Şu gün, 17-nji martda türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisi hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň maslahaty dabaraly ýagdaýda açyldy. Däp bolşy ýaly, ýurdumyzyň döwlete dahylsyz ulgamynyň gazanan üstünlikleriniň hem-de ösüşiniň geljeginiň giň möçberli gözden geçirilişi bu iri jemgyýetçilik guramasynyň döredilen gününe gabatlanyldy.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hem-de ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň bilelikde SSE-niň sergiler zalynda guran sergisiniň açylyş dabarasyna hökümetiň agzalary, Mejlisiň, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar.

Dabara gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidentiniň foruma gatnaşyjylara iberen Gutlagyny üns bilen diňlediler.

Ýurdumyzyň telekeçileriniň gazanýan üstünlikleriniň gözden geçirilişiniň çäklerinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň maslahaty geçirildi. Onuň gün tertibine laýyklykda, hususy ulgamy mundan beýläk-de ösdürmegiň esasy ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ertir sergi öz işini tamamlar.

Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Surata düşüren Döwlet Heşdekow.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!