Şu gün, 2-nji martda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Eýran Yslam Respublikasynyň ХIII ýöriteleşdirilen sergisiniň ýapylyş dabarasy boldy.
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda serginiň üstünlikli geçirilmegi üçin ähli zerur şertleri döretdiler. Serginiň işiniň üç gününiň dowamynda oňa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwlet we hususy ulgamlarynyň wekilleri we hünärmenleri, köp sanly aşgabatlylar hem-de paýtagtymyzyň myhmanlary gelip gördüler.
Serginiň ýapylyş dabarasynyň çäklerinde oňa gatnaşanlara degişli diplomlar we sertifikatlar gowşuryldy.
Sergä gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidentine Ýüzlenme kabul etdiler.

Maýa Apbaýewa, žurnalist.
Döwlet Heşdekowyň fotokollažy.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!