Şu gün, 17-nji martda türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisi hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň maslahaty dabaraly ýagdaýda açyldy. Däp bolşy ýaly, ýurdumyzyň döwlete dahylsyz ulgamynyň gazanan üstünlikleriniň hem-de ösüşiniň geljeginiň giň möçberli gözden geçirilişi bu iri jemgyýetçilik guramasynyň döredilen gününe gabatlanyldy.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hem-de ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň bilelikde SSE-niň sergiler zalynda guran sergisiniň açylyş dabarasyna hökümetiň agzalary, Mejlisiň, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar.

Dabara gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidentiniň foruma gatnaşyjylara iberen Gutlagyny üns bilen diňlediler.

Ýurdumyzyň telekeçileriniň gazanýan üstünlikleriniň gözden geçirilişiniň çäklerinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň maslahaty geçirildi. Onuň gün tertibine laýyklykda, hususy ulgamy mundan beýläk-de ösdürmegiň esasy ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ertir sergi öz işini tamamlar.

Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Surata düşüren Döwlet Heşdekow.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!