Dürli reňkler bolluk bilen siňdirilip, keşdelenen zenan we erkek donlary, çabytlardyr kürteler, elde dokalan ýan torbalary, gurnama ýorganlar, nagyşlanan at eýerleri, tutulardyr gabsalyklar, pagta süýüminden dokalan matalar, perdelik matalar, düşekler we başga-da ençeme dürli eksponatlar tomaşaçylary halk döredijilik öwüşginleriniň we gündogar ertekileriniň dünýäsine atardy.
Kolleksiýalardan görnüşi ýaly, Jaslin Gündogaryň, Günorta we Merkezi Aziýanyň, Aziýa-Ýuwaş umman sebitleriniň dokmaçylyk däplerini ylmy taýdan öwrenmek bilen gyzyklanýar. Ol çeper senetçiligiň we dokma önümçiliginiň ösdürilmegi baradaky kitaplaryň birnäçesiniň awtorydyr.
Kuweýtiň medeniýet, sungat we edebiýat boýunça Milli soweti, Al-Sadu jemgyýeti we Aziýa-Ýuwaş umman Bütindünýä hünärmentçilik sowetiniň bölümi tarapyndan guralan bu sergi Ýakyn gündogaryň sungat durmuşynyň görnükli wakasynyň, ýagny Al-Kuraýn 24-nji halkara festiwalynyň çäklerinde guraldy.

Materiýaly “www.orient.tm” saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW, žurnalist.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!