24.04.2018. Şu gün Germaniýanyň paýtagtynyň merkezinde, meşhur Muzeý adasynda ýerleşýän Täze muzeýde «Margiana —–Türkmenistanyň çäklerindäki bürünç asyrynyň şalygy» atly sergi açyldy. Sergide ýurdumyzyň muzeýlerinden getirilen gymmatlyklar daşary ýurtlarda ilkinji gezek görkezilýär. Munuň özi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýakyndan goldaw bermegi hem-de iki ýyl mundan ozal güýje giren “Milli taryhy-medeni mirasyň gozgalýan gymmatlyklaryny goramak, äkitmek we getirmek hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilmegi netijesinde mümkin boldy.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, türkmen halkynyň taryhyny öwrenmäge, aýawly saklamaga hem-de bütin dünýäde maddy däl we ruhy mirasy wagyz etmäge toplumlaýyn çemeleşme döwletimiziň ileri tutulýan wezipeleriniň biridir. Şunda milletiň bahasyna ýetip bolmajak taryhy-medeni gymmatlyklary aýawly saklanylýan, iri ylmy merkezler bolan ýurdumyzyň muzeýlerine aýratyn orun degişlidir. Halkymyzyň bäş müň ýyllyk gadymy taryhy, özboluşly däp-dessurlary, Türkmenistanyň täze taryhy eýýamda gazanan deňsiz-taýsyz üstünlikleri — bularyň ählisi baý muzeý gymmatlyklarynda öz aýdyň beýanyny tapýar.

Serginiň açylyşy hakyky baýramçylyga öwrüldi. Ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň taýýarlan konsert maksatnamasy dabara gatnaşyjylarda ýatdan çykmajak täsir galdyrdy. Ildeşlerimiziň her bir çykyşynda serginiň mowzugyna kybap gelýän milli öwüşginler äşgär duýuldy. Konsertiň başynda belli türkmen kompozitory N.Halmämmedowyň sazyna kompozisiýa ýaýbaňlandyrylyp, dutarly tans ýerine ýetirildi. Kompozisiýanyň ahyrynda, gadymdan gelýän ajaýyp däbe görä, milli lybasly gyzlaryň dabara gatnaşyjylara duz-çörek, pişme hödürlemegi bolsa türkmenleriň myhmansöýerlik däpleriniň häzirki wagtda hem mynasyp dowam etdirilýändiginiň aýdyň beýanyna öwrüldi.

23.04.2018. Şu gün Daşkentde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna amala aşyrýan döwlet saparyna gabatlanyp guralan Türkmenistanyň Milli sergisi öz işine başlady.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen “Uzeksposentr” Milli sergi kompaniýasynyň bilelikde guran ýöriteleşdirilen ykdysady gözden geçirilişiň baş maksady dostlukly ýurtlaryň işewürler toparlarynyň arasynda özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagy we giňeldilmegi bolup durýar. Özbegistanyň paýtagtynyň iri sergi toplumynyň zallarynda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli sergi ýurdumyzyň ykdysadyýetini, onuň maýa goýum we eksport kuwwatyny ösdürmekde ýeten sepgitlerini we mümkinçiliklerini açyp görkezmäge ýardam berer.

Serginiň açylyş dabarasyna ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň, iri kärhanalaryň hem kompaniýalaryň ýolbaşçylarydyr esasy hünärmenleri, Türkmenistanyň we Özbegistanyň telekeçilik düzümleriniň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy.

Foruma gatnaşyjylaryň we myhmanlaryň öňünde sungat ussatlary çykyş etdiler. Folklor tans toparlarynyň, estrada aýdymçylarynyň, halk aýdym-sazlaryny ýerine ýetirijileriň konserti bu wakanyň baýramçylyk dabarasyny has-da artdyrdy.

Çykyş edenler bu çäräniň geçirilmeginiň iki dostlukly döwletiň netijeli hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn ösdürmäge gyzyklanma bildirýändikleriniň tassyknamasy boldy, bu hyzmatdaşlyk soňky ýyllarda täze oňyn ösüşe eýerýär diýip bellediler.

19.04.2018. Şu gün Aşgabatda «Aýdym-saz sungatynyň gadymy çeşmeleri» atly halkara ylmy maslahat we festiwal tamamlandy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça guralan wekilçilikli foruma dünýäniň 13 ýurdundan alymlar we sungat ussatlary gatnaşdylar.

Ylmy maslahatyň bölümleýin mejlislerinde 50-den gowrak çykyşlar diňlenildi we ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem dünýä halklarynyň aýdym-saz mirasyny hemmetaraplaýyn öwrenmäge we wagyz etmäge bagyşlanan meselelere garaldy.

