Şu gün, 28-nji fewralda Aşgabatda Eýran Yslam Respublikasynyň ХIII ýöriteleşdirilen sergisi öz işine başlady.
Häzirki döwürde Eýran ägirt uly senagat hem-de ylmy kuwwatlyklara eýe bolmak bilen, daşary söwda dolanyşygynda öňdäki orunlaryň birini eýeleýär. Şeýle-de möhüm ähmiýeti bolan we sebit derejesindäki giň möçberli bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmegine gatnaşýar.
Serginiň açylyş dabarasynda oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidentiniň sergä gatnaşyjylara iberen Gutlagyny uly üns bilen diňlediler.
Sergä gatnaşyjylar birnäçe günüň dowamynda iň täze tehnologiýalary we işläp taýýarlamalary görkezýän köpugurly sergi bilen ýakyndan tanyşmaga, geljekki meýilnamalary we özara gyzyklanmalar esasynda işewür teklipleri taýýarlamaga mümkinçilik alar.

Maýa Apbaýewa,
Surata düşüren Döwlet Heşdekow.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!