Aşgabat şäherinde Türkmenistan bilen Fransiýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň soňky 25 ýylyň dowamyndaky gazananlaryna bagyşlanan sergi geçirilýär.

Serginiň geçýän günleri Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýän esasy fransuz kompaniýalarynyň we türkmenistanly önüm öndürijileriň giň möçberli işleri ýaýbaňlandyrylar. Serginiň dowamynda taraplar ykdysady ulgamda hyzmatdaşlygy ösdürmek meseleleri boýunça pikir alşarlar.

Türkmen paýtagtynda ýokary derejede guralan sergi Türkmenistan bilen Fransiýanyň arasynda söwda-ykdysady we maýa goýum ulgamlarynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge we iki tarapa hem bähbitli gatnaşyklary has-da ösdürmäge gönükdirilendir.

Maýa Apbaýewa, žurnalist
Surata düşüren Döwlet Heşdekow.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!