«Astana EKSPO-2017» Milli kompaniýasynyň wekiliýeti Prawleniýanyň başlygy Ahmetžan Ýesimowyň ýolbaşçylygynda Halkara Sergi Býurosynyň Parižde guralan 160-njy Baş Assambleýasyna gatnaşdy.
«Astana EKSPO-2017» Milli kompaniýasynyň baştutany öz çykyşynda sergä görülýän taýýarlyk barada gürrüň berdi hem-de bu kompaniýanyň geljekki döwür üçin meýilleşdirýän işleri barada maglumat berdi.
Häzirki güne çenli dünýä döwletleriniň 106-sy, halkara guramalaryň 17-si EKSPO-2017 sergisine gatnaşmaga isleg bildirdi. Sergä gatnaşýan döwletleriň milli güni mynasybetli geçiriljek dabaralaryň 67-siniň senesi belli edildi. Ösüp barýan ýurtlara kömek etmäge niýetlenen Maksatnama durmuşa geçirilýär. Ýüpek ýoly ýurtlary, Müsür, halkara guramalary, Latyn Amerikasy ýurtlary, Karib deňzi basseýni ýurtlarynyň bileleşigi, Afrika we Ýuwaş okean ýurtlary üçin tehniki sessiýalara geçirildi.
Çykyşyň jemi boýunça Halkara Sergi Býurosynyň ýolbaşçylary we agzalary “EKPO-2017”-niň taýýarlyk işlerine ýokary baha berdiler.

«expo2017astana.com» saýtynyň maglumatlary boýunça taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.
Rüstem Nuryýewiň kollažy

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!