2017-nji ýylyň 31-nji awgustynda Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp, Ukrainanyň medeniýet fondunyň Altyn zalynda «Türkmen halysy» atly sergi açyldy.
Serginiň açylyş dabarasyna ukrain hökümetiniň agzalary, ministrlikleriň ýolbaşçylary, Ýokary Radanyň deputatlary, daşary ýurtly ilçiler, şäher administrasiýasynyň ýolbaşçylary, alymlar, ukrain paýtagtynyň medeniýet we döredijilik intelligensiýasynyň wekilleri, ýerli türkmen diasporasynyň hem-de žurnalistlerdir habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Serginiň maksady kiýewli suratkeşleriň Türkmenistan bilen aragtnaşygyny çeperçilik taýdan açyp görkezmekden ugur aldy. Munuň özi suratkeşler Konstantin Lýaşewiň, Galina Kirilenko-Barannikowanyň, Irina Benderowskoýyň, Anna Şewelýowa-Stupagyň, Nikolaý Znobyň eserlerinde aýdyň göründi. Eserlerinde türkmen durmuşyna aýratyn ähmiýet beren bu suratkeşleriň hemmesi diýen ýaly ýa Türkmenistanda dogulanlar ýa-da ep-esli wagtlap türkmen topragynda ýaşap giden sungat ussatlarydyr. Açylyş dabarasynda çykyş edenler bu çäräniň Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyna gabat gelendigi üçin, serginiň esasy maksadynyň türkmen we ukrain halklarynyň arasyndaky uly ruhubelenlikden gözbaş alýan doganlyk gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmakdan ugur alandygyny aýratyn nygtadylar.
Serginiň açylyş dabarasyna gatnaşanlara türkmen milli tagamlary höödürlenildi. Dabaraly çärede halkyň milli medeniýetiniň we däp-dessurlarynyň ýaýbaňlandyrylmagyna sergä gatnaşyjylar ýokary baha berdiler.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!