Şu gün, 23-nji fewralda Sergi köşgünde Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi öz işini tamamlady. Däp bolşy ýaly, bu sergi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan “Meridyen Uluslararasi Fuarçilik” türk kompaniýasy bilen bilelikde geçirilýär.
Forumyň işiniň 3 gününiň dowamynda oňa gatnaşan kompaniýalaryň tanyşdyryş çäreleri geçirildi. Giň möçberli sergä aşgabatlylaryň we paýtagtymyzyň myhmanlarynyň müňlerçesi gelip gördi.
Ýöriteleşdirilen gözden geçirilişiň ýapylyş dabarasynyň çäklerinde oňa gatnaşyjylara degişli diplomlar hem-de halkara nusgaly sertifikatlar gowşuryldy.
Dabaranyň barşynda sergä gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidentine Ýüzlenme kabul edip, bildirilen myhmansöýerlik hem-de ykdysady gözden geçirilişiň ýokary guramaçylyk derejesinde guralandygy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Maýa Apbaýewa, žurnalist.
Döwlet Heşdekowyň fotokollažy.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!