8-nji mart. Halkara zenanlar gününde paýtagtymyzda Gülçülik we bagçylyk boýunça halkara sergisiniň açylmagy aýal-gyzlarymyza özboluşly sowgat boldy.
Hut şu şanly sene mynasybetli Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň täze binasyndaky sergi zalynyň ilkinji gezek öz gapylaryny açmagy bu wakanyň ähmiýetini has-da artdyrdy. Sergi zaly iri forumlary geçirmek üçin döwrebap enjamlaşdyryldy. Giň möçberli diwarlyklar sergi zalynyň meýdançalarynda ýerleşdirildi. Sergide görkezilýän dürli reňkdäki ajaýyp güller hem-de täsin ösümlikler özboluşly gözellik döretdi.
Serginiň açylyş dabarasyna Mejlisiň Başlygy, hökümet agzalary, ministrlikleriň hem-de pudak edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň we ýokary okuw mekdepleriniň, Aşgabatda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, daşary ýurtly işewürler, gülleri ýetişdirmek sungatynyň muşdaklary gatnaşdylar.
Ýygnananlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkara sergisine gatnaşyjylara we myhmanlara iberen Gutlagyny uly üns hem-de ruhubelentlik bilen diňlediler.
Döwlet Baştutanymyz ekologiýa meselelerini çözmek hem-de daşky gurşawy goramak boýunça amala aşyrylýan işler bilen ýakyndan tanyşdyrmak babatda bu forumyň ähmiýetini nygtap, bu asylly işde hemmelere üstünlik arzuw etdi.
Döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň, daşary ýurt kompaniýalarynyň hem-de şereketleriniň, ýurdumyzyň telekeçileriniň sergidäki tekjelerini hem-de diwarlyklaryny bezän ajaýyp gülleriň we gül çemenleriniň, bezeg ösümlikleriniň hem-de gyrymsy agaçlarynyň hatarlary munuň aýdyň subutnamasy boldy.
Ajaýyp zenanlarymyzy sarpalamak çäreleri günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň dabaralar zalynda dowam etdirildi. Bu ýerde “Berkarar döwletiň bagtyýar zenanlary” ady bilen aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi, oňa ýurdumyzyň belli artistleri, medeniýet we sungat ussatlary gatnaşdylar.

Material “tdh.gov.tm" saýtynyň habarlary esasynda taýýarlanyldy.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!