Şu gün, 21-nji fewralda Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň däp bolan sergisi öz işine başlady.

Serginiň açylyş dabarasyna hökümet agzalary, ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, halkara guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar.

Ýygnananlar Türkmenistanyň Prezidentiniň sergä gatnaşyjylara we myhmanlaryna iberen Gutlagyny uly üns bilen diňlediler.

Köpugurly sergi türk öndürijileriniň eksporta iberýän harytlarynyň dürli görnüşlerini görkezýär. Olar öz içine dürli ulgamlara degişli teklipleri alýarlar.

Sergi öz işini 23-nji fewralda tamamlar.

Maýa Apbaýewa,
Surata düşüren Döwlet Heşdekow.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!