26.12.2016. Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär hökmünde ýaýlymda özüne berlen wagty bu wezipä dalaşgär bolan beýlekilere bermek barada gelen kararyny häzirki döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýekşenbe güni, 25-nji dekabrda milli telewideniýede eden çykyşynda habar berdi.

“Men ýurdumyzyň teleýaýlymlarynda özüme berlen wagty Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine beýleki dalaşgärlere paýlamagy Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi topardan haýyş edýärin” diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we dalaşgärleriň ählisine üstünlik arzuw etdi.

Türkmenistanda saýlawlar 12-nji fewralda geçiriler. Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi saýlaw toparynda bellige alnan 9 dalaşgäriň biri boldy.

Türkmenistanyň Prezidenti rejelenen görnüşdäki Konstitusiýa (Esasy Kanuna) laýyklykda, 7 ýyl möhlete saýlanar. Ol şeýle hem Hökümetiň Baştutany bolýar.

«tdh.gov.tm»

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!