Dürli reňkler bolluk bilen siňdirilip, keşdelenen zenan we erkek donlary, çabytlardyr kürteler, elde dokalan ýan torbalary, gurnama ýorganlar, nagyşlanan at eýerleri, tutulardyr gabsalyklar, pagta süýüminden dokalan matalar, perdelik matalar, düşekler we başga-da ençeme dürli eksponatlar tomaşaçylary halk döredijilik öwüşginleriniň we gündogar ertekileriniň dünýäsine atardy.
Kolleksiýalardan görnüşi ýaly, Jaslin Gündogaryň, Günorta we Merkezi Aziýanyň, Aziýa-Ýuwaş umman sebitleriniň dokmaçylyk däplerini ylmy taýdan öwrenmek bilen gyzyklanýar. Ol çeper senetçiligiň we dokma önümçiliginiň ösdürilmegi baradaky kitaplaryň birnäçesiniň awtorydyr.
Kuweýtiň medeniýet, sungat we edebiýat boýunça Milli soweti, Al-Sadu jemgyýeti we Aziýa-Ýuwaş umman Bütindünýä hünärmentçilik sowetiniň bölümi tarapyndan guralan bu sergi Ýakyn gündogaryň sungat durmuşynyň görnükli wakasynyň, ýagny Al-Kuraýn 24-nji halkara festiwalynyň çäklerinde guraldy.

Materiýaly “www.orient.tm” saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW, žurnalist.

FaLang translation system by Faboba