahatynyň we sergisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu halkara maslahatynyň we sergisiniň nebitgaz pudagyna degişli möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga we bu ugurda alnyp barylýan hyzmatdaşlygy has-da ösdürmäge giň mümkinçilikleri döretjekdigine berk ynanýaryn – diýip, gutlagda bellenýär.
Turkmenistan amatly geosyýasy ýagdaýa eýe bolmak bilen, onuň berýän mümkinçilikleriniň milli bähbitler bilen birlikde, sebit we dünýä halklarynyň bähbitlerine hem hyzmat etmegini gazanmagy esasy wezipe edip goýýar.
Biziň ýurdumyz uglewodorod serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäde öňdebaryjy orunlary eýeleýär. Soňky döwürde bu serişdeleri gazyp almak, gaýtadan işlemek we sarp edijilere dumukly we ygtybarly ýetirmek babatda köp işler amala aşyryldy. Gorlary boýunça öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «Galkynyş» gaz känini özleşdirmek, tebigy gazy gaýtadan işleýän täze zawodlary gurmak we dünýä bazarynda uly islegden peýdalanýan önümleri öndürmek boýunça ägirt uly taslamalar durmuşa geçirilýär.
Indi ýurdumyzda tebigy gazy gaýtadan işlemegiň täze tehnologiýalaryny omaşdyrmak, bu ugurda işleri daşky gurşaw üçin zyýansyz alyp barmak uly wezipe bolup durýar. Bu ugurda işler üstünlikli amala aşyrylýar.
Häzirki döwürde türkmen tebigy gazyny diwersifikasiýa ýoly bilen dünýä bazarlaryna çykarmak boýunça hem tutumly işler alnyp barylýar. «Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan» gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan işler hem munuň şeýledigine aýdyň şaýatlyk edýär. Bu taslamanyň goňşy we sebitiň döwletleri üçin ykdysady taýdan örän möhüm taslama boljakdygyna berk ynanýaryn.

01.11.2017. Şu gün "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda “Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara sergisiniň açylyşy hem-de bu ulgamda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri boýunça adybir maslahatyň ilkinji güni geçirildi.

Maslahata ýigrimiden gowrak döwletden: Russiýadan, Hytaýdan, ABŞ-dan, Beýik Britaniýadan, Awstraliýadan, Braziliýadan, Germaniýadan, Çehiýadan, Polşadan, Bolgariýadan, Wengriýadan, Finlýandiýadan, Daniýadan, Serbiýadan, Italiýadan, Eýrandan, Hindistandan, Belarusdan, Gazagystandan, Özbegistandan we Ukrainadan wekiliýetler ýygnandy.

“Seýrana” myhmanhanasynda gurnalan serginiň açylyş dabarasyna köp adam ýygnandy. Hormatly ýaşululardan, ýerli dolandyryş edaralaryň wekillerinden başga-da, bu ýere Awazada dynç alýan köpsanly syýahatçylar, şol sanda dünýäniň dürli ýurtlaryndan hem-de künjeklerinden biziň deňizdäki dynç alyş ýerimize gelenler gatnaşdylar. Myhmanhananyň öňündäki owadan bezelen meýdançada baýramçylyk görnüşleri olaryň göwnüni göterdi. Şeýle hem bu ýerde ak öýler dikilipdir, olaryň ýanynda türkmen tagamlarynyň dürli görnüşleri görkezildi, amaly-haşam sungatynyň nusgalarynyň toplumlary, halylaryň hem-de şaý-sep bezegleriniň dürli görnüşleri görkezildi.

Aýdym-sazly etnografiki çykyş dabaranyň milli öwüşgünini artdyrdy. Döredijilik toparlary hem-de estrada artistleri tomaşaçylary özboluşly aýdymlary hem-de tanslary bilen maýyl etdi.

Açylyş dabarasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň ykdysady taýdan ösüşinde, ýurdumyzyň ruhy we medeni kuwwatyny açyp görkezmekde syýahatçylyk pudagyna möhüm orun berip, özara bähbitli gatnaşyklary işjeňleşdirmäge, syýahatçylygy guramak babatda hem-de sagaldyş-dikeldiş ulgamda halkara tejribe alşylmagyna uly üns berýändigi nygtaldy.

19.10.2017. garaşylyşy ýaly, ykdysady gözden geçirilişe dünýäniň köp ýurtlaryndan hünärmenler, şol sanda nebitgaz kompaniýaniýalaryň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, halkara guramalaryň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşar.
Halkara maslahatynyň gün tertibine dünýäniň,sebitiň we ýurdumyzyň nebitgaz pudagynyň hem-de bu ulgamdaky halkara hyzmatdaşlygynyň ösüşi, pudaga daşary ýurt maýa serişdelerini çekmek, täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen baglanyşykly meseleler giriziler. Türkmen tebigy gazyny dünýä bazarlaryna ugratmagyň köpugurly meselelerine, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamalaryna aýratyn üns berler.
Nebitgaz sergisi we maslahaty döwletimiziň ýangyç-energetika toplumynyň serişde hem-de senagat kuwwatyny doly derejede görkezmäge, ýurdumyz bilen öňdebaryjy tehnologiýalara eýe bolan daşary ýurt kompaniýalarynyň arasyndaky özara peýdaly gatnaşyklary işjeňleşdirmäge ýardam bermäge gönükdirilendir.

www.tdh.gov.tm

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!