21.06.2017. Şu gün paýtagtymyzda Söwda-senagat edarasynyň guramagynda geçirilýän “Halkara ykdysady hyzmatdaşlygy-2017” atly köpugurly sergi öz işini tamamlady.
Sergide ýurdumyzyň we daşary döwletleriň 80-den gowrak kompaniýalar döwlet we hususy kärhanalary öz tekliplerini, netijeli işläp taýýarlamalaryny, täzeçil usullaryny, toplumlaýyn çözgütlerini hem-de hyzmatlaryny görkezdiler. Olaryň köpüsiniň hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny alyp barýan, ykdysadyýetiň pudaklaryny senagatlaşdyrmak boýunça giň möçberli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýan önüm öndürijiler we işläp taýýarlaýjylardygyny bellemeli.
Halkara sergi geljegi uly türkmen bazary bilen öňdebaryjy daşary ýurt kompaniýalarynyň işjeň gyzyklanýandyklaryny has aýdyňlygy bilen äşgär etdi. Olar ýurdumyzyň önüm öndürijilerine halk hojalyk toplumynyň dürli ugurlary boýunça iň täze enjamlary we häzirki zaman tehnologiýalaryny teklip edýärler.
Türkmenistanyň degişli pudaklaýyn edaralarynyň, guramalarynyň we kärhanalarynyň bölümleri daşary ýurtly hünärmenleriň ünsüni özüne çekdi. Ýurdumyzyň önümçiliginde eksport ulgamyna möhüm üns berildi. Munuň özi pagta ýüplüginden, trikotaž we jinsi matalaryndan, taýýar önümleriň birnäçe görnüşlerinden we beýleki önümlerden ybaratdyr. Bu harytlar türkmen bazarynda ykrar edilen bolmak
bilen, serginiň işiniň dowamynda daşary ýurtly hyzmatdaşlyryň ýokary bahasyna mynasyp boldy.
Hazaryň kenarynda halkara derejeli "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyny döretmek boýunça iri taslamanyň durmuşa geçirilmegi hyzmatdaşlyk üçin giň mümkinçilikleri açýar. Myhmanlaryň pikirine görä, Türkmenistanyň sebitiň we dünýäniň iri syýahatçylyk merkezine öwrülmegi babatda ähli zerur şertleri bar.
Sport ulgamyny we degişli pudagyň gazananlaryny görkezýän bölümleriň ýany hem köp adamly boldy. Serginiň bu bölüminde milli sport federasiýalarynyň, sport ähmiýetli önüm öndürijileriň we işläp taýýarlaýjylaryň gymmatlyklary görkezildi. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça şu ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçiriljek V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk bölümiň özenini düzdi.
Daşary ýurtlaryň belli önüm öndüriji kompaniýalarynyň täze maglumat tehnologiýalary, häzirki döwürde ýurdumyzda giňden ulanylýan iň häzirki zaman enjamlaryň dürli görnüşleri milli hünärmenleriň gyzyklanmalaryna eýe boldy.
Tejribe alyşmalary üpjün eden halkara gözden geçirilişi geljegi uly işläp taýýarlamalary, taslamalary, teklipleri tanyşdyrmak üçin işewür binýada öwrüldi. Ol daşary ýurtly myhmanlar üçin bolsa ýurdumyzyň halk hojalygy toplumynyň ýeten derejesi bilen tanyşmaga mümkinçilik berdi.

http://tdh.gov.tm

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!