Aşgabatda şu ýylyň 12-13 oktýabrynda Garaşsyzlygyň 26 ýyllygyna gabatlanyp Türkmenistanyň ykdysady gazananlarynyň sergisi geçiriler.
Baş ykdysady gözden geçirilişe ministrlikler, pudak edaralary, kärhanalar, guramalar, häkimlikler we Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary gatnaşar.
Sergä gatnaşyjylar ekspozisiýalaryň 100-den gowragyna syn edip, Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllary içinde senagatda, oba hojalygynda, gurluşykda, energetikada, ulag-aragatnaşyk ulgamynda, söwda pudagynda, hyzmatlarda we maliýe-bank toplumynda gazananlary bilen tanşyp bilerler.
Şeýle-de, sergide saglygy goraýyş, syýahatçylyk, medeniýet we ylym-bilim ulgamynda gazanylanlar görkeziler. Sergi ekspozisiýasynda myhmanlar Aşgabatda we welaýatlarda durmuşa geçirilýän durmuş-ykdysady özgerişlikler bilen tanyşdyrylar.
Aýry-aýry pawilýonlar ýurdumyzyň döwlete dahylly däl ulgamynyň ösüşlerine bagyşlanar.

Metbugat materiallary esasynda taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!