17.12.2016. Ýurdumyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Agrar partiýanyň işjeň agzalarynyň maslahaty boldy. Onuň gün tertibine Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine dalaşgäri görkezmek meselesi girizildi. Gyzyklanma bildirilýän pikir alyşmalaryň barşynda ýokary döwlet wezipesine dalaşgär hökmünde ýurdumyzyň Agrar partiýasynyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Durdygylyç Orazow hödürlendi.
D.Orazowyň iş we durmuş tejribesi bilen duşuşyga gatnaşyjylar tanyşdyryldy. Onda çykyş edenler dalaşgäriň ýokary guramaçylyk ukyby, hünär derejesi, dürli wezipelerde toplan iş tejribesi, şeýle hem adalatly we her bir işde goldaw bermäge ukyply hem-de göreldeli maşgalabaşy hökmündäki şahsy häsiýetleri barada aýtdylar. D.Orazow öz gezeginde bu ýere ýygnananlara bildirilen ynam üçin hoşallyk bildirip, bu wezipäniň örän jogapkärçiliklidigine göz ýetirýändigini aýtdy we bildirilen ynamy ödemek üçin ähli tagallasyny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

2014-nji ýylyň sentýabr aýynda döredilen Agrar partiýasy obada işleýän hünärmenleriň we beýleki işgärleriň arasyndan öňdebaryjylaryny, ekerançylyk meýdanlarynda, maldarçylyk hojalyklarynda netijeli iş alyp barýanlary özünde jemlemek bilen, birleşen tagalla arkaly oba hojalyk kärhanalarynyň dolandyryş ulgamyna netijeli we täzeçil tehnologiýalary işjeň ornaşdyrýar.

Maslahatda ses bermek çäresi geçirilenden soň, Agrar partiýanyň wekilleri degişli Karary kabul edip, ony Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi topara ugratdylar.

«tdh.gov.tm»

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!