16.04.2017. Moskwanyň Söwda-senagat palatasynyň çagyrmagy netijesinde türkmen işewür adamlaryndan düzülen wekilçilikli topar rus paýtagynda boldy. Moskwanyň Söwda-senagat edarasynda türkmen we rus işewürleriniň “tegelek stol” görnüşinde maslahaty geçirildi. Maslahatda ikitarapyň eksport mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Üstümizdäki ýylda Moskwada geçirilen türkmen-rus döwletara iş toparynyň 10-njy mejlisiniň öňe süren teklibiniň çäklerinde myhmanlar rus satyn alyjylarynda gyzyklanma döretjek türkmen harytlarynyň sergisini guradylar.

“Tegelek stol” görnüşindäki çärä gatnaşyjylar Türkmenistanyň ykdysady ösüşleri we onuň eksport mümkinçilikleriniň giňeldilmegi hakynda filme tomaşa etdiler. Maslahatyň dowamynda oňa gatnaşyjylar söwda-ykdysady ulgamda ugurdaş kärhanalaryň we guramalaryň arasynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi hakynda pikir alyşdylar hem-de iş bilen baglanyşykly täze aragatnaşygy ýola goýdular.

Iki tarapyň wekilleri hem ýakyn geljekde eksport boýunça gatnaşyklaryň giňeldilmegi hakyndaky teklipleri alyşdylar.

Terjime eden Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!