«Sergilere gatnaşmagyň netijeliligini nädip ýokarlandyrmaly» atly praktiki seminara Belarusyň kompaniýalarynyň 140-dan gowragynyň wekilleri gatnaşdylar. Seminar Minsk şäherindäki IMAGURU biznes-klubynda geçirildi.

«ЭкспоЭффект» atly sergi konsalting agentliginiň baş direktory Nikolaý Karasýow tarapyndan alnyp barylan seminarda oňa gatnaşyjylara sergilerdäki mümkinçilikleri netijeli ulanmagyň has işjeň ulanylýan usullary we strategiýasy barada gürrüň berildi. Seminar praktiki ähmiýetli bolup, onuň dowamynda interaktiw usulda sergileriň tejribesinden anyk mysallar bilen tanyşdyryldy. Soň bolsa dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň tejribesi seljerildi.

Çäräniň guramaçysy bolup, Belarusyň Söwda-senagat edarsynyň «Белинтерэкспо» sergi kärhanasy çykyş etdi.

Türkmen diline terjime eden Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!