«Türkmen iti» atly kinologiýa (kinologiýa ─ itler, olaryň tohumlary, olary ösdürip ýetişdirmek we peýdalanmak baradaky ylymdyr) kluby Aşgabatda tohum itleriň sergisini guramagy meýilleşdirýär. Gözden geçirilişiň esasy gahrymany elbetde, hemmeleriň söýgüli alabaýy bolar. Şeýle hem bu sergide nemes owçarkasydyr yzçy itler we dürli görnüşli beýleki itler tomaşaçylara görkeziler.
Bu serginiň şu ýylyň aprel aýynda «Dagdan» stadionynda geçirilmegi göz öňüne tutulýar. Klubyň direktory Wepa Darganaýewiň aýtmagyna görä, aprel aýy bu çäräni geçirmek üçin amatly hasaplanylýar. Mart aýyndaky ýagyşlardan soňra, itleriň ýaz tüýlerini täzelemegine çenli ýeterlik wagt bolýar. Bu aýda alabaýlar hem, beýleki tohum itler hem tomaşaçylar köpçüliginiň öňünde öz gözelliklerini görkezerler. «Türkmen iti» kluby 1992-nji ýylda döredilip, Orta Aziýa goýun itleriniň, şeýle hem olaryň ilki başdaky keşpleriniň we gylyklarynyň biziň ýurdumyzyň çäginde halkara kinologiýa derejesine girizilmegi üçin uly goşant goşdy.
Asyrlaryň dowamynda türkmen halky alabaýlary ösdürip ýetişdirmek üçin kyn usullaryny işläp düzdi. Klubyň esasy ýörelgesi öz eýesine wepaly, akylly, çydamly itleriň bu görnüşini ýetişdirmekde seýrek däpleri yhlas bilen dowam etdirmäge we olary gorap saklamaga gönükdirilendir.

Materialy “www.orient.tm” saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW, žurnalist.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!