Hormatly sergä gatnaşyjylar!
Gadyrly myhmanlar!

Sizi Importyň ornuny tutýan önümçilik tehnologiýalarynyň halkara sergisiniň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň yzygiderli ösdürilmegi, ýokary tehnologiýalara, innowasiýalara daýanýan önümçilikleriň döredilmegi Türkmenistanyň ykdysady syýasatynyň ileri tutulýan möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Şu gün dabaraly açylýan sergi hem bu ugurda durmuşa geçirilýän işleriň has-da ilerlemeginde uly ähmiýete eýedir diýlip, döwlet Baştutanymyzyň gutlagynda aýdylýar.

Yurdumyzda milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, onuň köpugurlylygyny gazanmak babatda uly özgertmeler amala aşyrylýar. Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň, şeýle hem eksporta niýetlenen önümleriň öndürilişini artdyrmak boýunça Döwlet maksatnamalary kabul edilip, onuň çäklerinde innowasion häsiýetli önümçilikleri giň gerimler bilen döretmek ugrunda düýpli işler alnyp barylýar. «Türkmenistanda dürli görnüşli elektron enjamlaryny öndürýän kärhanalary döretmegiň Döwlet maksatnamasynyň» amala aşyrylmagy hem ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýalaşdyrmakda, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň düzümini kämilleşdirmekde we eksport mümkinçiliklerini artdyrmakda möhüm ähmiýete eye bolýar. Işjeň maýa goýum syýasatynyň netijesinde, ýüzlerçe önümçilik desgalary we medeni-durmuş maksatly binalar gurlup, ulanmaga berilýär.

Bu ugurda alnyp barylýan işler Garaşsyz Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň yzygiderli berkemegini häsiýetlendirýän möhüm görkezijiler bolup durýar.

02.12.2017. Paýtagtymyzda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligiň tehnologiýalarynyň Halkara sergisi açyldy, ony Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy gurady. Ýöriteleşdirilen sergi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçirilýär hem-de daşary ýartlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilik ulgamynda ýurdumyzyň okgunly ösýän bazarynyň gazanan üstünliklerini we mümkinçiliklerini, şeýle hem türkmen hyzmatdaşlary bilen uzakmöhletleýin, özara bähbitli hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýän senagat enjamlaryny öndürýän daşary ýurtly öndürijileriň öňdebaryjy tejribesine we innowasiýa işläp taýýarlamalaryny görkezmäge ýardam berer.

Milli ykdysadyýetimiziň gazananlarynyň halkara gözden geçirilişleri ýurdumyz bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary ýola goýmak we pugtalandyrmak mümkinçilikleri dünýäniň işewürlik toparlarynyň wekilleriniň ünsüni özüne çekýär, häzirki wagtda ýurdumyz görlüp-eşidilmedik senagat taýdan ösüşi hem-de köp ugurlarda, şol sanda gaýtadan işleýän senagatda gülläp ösüşi başdan geçirýär. Içerki bazaryň ýurdumyzda öndürilen hem-de bezegi, sarp edijilik aýratynlyklary babatynda daşary ýurt harytlaryndan kem bolmadyk dürli ýokary hilli harytlara bolan islegler döwrüň talabyna öwrüldi. Innowasiýa häsiýetli önümçilik düzümleriniň kemala getirilmegi, ýokary bäsdeşlik ukybyna eýe bolan önümleriň möçberlerini artdyrmak boýunça Türkmenistanda amala aşyrylýan döwlet maksatnamalary bu wezipeleriň çözulmegine gönükdirilendir. Ýurdumyzyň haryt öndürijilerine goldaw bermek boýunça döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ähli ýerlerde daşary ýurtlardan getirilýän gurluşyk serişdeleriniň ornuny tutýan önümleriň giň görnüşini, dokma, mineral önümleri, durmuş himiýasy, mebel, azyk önümleriniň dürli görnüşlerini çykarmk boýunça kärhanalar açylýar.

