1-nji martda Türkmenistanyň söwda-senagat edarasynda türkmen-eýran işewürlik maslahaty geçirildi.
Maslahatyň işine Türkmenistanyň öňdebaryjy ministrlikleriniň we edaralarynyň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri, şeýle-de Eýran Yslam Respublikasyndan wekilçilikli wekiliýet gatnaşdy.
Forumyň ahyrynda ýygnananlar şu duşuşygyň netijeleriniň ýurtlarymyzyň arasynda birek-birege ynanyşmak, deňhukuklylyk hem-de özara bähbitlilik ýörelgeleri esasynda guralýan netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine goşmaça itergi berjekdigine ynam bildirdiler.

Maýa Apbaýewa, žurnalist.
Surata düşüren Döwlet Heşdekow.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!