16.04.2017. Moskwanyň Söwda-senagat palatasynyň çagyrmagy netijesinde türkmen işewür adamlaryndan düzülen wekilçilikli topar rus paýtagynda boldy. Moskwanyň Söwda-senagat edarasynda türkmen we rus işewürleriniň “tegelek stol” görnüşinde maslahaty geçirildi. Maslahatda ikitarapyň eksport mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Üstümizdäki ýylda Moskwada geçirilen türkmen-rus döwletara iş toparynyň 10-njy mejlisiniň öňe süren teklibiniň çäklerinde myhmanlar rus satyn alyjylarynda gyzyklanma döretjek türkmen harytlarynyň sergisini guradylar.

“Tegelek stol” görnüşindäki çärä gatnaşyjylar Türkmenistanyň ykdysady ösüşleri we onuň eksport mümkinçilikleriniň giňeldilmegi hakynda filme tomaşa etdiler. Maslahatyň dowamynda oňa gatnaşyjylar söwda-ykdysady ulgamda ugurdaş kärhanalaryň we guramalaryň arasynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi hakynda pikir alyşdylar hem-de iş bilen baglanyşykly täze aragatnaşygy ýola goýdular.

Iki tarapyň wekilleri hem ýakyn geljekde eksport boýunça gatnaşyklaryň giňeldilmegi hakyndaky teklipleri alyşdylar.

Terjime eden Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!