Aşgabat şäherinde Türkmenistan bilen Fransiýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň soňky 25 ýylyň dowamyndaky gazananlaryna bagyşlanan sergi geçirilýär.

Serginiň geçýän günleri Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýän esasy fransuz kompaniýalarynyň we türkmenistanly önüm öndürijileriň giň möçberli işleri ýaýbaňlandyrylar. Serginiň dowamynda taraplar ykdysady ulgamda hyzmatdaşlygy ösdürmek meseleleri boýunça pikir alşarlar.

Türkmen paýtagtynda ýokary derejede guralan sergi Türkmenistan bilen Fransiýanyň arasynda söwda-ykdysady we maýa goýum ulgamlarynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge we iki tarapa hem bähbitli gatnaşyklary has-da ösdürmäge gönükdirilendir.

Maýa Apbaýewa, žurnalist
Surata düşüren Döwlet Heşdekow.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!