Türkmenstanda geçirilýän köpsanly köpugurly we ýöriteleşdirilen ykdysady sergiler, daşary ýurtlarda guralýan milli sergilerimiz ýurdumyzda öndürilen, hil we ekologiýa howpsuzlygy babatynda halkara güwänamalaryna mynasyp bolan harytlaryň dürli görnüşini görkezýär. “Türkmenistanda öndürildi” diýen belgili harytlar dünýäniň ähli künjeklerinde tanalýan hem-de özüniň nyrh aýratynlyklary bilen ýurdumyzyň, şeýle hem daşary ýurtly sarp edijileriň isleginden peýdalanýan milli nyşana öwrülýär.

22.11.2017. “Arçabil” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda altynjy türkmen-rus ykdysady maslahaty geçirildi, maslahaty gatnaşmak üçin Russiýa Federaýasynyň wekiliýeti Aşgabada geldi, onuň düzüminde döwlet edaralarynyň we guramalarynyň birnäçesiniň, şeýle hem söwda, azyk senagaty, gurluşyk, elektron maglumat tehnologiýalary, maşyn gurluşyk, nebitgaz pudagy we beýleki ulgamlarda ýöriteleşdirilen kompaniýalaryň wekilleri bar.

2017-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda Russiýanyň baştutanynyň ýurdumyza bolan resmi saparynyň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki gepleşikleriň dowamynda gazanylan ylalaşyklar şu gezekki maslahaty geçirmek üçin möhüm esas bolup hyzmat etdi.

Ýokarda agzalan gepleşikleriň jemleri boýunça gol çekilen Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda Strategiki hyzmatdaşlyk hakynda Şertnama ähli ugurlarda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmegine doly laýyk gelýär.

Şol gepleşiklerde döwlet baştutanlary söwda-ykdysady we maýa goýum babatynda hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine, iki dostlukly halkyň abadançylygynyň mundan beýläk-de ösdürilmeginiň bähbidine bu gatnaşyklara täze okgunly häsiýet berilmegine ýardam etmäge gyzyklanmalaryny beýan etdiler. Mundan başga-da, taraplar Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň degişli önümleriniň bazarlarynda özara bähbitli bäsleşik gurşawyny döretmek üçin senagat ulgamynda hyzmatdaşlyk hakynda hökümetara Ylalaşygynyň ähmiýetini nygtadylar.

Şu gün türkmen paýtagtynda geçirilen türkmen-rus ykdysady maslahaty netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň has geljegi uly ýollaryny anyklaşdyrmaga ýardam bermelidir.

09.11.2017. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde Bilim ministligi, Sport baradaky döwlet komiteti hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan guralan “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergisi açyldy.

Her ýyl geçirilýän serginiň esasy maksady döwlet durmuş syýasatynyň möhüm ugurlary bolan bilim, bedenterbiýe we sport ulgamlaryny ösdürmäge ýardam etmekden, bu babatda möhüm ugurlar hem-de esasy meýiller bilen tanyşdyrmakdan, döwrebap tehnologiýalary ilerletmekden we bilim bermegiň usulyny ýokarlandyrmaga ýardam edýän döwrebap tehnologiýalary hem-de öňdebaryjy usullary ornaşdyrmakdan ybaratdyr.

Sergi sentýarba Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilmegi bilen baglylykda, aýratyn ähmiýete eýe boldy. Bu oýunlar ýokary derejede guraldy hem-de dünýäniň sport döwleti hökmünde Türkmenistanyň derejesini tassyklady. “Aşgabat 2017” oýunlary ýaly ägirt uly sport ýaryşlarynyň geçirilmegi ýurdumyzy ýokary netijeli sporty ösdürmek we wagyz etmek babatda tejribe alyşmak üçin özüne çekiji çärä öwürdi.

