12.12.2016. Şu gün Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan milli senenamanyň esasy seneleriniň biri bolan Bitaraplyk halkara-hukuk derejesine eýe bolmagynyň 21 ýyllygyny giňden belleýär. Şöhratly sene mynasybetli tutuş ýurdumyz boýunça baýramçylyk dabaralary ýaýbaňlandy. Türkmen paýtagty dabaralaryň esasy
merkezine öwrüldi. Bu ýerde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasy boldy.

Döwlet Baştutanymyz Bitaraplyk binasynyň ýanyna gelýär. Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanýar. Türkmenistanyň Prezidenti dabaraly ýagdaýda Bitaraplyk binasynyň etegine gül çemenini goýýar.

Döwlet Baştutanymyzyň yzýany bilen Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, dabara gatnaşýan beýleki adamlar gül goýýarlar.

Adam akymy beýik ýadygärligiň töweregindäki giňişligi gurşap alýar.

Dabara tamamlanandan soň, Türkmenistanyň Prezidenti oňa gatnaşyjylar bilen hoşlaşyp, bu ýerden ugrady.

«turkmenistan.gov.tm»

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!