Güneşden we howadan suw almak diýmek ylmy-fantastiki filmden bir parçany gürrüň berýän ýaly duýgyny başdan geçirdip biler. Ýöne Çehiýa Respublikasy 2020-nji ýylda Dubaýda geçiriljek EKSPO sergisine hut şeýle teklip bilen barar. Pragada ýerleşýän Çehiýanyň tehniki uniwersitetiniň gurluşyk fakultetinde bu taslamanyň başyna barypdyrlar.
EKSPO-2020 Bütindünýä sergisiniň şygary “Akyl-paýhasymyzy birleşdirip, geljegi döredýäris” diýlip atlandyrylýar. Çölüň içinde gözellik döretmek mümkinmi? Göräýmäge mümkin däl hasaplanýan bu taslama S.A.W.E.R. (Solar Air Water Energy Resource) diýlip atlandyrylýar. Onuň birinji bölümi çöl howasyndan suw almaga, ikinjisi bolsa şol suw arkaly çöli lälezarlyga öwürmäge niýetlenendir.
Çehiýaly alym, dosent Tomaş Matuşka “Çeh radiosyna” beren interwýusynda hasaplamalar boýunça adaty radiatoryň kömegi bilen her günde ortaça 10 litr çemesi suw alyp biljekdiklerini aýdýar. Emma S.A.W.E.R. taslamasy doly güýjünde işlän halatynda, hatda islenilýän howanyň bolmaýan günleri-de Gün energiýasy arkaly 100 litre çenli suw öndürip bolar.

Materiýaly “www.radio.cz” saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW,
žurnalist.

FaLang translation system by Faboba