14.03.2017. Dohada Türkmenistanyň eksport harytlarynyň sergisi açyldy. Ol sergi katar hyzmatdaşlaryna döwrebaplaşdyrylan ýokary tehnologiýaly senagata, dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply önümleriň giň görnüşlerini öndürip bilýän gaýtadan işleýän pudaklaryň döwrebap düzümlerine daýanýan milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda ýurdumyzyň ägirt uly gazananlary barada düşünje almaga mümkinçilik berdi.
Syn ediş meýdançalarynda soňky ýyllarda et-süýt, gaplanan balyk önümleriniň we beýlekileriň täze görnüşleriniň 200-den gowragyny özleşdiren Azyk senagaty assosiasiýasynyň kärhanalary öz diwarlyklaryny ýaýbaňlandyrdylar.
Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň önümçilik bölümleri derman serişdeleriniň önümleriniň uly sanawyny görkezdiler. Olaryň hatarynda bejeriş palçyklary, bejeriş häsiýetli fito-çaýlar bar.
Türkmen halyçy gelin-gyzlaryň ajaýyp el işleri—zenanlaryň haly torbalary, many-mazmuny özünde jemleýän halylar, milli öwüşginli çeper bezelen sowgatlyklar we ençeme beýlekiler sergä gelenleriň aýratyn ünsüni çekdi.
Dokma senagaty ministrligi jinsi, tüýjümek, trikotaž hem-de matalaryň beýleki görnüşlerinden, nah ýüplükden taýar önümleriň giň görnüşlerini görkezdi. Önümleriň arasynda “Aziýada-2017-niň” nyşany bolan önümler, hususan-da, oýunlaryň tumarynyň – Wepaly diýen alabaýyň şekilleri bolan sport egin-eşikler bar.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary hem bu ýerde özleriniň köpdürli harytlaryny çykaryp, dürli ugurlar boýunça bilelikdäki taslamalar üçin mümkinçiliklerini görkezdiler.

www.tdh.gov.tm

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!