Şu ýyl sergä dünýä ýurtlarynyň 30-a golaýynyň wekilleri gatnaşdylar, olaryň hatarynda ABŞ-nyň, Russiýanyň, Beýik Britaniýanyň, Germaniýanyň, Ýaponiýanyň, Hytaýyň, Hindistanyň, Türkiýäniň, Pakistanyň, Malaýziýanyň, Latwiýanyň, Ukrainanyň, Belarusuň, Gazagystanyň we beýleki ýurtlaryň wekilleri bar. Sergi bölümleriniň oýlanyşykly ýerleşdirilmegi bu ýere gelýänleri serginiň maksady bilen tanyşdyrmaga ýardam edýär. Diwarlyklaryň onlarçasy dürli ýurtlaryň bilim ulgamy, şol sanda esasy önüm öndürijileriň önümleri, IT-tehnologiýalary, innowasion barlaghana enjamlary bilen tanyşdyrýar.

Ýurdumyzyň Bilim ministrliginiň hem-de ýokary okuw mekdepleriniň diwarlyklarynda dürli ylym we okuw usulyýet edebiýaty, şeýle hem talyplaryň arasynda geçirilýän halkara olimpiadalarynyň ýeňijileriniň kuboklary, medallary we diplomlary görkezilýär. Şeýle hem bu ýerde ýokary okuw mekdeplerinde bilim bermegiň döwrebap usulyýeti we hünärler barada jikme-jik maslahatlary almak bolýar.

09.11.2017. Bilim halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda toplan, nesilden-nesle geçirip gelýän gymmatly baýlygydyr, durmuş kadalarynyň, medeniýetiň hem-de tejribäniň çeşmesidir. Bilim döwletimiziň kuwwatydyr. Şoňa görä-de, Türkmenistany has-da okgunly ösdürmek, dünýäniň syýasy, ykdysady, medeni giňişliginde bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, ilkinji nobatda, ylmy-tehniki ösüşiň gazananlaryndan, täze tehnologiýalardan, innowasiýalardan oňat baş çykarýan hünärmenleri taýýarlamak wezipelerinden ugur alyp, biz milli bilim ulgamyna düýpli maýa goýumlaryny gönükdirýäris – diýip, döwlet Baştutanymyzyň hatynda aýdylýar.

Milli bilimiň hilini hem-de mazmunyny dünýä ölçeglerine laýyklykda üpjün etmek maksady bilen, dine bir häzirki döwür üçin däl, eýsem, uzak geljegi nazarlaýan giň möçberli özgertmeleri amala aşyryp, orta, orta hünär, ýokary okuw mekdepleriniň täze binalaryny gurýarys. Öňdebaryjy dünýä tejribelerini, täze bilimleri, kompýuter we barlaghana enjamlaryny okuw işine giňden ornaşdyrýarys, döwrebap okuw kitaplaryny, okuw-usuly gollanmalaryny taýýarlaýarys.

Her bir şahsyýetiň erkin hem-de sagdyn ösmegine, syýasy, ykdysady, medeni, bilim hem-de sport mümkinçilikleriniň amala aşyrylmagyna gönükdirilen döwlet syýasatymyza laýyklykda, täze ýokary okuw mekdeplerini döredýäris. Yaňy-ýakynda Türkmenistanyň Ýaşulular maslahatynda kabul edilen «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018-2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, milli bilim ulgamynyň binýadyny has-da berkidip, döwletimiziň we halkymyzyň at-abraýyny, şan-şöhratyny has-da belende götereris.

Bedenterbiýe we sport döwlet syýasatymyzyň örän möhüm ugurlarynyň biridir. Sport parahatçylykly we dostlukly gatnaşyklar üçin hem gymmatly ýörelge bolup durýar. Şu maksatlardan ugur alyp, bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň, ussat türgenleri taýýarlamagyň döwlet maksatnamalaryny kabul etdik, giň gerimli özgertmelere badalga berdik. Yurdumyzyň ähli sebitlerinde, şol sanda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän sport toplumlaryny, stadionlary, atçylyk-sport toplumlaryny, ýöriteleşdirilen sport mekdeplerini, dynç alyş-sagaldyş merkezlerini, şypahanalary gurduk. Aşgabat şäherinde bolsa, 157 gektar meýdanda Halkara olimpiýa komitetiniň talaplaryna laýyklykda enjamlaşdyrylan kyrka golaý desgany, şol sanda sportuň dürli görnüşleri boýunça desgalaryň on altysyny özünde jemleýän Olimpiýa şäherjigini bina etdik.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!