Ýakynda Kiýewiň şäher administrasiýasynyň binasynda hasap boýunça indi dördünji gezek «OUTLOOK World Culture Festival» atly dünýä medeniýetleriniň festiwaly geçirildi.

Bu çäre ony guraýjylar bolan Ukrainadaky ynanylan diplomatiki missiýalaryň goldamagynda geçirildi.

Şäher administrasiýasynyň zalynda ýaýbaňlandyrylan sergide Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Awstraliýanyň, Argentinanyň, Ermenistanyň, Bolgariýanyň, Bangladeşiň, Wýetnamyň, Germaniýanyň, Müsüriň, Gruziýanyň, Hindistanyň we ýene-de onlarça döwletleriň milli medeni gymmatlyklarynyň nusgalary tomaşaçylara hödürlenildi.

Serginiň dowamynda çeperçilik täsirler, dünýä halklarynyň milli lybaslarynyň ekspozisiýalary, foto suratlaryň görkezilişleri tomaşaçylaryň ünsüni özüne çekdi. Şeýle hem sergide halk aýdym-sazlarynyň, tanslarynyň görkezilişleri guraldy ussatlyk sapaklary geçirildi. Tomaşaçylara milli tagamlar hödürlenildi.

Sergide köpsanly we dürli ekspozisiýalary bilen Türkmenistanyň tematiki meýdançasy köpçüligiň ünsüni özüne çekip, giň meşhurlyga eýe boldy.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!