04.12.2017. “Arçabil” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Türkmen-awstriýa işewürler maslahaty geçirildi. Duşuşyga gatnaşmak üçin Awstriýanyň döwlet edaralarynyň hem-de energetika, maşyngurluşyk, oba hojalygy we azyk senagaty, gurluşyk serişdeleri önümçiligi, ýol gurluşygy, ulag hem-de logistika, saglygy goraýyş, syýahatçylyk, bilim, programma üpjünçiligi ulgamlarynda iş alyp barýan kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryndan we wekillerinden ybarat topar paýtagtymyza geldi.

Maslahatyň açylyşynda oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan öňdengörüjilikli özgertmeler syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde häzirki wagtda Türkmenistanda daşary ýurt kompaniýalarynyň netijeli işlemegi üçin ähli şertleriň döredilendigini, daşary ýurtly işewürler üçin düýpli ýeňillikleriň bardygyny, munuň bolsa özara gatnaşyklary ýaýbaňlandyrmaga oňyn täsir edýändigini aýratyn bellediler.

Türkmen tarapyndan çärä birnäçe degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň wekilleri, şeýle hem Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary gatnaşdylar.

Maslahatda söwda-ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmak we giňeltmek, Awstriýanyň işewür toparlaryny Türkmenistanyň maýa goýum mümkinçilikleri bilen tanyşdyrmak, innowasion önümçilik kärhanalaryny döretmek hem-de öňdebaryjy maglumat we bazary öwreniş tehnologiýasyny ornaşdyrmak boýunça bilelikdäki taslamalary amala aşyrmagyň geljegi baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Awstriýanyň wekiliýetiniň ýolbaşçysy, Awstriýa Respublikasynyň Ykdysadyýet, ylym we barlag federal ministrliginiň daşary ykdysady aragatnaşyklar boýunça baş direktory Frans Wessig ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň okgunly ösdürilýändigi hem-de Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasynda gatnaşyklaryň işjeňleşýändigi bilen baglylykda işewürler maslahatynyň uly ähmiýetini belledi. Myhman parahatçylyk, döredijilik we durmuş syýasatyny yzygiderli ýöredýän Türkmenistana dünýä jemgyýetçiliginiň gyzyklanmasynyň barha artýandygyny aýratyn nygtady.

Dostlukly ýurduň wekilleri Türkmenistandaky makroykdysady ýagdaý, maýa goýum işi, telekeçiligi ösdürmegiň möhüm ugurlary bilen tanyşdyryldy. Munuň özi daşary ýurtly myhmanlara ýurdumyzyň dünýäniň ykdysady ulgamyna üstünlikli goşulyşmagy üçin binýatlaýyn, halkara hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi üçin mümkinçilikleri açýan özgertmeleriň giň möçberli alnyp barylýandygy barada aýdyň maglumatlary almaga mümkinçilik berdi.

Işjeň hem-de netijeli ýagdaýda geçen işewürler maslahatynyň çäklerinde Türkmenistanyň we Awstriýa Respublikasynyň ministrlikleriniň hem-de pudak edaralarynyň, hususy kompaniýalarynyň wekilleriniň we telekeçileriniň arasynda ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirildi. Şolaryň barşynda täze gatnaşyklar ýola goýuldy, hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Maslahata gatnaşyjylar iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de pugtalandyryljakdygyna we ösdüriljekdigine ynam bildirdiler hem-de ynanyşmak we ikitaraplaýyn bähbitler ýörelgelerine eýerýän türkmen-awstriýa gatnaşyklarynyň okgunly häsiýete eýedigini ýene bir gezek bellediler.

Maslahatda özara gatnaşyklary mundan beýläk-de netijeli ösdürmegiň bitewi binýadyny kemala getirmäge umumy çemeleşmeleri işläp taýýarlamak maksady bilen şeýle duşuşyklary yzygiderli geçirip durmagyň wajypdygy bellenildi. Bu möhüm meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylmagy ertir, 5-nji dekabrda Türkmen-awstriýa bilelikdäki toparyň 9-njy mejlisinde dowam eder.

Toparyň mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistany ösdürmegiň milli maksatnamalarynda, ýurdumyzyň daşary syýasat konsepsiýasynda kesgitlän strategik wezipelerini üstünlikli çözmek maksady bilen iki döwletiň däbe öwrülen hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň we ykdysady mümkinçiliklerini utgaşdyrmagyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH).
Ýuriý Şkuriniň düşüren suraty.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!