«Türkmen iti» atly kinologiýa (kinologiýa ─ itler, olaryň tohumlary, olary ösdürip ýetişdirmek we peýdalanmak baradaky ylymdyr) kluby Aşgabatda tohum itleriň sergisini guramagy meýilleşdirýär. Gözden geçirilişiň esasy gahrymany elbetde, hemmeleriň söýgüli alabaýy bolar. Şeýle hem bu sergide nemes owçarkasydyr yzçy itler we dürli görnüşli beýleki itler tomaşaçylara görkeziler.
Bu serginiň şu ýylyň aprel aýynda «Dagdan» stadionynda geçirilmegi göz öňüne tutulýar. Klubyň direktory Wepa Darganaýewiň aýtmagyna görä, aprel aýy bu çäräni geçirmek üçin amatly hasaplanylýar. Mart aýyndaky ýagyşlardan soňra, itleriň ýaz tüýlerini täzelemegine çenli ýeterlik wagt bolýar. Bu aýda alabaýlar hem, beýleki tohum itler hem tomaşaçylar köpçüliginiň öňünde öz gözelliklerini görkezerler. «Türkmen iti» kluby 1992-nji ýylda döredilip, Orta Aziýa goýun itleriniň, şeýle hem olaryň ilki başdaky keşpleriniň we gylyklarynyň biziň ýurdumyzyň çäginde halkara kinologiýa derejesine girizilmegi üçin uly goşant goşdy.
Asyrlaryň dowamynda türkmen halky alabaýlary ösdürip ýetişdirmek üçin kyn usullaryny işläp düzdi. Klubyň esasy ýörelgesi öz eýesine wepaly, akylly, çydamly itleriň bu görnüşini ýetişdirmekde seýrek däpleri yhlas bilen dowam etdirmäge we olary gorap saklamaga gönükdirilendir.

Materialy “www.orient.tm” saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Goçmyrat ORAZBERDIÝEW, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!