24.05.2018. Paýtagtymyzda “Ak şäherim Aşgabat” atly XVII köpugurly halkara sergi öz işine başlady. Sergi häzirki Türkmenistanda şähergurluşyk, binagärlik hem-de şäher düzümini döretmek ulgamynda gazanylan üstünlikleri, toplanan iş tejribesini hem-de geljegini görkezýär.

Gözden geçirilişi guraýjylar — Aşgabat şäheriniň häkimligi hem-de ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy gurluşykdan başlap, elektrik energiýasyna, gaýtadan işleýän we ýerli senagata, bezege hem-de şäher durmuşyny abadanlaşdyrmaga çenli özara peýdaly hyzmatdaşlyk üçin gyzyklanma döredýän zatlaryň giň gerimini hödürleýärler.

Şeýle çemeleşmäniň esasy ugurlarynyň biri dünýäniň öňdebaryjy tejribesini öwrenmek hem-de ösen tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly innowasion ösüşe ugur almakdan ybaratdyr. Hut şu esasy ýörelge bu serginiň häsiýetini kesgitledi. Onuň işine ýurdumyzyň hem-de daşary ýurt kompaniýalarynyň, Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň kärhanalarynyň, şeýle hem Beýik Britaniýadan, Fransiýadan, Germaniýadan, Gazagystandan, Koreýadan, Russiýadan we beýlekilerden iş toparlarynyň 80-den gowragynyň wekilleri gatnaşýarlar. Ýurdumyzda yzygiderli geçirilýän halkara forumlaryň türkmen bazaryna gelip gowuşýan önümleriň we hyzmatlaryň görnüşlerini hem-de hilini ýokarlandyrmagyň möhüm guralydygyny bellemelidiris.

Giň zallarda hakyky baýramçylyk ýagdaýy emele geldi. Hemme ýerde aýdym-sazyň owazy belentden ýaňlanýar, ýaşlar halk tanslaryny ýerine ýetirýärler, milli lybasly gyzlar bu ýere gelýänlere däp bolan türkmen tagamlaryny hödürleýärler.

23.05.2018. Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky “Berkarar” myhmanhanasynda Türkmenistanyň IX halkara Gaz kongresi öz işine başlady. Energetika pudagyndaky halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine täze itergi bermek maksady bilen, ýurdumyzda däp boýunça geçirilýän iri ýöriteleşdirilen forumy “Türkmengaz” Döwlet konserni bilen Gollandiýanyň “KHB Holland” kompaniýasy bilelikde gurady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýangyç-energetika syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirýän hem-de uglewodorod serişdelerini ugratmagyň köp şahaly ulgamyny we dünýä bazarlarynda energiýa serişdeleriniň üstaşyr howpsuzlygynyň ygtybarly guralyny döretmek ugrunda çykyş edýän türkmen gazçylary ähli gyzyklanma bildirýän ýurtlary we kompaniýalary özara peýdaly esasda ýola goýulýan hyzmatdaşlyga çagyrýar. Ýurdumyzyň indi dokuz ýyldyr gaz pudagyndaky özara hyzmatdaşlyklaryň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin dünýäniň bilermenleriniň duşuşyk geçirýän ýerine öwrülmegi munuň aýdyň subutnamasydyr. Şonda döwletara gatnaşyklaryň, maýa goýum işiniň dürli ugurlary, uglewodorod serişdelerini köpugurly esasda eksport etmek, gaz geçiriji ulgamyň milli we sebit ugruny ösdürmek boýunça pikir alyşmalar guralýar.

Şu gün Türkmenistanyň IX halkara Gaz kongresiniň açylyş dabarasy boldy.

HALKARA GAZ KONGRESINE GATNAŞYJYLAR!
GADYRLY DOSTLAR!

Ilki bilen siziň ähliňizi Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanda dokuzynjy gezek geçirilýän halkara Gaz kongresiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň ähliňize berk jan saglyk, kongresiň işine bolsa üstünlik arzuw edýärin.

Türkmenistan dünýäniň uglewodorod serişdelerine baý döwletleriň hataryna girmek bilen, özüniň bu amatly ýagdaýyny türkmen halkynyň hem-de Ýer ýüzüniň beýleki halklarynyň bähbitlerine gönükdirmäge çalyşýar. Bu babatda Türkmenistanda her ýylyň maý aýynda geçirilýän halkara Gaz kongresiniň ähmiýetiniň uludygyny bellemek isleýärin. Soňky ýyllarda Garaşsyz Watanymyzda ýangyç-energetika toplumynda alnyp barylýan işleri, gazanylýan üstünlikleri belläp geçmek has-da buýsançlydyr.

HORMATLY SERGÄ GATNAŞYJYLAR!
GADYRLY MYHMANLAR!

Sizi «Ak şäherim Aşgabat» atly XVII köpugurly halkara serginiň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Her ýylyň 25-nji maýynyň «Aşgabat şäheriniň güni» diýlip yglan edilmegi türkmen paýtagtynyň ýaşaýjylary üçin örän guwandyryjy we buýsandyryjy wakalaryň biri boldy. Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli paýtagtymyzda halkara sergisini geçirmek hem indi asylly däbe öwrüldi.

«Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylda geçirilýän «Ak şäherim Aşgabat» atly XVII köpugurly halkara serginiň Aziýanyň merjen paýtagtynyň şäher gurluşygynda gazanan üstünliklerini, ýeten sepgitlerini dünýä ýaýjakdygyna berk ynanýaryn. Bu köpugurly sergi bu ugurdaky hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýän taraplar üçin ýolgörkeziji bolar, şeýle hem gözel paýtagtymyzyň mundan beýläk-de ösdürilmegine, öňdebaryjy tejribeleriň giňden öwrenilmegine uly ýardam eder.

Türkmenistanyň söwda-senagat edarasynyň gatnaşmagynda sergiler we ýarmarkalar yzygiderli geçirilip durulýar. Olara daşary ýurtlardan eem hyzmatdaşlarymyz gatnaşýar. Şeýlelikde, her bir sergide Türkmenistanyň dürli pudaklarynyň wekilleri daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen geljekde gatnaşyk saklamak babatda gepleşikleri geçirmäge mümkinçilik alýarlar. Şeýle sergileriň 2018-nji ýylyň ilkinji 4 aýynda 6-sy geçirildi.
Olaryň 5-si Aşgabat şäherinde guraldy. Ýene bir sergi bolsa Özbegistan Respublikasynda geçirildi. Şu ýerde ilki Aşgabatda Özbegistan Respublikasynyň Milli senagat sergisiniň, soň bolsa Özbegistanda Türkmenistanyň milli sergisiniň geçirilendigini bellemelidiris.

31-nji ýanwar ─ 2-nji fewral aralygynda Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi;

1-3-nji mart aralygynda Eýran Yslam Respublikasynyň 14-nji ýöriteleşdirilen sergisi;

17-18-nji mart aralygynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 10 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisi hem-de Birleşmäniň agzalarynyň maslahaty;

29-31-nji mart aralygynda Özbegistan Respublikasynyň Milli senagat sergisi;

23-24-nji aprelde Özbegistanda Türkmenistanyň milli sergisi;

26-27-nji aprelde «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly 10-njy Halkara sergi-ýarmarkasy geçirildi.

Taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW,
žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!