Alymlaryň duşuşyklarynda medeniýetleriň özara gatnaşyklarynyň, aýdym-saz sungatynyň çeşmelerine ugurdaş seljerme geçmegiň, özboluşly ses we şekil eserlerini gorap saklamakda häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmagyň hem-de ýaýratmagyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şunuň bilen baglylykda, özboluşly folklor eserlerini gorap saklamak meseleleri boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alyşmalar boldy. Birnäçe çykyşlarda aýdym-saz sungatynyň gadymylygyny alamatlandyrýan maddy medeniýetiň ýadygärliklerinde geçirilen arheologiýa barlaglarynyň netijeleri we olary öwrenmegiň ugurlary barada habar berildi.

Çykyşlaryň köpüsi taryhy, filosofiýany hem-de edebiýaty öwrenmekde halk aýdym-saz sungatynyň möhüm ornuna we ähmiýetine bagyşlandy.

18.04.2018. Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde “Aýdym-saz sungatynyň gadymy çeşmeleri” atly halkara ylmy maslahatyň we festiwalyň açylyş dabarasy boldy.

Medeniýet ministrligi tarapyndan guralan çärä gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasynyň, ABŞ-nyň, Fransiýanyň, Saud Arabystanynyň, Ýaponiýanyň, Koreýanyň, Hindistanyň, Türkiýäniň, Eýranyň, Owganystanyň, Gyrgyzystanyň we Özbegistanyň alymlary hem-de hünärmenleri, şol sanda saz öwrenijileri, dilçileri, sungaty we medeniýeti öwrenijileri paýtagtymyza geldiler.

Aýdym-saz sungatynyň çeşmelerine bagyşlanan halkara forum ýurdumyzda 2018-nji ýylyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilmegi mynasybetli aýratyn ähmiýete eýedir. Bu gadymy transmilli ýoluň geçen ýerleriniň dünýä taryhynda diňe bir ykdysady ýagdaýlar bilen däl, eýsem, ysnyşykly medeni, ylmy we bilim taýdan özara baýlaşmak, öňler Ýewraziýa yklymynda ýaşan hem-de bütin adamzadyň taryhy-medeni mirasynyň uly bölegini döreden halklaryň döredijilik zehini bilen hem kesgitlenýändigi aýdyňdyr. Beýik Ýüpek ýoly dostlukly we hoşniýetli gatnaşyklaryň, ruhy-medeni däpleriň netijesinde, köp halklary baglanyşdyryp, nusgawy Ýewraziýa medeniýetiniň döremegine täsir etdi.

Türkmenistan öz ösüşiniň täze taryhy tapgyrynda beýleki döwletler bilen birlikde, dostluk we raýdaşlyk ýollaryny çekip, ählumumy parahatçylygyň, durnukly ösüşiň pugtalanmagyna ýardam berýär. Bu babatda halklaryň özara düşünişmegine ýardam berýän medeni gatnaşyklara aýratyn orun degişlidir.

18.04.2018. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna resmi saparynyň çäklerinde 2018-nji ýylyň 23-24-nji aprelinde Daşkent şäherinde Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky Milli sergisi we Türkmen-özbek işewürler maslahaty geçiriler.
Iki goňşy döwletiň Baştutanlary — hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Prezident Şawkat Mirziýoýewiň başlangyjy bilen guralýan bu ýöriteleşdirilen ykdysady gözden geçiriliş iki dostlukly döwletiň işewürler toparlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmäge we söwda-ykdysady gatnaşyklary çuňlaşdyrmaga ýardam eder.
Bu çärä Türkmenistanyň köpugurly senagat ulgamyna wekilçilik edýän kompaniýalaryň we kärhanalaryň hem-de olaryň wekilleriniň gatnaşmagyna garaşylýar.
Türkmen-özbek işewürler maslahaty iki ýurduň telekeçileriniň arasynda işewür duşuşyklary we gepleşikleri geçirmek, şeýle-de gatnaşyklaryň gerimini giňeltmek üçin oňat mümkinçilik döreder.
Türkmenistanyň goňşy döwletde guraljak Milli sergisi türkmen önüm öndürijileriniň mümkinçiliklerini görkezmek, öňdebaryjy işläp taýýarlamalary we tehnologiýalary alyşmak üçin netijeli meýdança bolar. Gözden geçiriliş hyzmatdaş telekeçileriň işewür işjeňliginiň gerimini giňeltmäge, olaryň arasynda göni gatnaşyklary ýola goýmaga mümkinçilik berer.

Taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!